การอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 23

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 23 ณ โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 09.00 – 10.30 น. ผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา บรรยายเรื่อง “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ช่วยเหลือได้ 24 ชั่วโมง”
เวลา 10:30 -11.30 น ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ที่ทำคะแนน Pre – Post Test ได้สูงสุด จำนวน 2 ท่าน และยังกล่าวให้กำลังใจในการทำงานแก่ คกก.ศยช.
หลังจากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพ เพื่อเป็นเกียรติ และความประทับใจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ของหลักสูตร ยธส.11 ณ มูลนิธิธรรมิกเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ของหลักสูตร ยธส.11 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สพก. ร่วมกับ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานรุ่น ยธส.11 พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ มูลนิธิธรรมิกเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์เทคโนโลยี และการผลิตอักษรเบรลล์ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมภายในมูลนิธิ ทั้งนี้ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มอบสิ่งของใช้ที่จำเป็นและมอบเงินจำนวน 29,557 บาท สำหรับสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิต่อไป

ยธส.11 ศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมบรรยายในหัวข้อ “ขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์ และการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่”

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น ได้บรรยายถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมถึงการเป็นสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะในด้านกระบวนการยุติธรรมในชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่ โดยการกระจายบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับภาคเอกชนเข้าลงพื้นที่สำรวจประชากรในชุมชน เพื่อแบ่งกลุ่มรูปแบบการช่วยเหลือในแต่ละครัวเรือน

ทั้งนี้ ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองโก และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เกี่ยวกับภารกิจ และการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นด้านกระบวนการยุติธรรม ร่วมกับคณะวิทยากร

สกธ. ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

  วันที่ 22 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ที่ประชุมได้สอบถามประเด็นเกี่ยวกับผลอันพึงประสงค์ที่ 8 เกี่ยวกับ “กลไกพัฒนาองค์กรทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถประยุกต์และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมและเกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมกลางเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายทั้งในส่วนของเจตนารมณ์ การตีความ ขอบเขตและหน้าที่ผู้ใช้กฎหมายและกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่ประชาชนตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60 โดย สกธ.ดำเนินการทั้งในส่วนของ online และ offline อาทิ การจัดทำแบบตรวจสอบและรายงานผลการเผยแพร่กฎหมายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลกลับไปยังสำนักงานกิจการยุติธรรมเพื่อนำข้อมูลอัพโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูลเว็บไซต์รู้กฎหมาย (LAMP) การจัดทำ application chatbot โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน และกำชับให้ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลผ่านระบบ EMENSCR ของสศช. อย่างเคร่งครัด รวมถึงอาจให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 แผนเป็นรายประเด็น…

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15” (ยธก.15)

  วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15” (ยธก.15) ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ : มิติด้านกระบวนการยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนที่กระทรวงยุติธรรมกำลังเร่งแก้ไข คือ ปัญหานักโทษล้นคุก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนาน สาเหตุประการหนึ่งที่ส่งผลให้จำนวนนักโทษในเรือนจำเพิ่มสูงขึ้น คือการเพิ่มโทษยาเสพติด จึงทำให้นักโทษส่วนใหญ่มาจากคดียาเสพติด ประกอบกับจากสถิติที่ผ่านมา ผู้พ้นโทษที่ถูกปล่อยตัวตามกำหนด มีสถิติการกระทำผิดซ้ำภายใน 3 ปี มากถึง 45% อย่างไรก็ตาม การจะแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงระบบการลงโทษทางอาญา (Criminal Punishment) 2. ระบบการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม เช่น ระบบว่ากล่าวตักเตือน การไม่ส่งฟ้องคดี การประนีประนอม การไกล่เกลี่ย เป็นต้น…

การประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขังด้านอาหารและโภชนาการ

 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขังด้านอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขอนามัยผู้ต้องขังที่ผ่านมา และสถานการณ์ปัจจุบัน ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารและโภชนาการของผู้ต้องขังในเรือนจำ

พร้อมทั้งพิจารณากรอบเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้น ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดีในด้านสุขอนามัยของผู้ต้องขัง ถ่ายทอดสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะ”พี่สอนน้อง”

ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 ถึง 31 มกราคม 2563 อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บัญชาการเรือนจำ และฝ่ายสูทกรรมจากเรือนจำทั่วประเทศจำนวนกว่า 300 คน

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการเผยแพร่ และการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย

  วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับทางที่ปรึกษา บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการเผยแพร่ และการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนจำนวน 14 องค์กร กว่า 30 คน จากภาคเอกชน​ มหาวิทยาลัยชั้นนำ​ ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรม นโยบายสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม​ ตลอดจนให้สัมภา​ษณ์ในทิศทางที่ทางสกธ.มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง​ เริ่มต้นจากการปลูกฝัง​ mindset จากหน่วยเล็กๆของทุกคนในสังคม​ ร่วมสร้าง​ culture of lawfulness ทำให้เรื่องระบบยุติธรรม​เป็นเรื่องที่ง่าย​ เข้าถึงได้​และเป็นเรื่องของทุกคน​ ท่านเปิดใจถึงแนวทางความร่วมมือที่อยากเห็นมากขึ้นระหว่าง​ สกธ.และภาคส่วนต่างๆ​ โดยไม่ว่าจะภาคส่วนใด​ หากเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญและเป็นประโยชน์​ ความร่วมมือร่วมใจจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน​ และไม่มีกรอบกำหนดที่ยุ่งยาก​ ซับซ้อน​ และขอเชิญชวน​ทุกองค์กร​ที่มีใจมาร่วมกันทำงาน​ สร้างสรรค์​สังคมที่ท่านอยากเห็นด้วยกัน การเปิดเวทีเพื่อระดมความเห็นและทิศทางโดยทีมที่ปรึกษานำโดยคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ กิจการเพื่อสังคม…

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

  วันนี้ 15 มกราคม 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 180 คน กิจกรรมในวันนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันที่มีความพลวัต ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งเป็น กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็ก วิทยากร และทีมพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ ได้เล่น ได้แก่ เกมจัดการตามสั่ง และกิจกรรมท่าทางประกอบจังหวะ 2. กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ในหัวข้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว หลังจากนั้นให้นักเรียนเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้ายแรงมากที่สุดไปหาร้ายแรงน้อยสุด แล้วให้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/ ผลกระทบ/และแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่ภาพฝันที่อยากเห็นของปัญหา กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการทำสื่อรณรงค์ โดยนำปัญหาที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ…

ผอ.สกธ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบาย แผนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของรัฐบาล รับทราบข้อมูลสภาพปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดจากการใช้การควบคุมพืชกระท่อมในปัจจุบัน และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวคิด หลักการ เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผอ.สกธ.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3

  วันที่ 15 มกราคม 2563 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและเข้าร่วมในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งมอบรางวัลกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 60 คน ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยายภาควิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ และการทำกิจกรรมถอดบทเรียน โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลงานกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น คือ หัวข้อ : การพัฒนาระบบการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงินเพื่อป้องกันการฟอกเงินในคดียาเสพติด (The Inspection System Development of Detecting Suspicious Transaction of Financial Institution to…