เยี่ยมชมการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก

โดยการศึกษาการดำเนินงานในครั้งนี้ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการได้นำเสนอการดำเนินงานซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบดังนี้
1. ระบบให้มีการยื่นคำร้องทางอิเล็คทรอนิกส์ ผ่าน E-arbitration
2. ระบบการถอดความโดยใช้ระบบ speech to text
3. ระบบ E-payment กล่าวคือ ขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน เช่น ค่าป่วยการ หรือค่าสินไหมทดแทนที่คู่กรณีจะได้รับ เป็นต้น

การพัฒนาระบบดังกล่าวจะทำให้การดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้หารือกับคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการแห่งสำนักงานอนุญาโตตุลาการ (THAC) ถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และการดำเนินงานเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ความสอดคล้องกัน

สกธ.จัด workshop ขับเคลื่อนกรอบการป้องกันอาชาญากรรม

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบการป้องกันอาชาญากรรม

วันที่ 13 มิ.ย.61 นางศิวากร คูรัตนเวช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบการป้องกันอาชาญากรรม และได้กล่าวถึงรายละเอียดของกรอบการป้องกันอาชญากรรรมที่มีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 
โดยมี ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการป้องกันอาชญากรรม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.แผนการป้องกันอาชญากรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สี่เสาหลักสำคัญ คือ การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันโดยวิธีแทรกแซงในชีวิตประจำวัน การทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และการใช้สถานการณ์ลดโอกาสคนร้าย

2.ใช้ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโดยสภาพแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย ทฤษฎีหน้าต่างแตก และสามเหลี่ยมอาชญากรรม

ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1.ภาครัฐควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้งให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน/ควบคุมพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิด และควรลดปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียนที่สำคัญคือ ภาวะที่ทำให้เด็กเกิดความตึงเครียด
2.การป้องกันอาชญากรรมจะต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาสถิติคดีอาชญากรรม และสถิติความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
3.มุ่งเน้นให้ความรู้แก่กลุ่มที่อาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เช่น ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา เจ้าของหอพัก พ่อค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะได้นำไปประกอบการจัดทำแผนการป้องกันอาชญากรรมในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

  วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมีศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 ทั้งนี้ มอบหมายฝ่ายเลขานุการปรับปฏิทินการดำเนินงาน โดยให้ขยายช่วงเวลาในการส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าประกวด เพื่อเพิ่มโอกาสให้หน่วยงานสามารถจัดส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดได้มากขึ้น เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมประกอบการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมคำอธิบายในหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ คุณลักษณะเฉพาะด้านปัจจัยการวิจัย (input) โดยข้อการวิจัยที่ดีควรมีนวัตกรรมและมีความสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดการประชุมคณะกรรมการฯ รวมถึงการประชุมเครือข่ายนักวิจัยมากขึ้น เพื่อรายงานความคืบหน้าการวิจัย รวมถึงประเด็นอื่นๆ…

ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

วันที่ 11 มิ.ย.61 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 8 จ.อุทัยธานี

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รับมอบหมายเข้าร่วม “โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 8”

โดยมีกิจกรรม ดังนี้​
มีการจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้กับประชาชน เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึง และทราบถึงความรู้กฎหมายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

มีการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี จากทีมทนายความ จากทาง สยจ.อุทัยธานี โดยคดีความที่ประชาชนเข้ามาปรึกษาพบว่า เป็นคดีเกี่ยวกับการค้างชำระค่างวดรถยนต์ และ การเช่าชื้อรถยนต์ ประเด็นปัญหาเกิดจากการไม่รู้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองของตนเอง

ยธ.ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านความมั่นคง : ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สัญจรครั้งที่ 2

วันที่ 11 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมด้วยนางพฤฒิพร เนติโพธิ์ อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ให้การต้อนรับนายธานินทร์ ผะเอม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความมั่นคง และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในโอกาสการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านความมั่นคง : ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (สัญจรครั้งที่ 2) โดยการประชุมครั้งนี้ ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดชอบด้านการวิจัย อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา และผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด

โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอทิศทาง/เป้าหมายการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม อาทิ ประเด็นการวิจัยต้องสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ การลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา และการผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ประเด็นจากที่ประชุม วช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะนำไปปรับปรุงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านความมั่นคง : ด้านกระบวนการยุติธรรมต่อไป

Workshop ขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

  วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กนป.สัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นวันที่ 2 ของการสัมนา โดยมีการบรรยาย การเสวนา และการแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันอาชญากรรม แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 การนำเสนอนวัตกรรมในการป้องกันอาชญากรรม “ศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและการตรวจเปรียบเทียบกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ” โดย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นำเสนอระบบการจัดเก็บหลักฐานข้อมูลอาวุธปืนของศูนย์ข้อมูลอาวุธปืน ประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลวัตถุพยานที่ได้จากที่เกิดเหตุ การยิงปืนเพื่อเก็บลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุน และการเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบเปรียบเทียบในภายหลัง และยังมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อการตรวจพิสูจน์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วงที่ 2 การนำเสนอ ผลการศึกษาโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนำร่อง โดย นางสาวพรนภา หล้าสอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล พบว่าการแก้ปัญหาอาชญากรรมควรมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละด้าน ทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านการเฝ้าระวัง และเจ้าหน้าที่ในการเตือนภัย และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการดำเนินงาน ช่วงที่ 3 การเสวนาในหัวข้อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันอาชญากรรม : ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)…

การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ณ Toyota Motor Corporation

  ในวันที่ 7 มิ.ย. 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม ยธส.9 ศึกษาดูงานด้านการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ณ Toyota Motor Corporation สำนักงานใหญ่เมือง Aichi และเยี่ยมชมการผลิตรถยนต์โรงงาน Takaoka ซึ่งเป็น 1 ในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีกำลังผลิต 1,400 คัน/วัน จากทั้งหมด 11 โรงงานของเมืองนี้ Toyota เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตยานยนต์มีฐานการผลิตในหลายประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 3 แสนคน ภายใต้แนวทางการทำงานเดียวกันด้วย “วิถีแห่งโตโยต้า” (Toyota Way) แนวคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2001 โดยเริ่มจากการปรับปรุงการผลิตในสายงานการผลิตรถยนต์ที่มุ่งเน้นการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด แบ่งออกเป็น 2 เสาหลัก คือ 1.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement) หมายถึงการปรับปรุงพัฒนางานด้วยความคิดที่ไม่หยุดนิ่งกับงานในปัจจุบันและค้นหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลา โดยใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ และการทุ่มเทความพยายามในการทำงาน 2.การเคารพนับถือ(Respect for People) จากความเชื่อที่ว่า ความสำเร็จในองค์กรนั้นมาจากการสร้างสรรค์ของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกมา และจะยิ่งมีพลังมากขึ้น เมื่อรวมตัวกันขึ้นมาเป็นทีมที่เข้มแข็ง…

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

  การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทีมคณะติดตามจากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 10 จังหวัด ได้แก่ จ.ศรีสะเกษ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลราชธานี เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและมอบนโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรมกับยุติธรรมจังหวัดทั้ง 10 จังหวัด ซึ่งสรุปประเด็นของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 1. สยจ. ศรีสะเกษ – มีประชากรในพื้นที่เป็นประชากรแฝงหลายชนเผ่า ดังนี้…

ขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยการเสวนาแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ การเสวนาช่วงที่ 1 หัวข้อ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม  และแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมในต่างประเทศ : การนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย มีวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำเสนอแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมในต่างประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยี และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ผศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันอาชญากรรม โดยการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมและต่อยอดอย่างยั่งยืน การเสวนาในช่วงที่ 2 หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันอาชญากรรม : ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับชุมชน นายนิพนธ์…