สกธ.ร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

25 กันยายน 2563 ดร.ขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นผู้เเทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลลูน ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าที่ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรมว.ยุติธรรม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม และนายสามารถ เจนชัยจิตรวานิช ผู้ช่วยรมว.ยุติธรรม รวมทั้งตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติ ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจร่วมงานและได้มีการนำเสนอต้นแบบที่ดี (Best Practice) จากผู้ที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท(ประเภทดีเด่น) คือ 1. ประเภทภาครัฐ -รางวัลดีเด่น…

สกธ. ร่วมพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ปี 63

  23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม (ชั้น ๒) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกิจการยุติธรรมมีผู้ที่ได้รับการประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงและเกียรติบัตร ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายเเละประสานเเผนกระบวนการยุติธรรม 2. นางสาวเปรมมิศา หนูเรืองงาม นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ข้าราชการบำนาญ และอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิธีดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท…

สกธ.ร่วมงานแถลงผลงานรอบ 1 ปี ยธ.

 

23 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการนำความยุติธรรมสู่สาธารณชน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น2 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ต้องขังในเรือนจำมีไม่เพียงพอต่อผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากขึ้น กระทรวงยุติธรรมจึงมีมาตรการสร้างเตียงสองชั้นในเรือนนอน การใช้อีเอ็มติดตามตัวผู้ถูกคุมประพฤติ การเเก้ไขกฎหมาย เป็นต้น เพื่อลดความเเออัดในเรือนจำ

สำหรับคดียาเสพติด ทางกระทรวงยุติธรรม ได้มีการใช้นวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ซึ่งสามารถตรวจสอบสารยาเสพติดตกค้างได้ถึง 1 ปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ ช่วยให้สถิติการเสพยาเสพติด ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามสิทธิ์ มีแนวโน้มการเสพลดน้อยลง นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวมีนิทรรศการผลงานเด่นของเเต่ละกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้นำเสนอ 5 ผลงาน ได้เเก่ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์, SDG 16, การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม, chat bot ผู้ใหญ่ลอว์ และการ ขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์

สกธ. จัดวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ของ สกธ. ปี 64 – 65

 

22 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ. 2564-2565 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติรรม โดยมีพันตำรวจโท ดร. สืบสกุล เข็มทอง เป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ ได้แก่ การศึกษาเชิงคุณภาพ อาทิ ความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากร นโยบายการพัฒนาบุคลากร และการเรียนรู้ขององค์กร เป็นต้น และการศึกษาเชิงปริมาณ อาทิ คุณลักษณะที่โดดเด่น ความจำเป็นในการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรมของข้าราชการแต่ละตำแหน่ง เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นผลการศึกษาดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาบุคลากรฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในระยะต่อไป
การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานกิจการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ค้นหาช่องว่างและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม (Gap Analysis) และเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม มีคุณลักษณะทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมประสงค์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องให้แก่บุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม อันจะส่งผลให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในองค์กรตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมคาดหวังอย่างสมบูรณ์

การตรวจประเมิน ISO/IEC 27001:2013 ของศูนย์ DXC

 

18 กันยายน 2563 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. (DCIO) เป็นประธานการตรวจประเมิน ISO/IEC 27001:2013 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม (JA2) ในขอบเขตของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เป็นวันสุดท้าย โดยผลการตรวจประเมิน ศูนย์ DXC มีการดำเนินงานสอดคล้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013 ดังนั้น ทางผู้ตรวจประเมินจะทำการออกหลักฐานผลรับรองการตรวจประเมินให้ภายในวันที่ 21 ก.ย. 63 และจะดำเนินการประสานงานเพื่อออกใบรับรอง ISO/IEC 27001 Certification ให้เป็นลำดับถัดไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการออกใบรับรอง ประมาณ 1.5-2 เดือน

สำนักงานกิจการยุติธรรม จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาและสร้างเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์ ดร.พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พร้อมด้วย พ.ต.ท.ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานในการสนับสนุนและบูรณาการการทำงานร่วมกันด้านวิชาการ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือดังกล่าว จะมุ่งเน้นขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิชาการโดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้หรือการกำหนดแนวทางนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ประเทศมีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการบูรณาการศาสตร์ทางด้านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมกับพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ พระอาจารย์ คณาจารย์หรือนักวิชาการ นิสิตในสังกัด เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านวิชาการเป็นที่แพร่หลายในแวดวงวิชาการ องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

สกธ.ร่วมกิจกรรมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2563

 

       11 กันยายน 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมพร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
       โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเสวนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สานสายใย จากใจถึงใจกระทรวงยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากนางชูจิรา กองแก้วและนายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม มาเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการแนวทางการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงาน
       ต่อด้วยช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรมโดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบในครั้งนี้

สกธ.ร่วมเสวนา กม.พืชกระท่อม

 

11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาพืชกระท่อม “กระท่อมไทย วิถีไทย เพื่อเศรษฐกิจไทย” โดยมี พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการเสวนาในประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมและแนวทางการปรับกฎหมาย และมีบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชกระท่อมทั้งทางเศรษฐกิจ ทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อม การใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายพืชกระท่อม ให้แก่ประชาชนทั่วไปในการใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน และสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจัยและพัฒนาสู่การแปรรูปพืชกระท่อมในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกทดแทนการปลูกพืชอื่น และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สามารถนำไปใช้เป็นยารักษาโรคภายใต้การควบคุมของแพทย์ต่อไป

สกธ.ขับเคลื่อนใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

วันที่ 9-10 กันยายน 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA2) สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ของ สกธ.จำนวน 61 คน
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ การจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้พัฒนาระบบการร่างหนังสือราชการ การรับ – ส่งหนังสือราชการทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงการลงนามในหนังสือราชการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผ่านระบบฯ ในรูปแบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Signature) และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สกธ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

            10 กันยายน 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ อาทิ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2562 (สวพ.) วารสารกระบวนการยุติธรรม (กยธ.) สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกกฎหมาย (สสอ. และ สปยธ.) โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียน นักศึกษา และการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงได้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ผ่านแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานกิจการยุติธรรม  …