ผู้นำในภาวะวิกฤต

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำในภาวะวิกฤต” ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และพันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีนายอัสนี สังขเนตร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)” รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้

– แนวคิดภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

– กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตสำหรับผู้นำองค์กร

– การเรียนรู้ประสบการณ์ภาวะผู้นำในอดีตในสถานการณ์ไม่ปกติ

วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนร่วมงานครบรอบ 42 ปี วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส และบริจาคเงินสมทบ “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด”

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 เพื่อถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดชินวราราม วรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี

ผอ.สกธ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการองค์กรแห่งความสุข (รุ่นที่ 3)

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานโครงการองค์กรแห่งความสุข     (รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ซึ่งหลักสูตรในครั้งนี้ได้ออกแบบโดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดความสมดุลระหว่างความสุขในการทำงานและการใช้ความสุขที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และลงมือทำสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง ทีม และองค์กรต่อไป วิทยากร : อาจารย์ชินริณี วีระวุฒิวงศ์ และคณะ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งสิ้น 23 ท่าน การสัมมนาในวันแรกเริ่มต้นด้วย กิจกรรม Self introduction: My Job, My Life: กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ผ่านบทกลอนเกี่ยวกับงานที่ตนเองรัก กิจกรรม Open Space Technique: การเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นหากระบวนการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สะท้อนแนวคิดและมุมมองที่มีต่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปในทิศทางเดียว ต่อด้วยกิจกรรม ช่วงบ่ายถึงค่ำ เริ่มต้นด้วย กิจกรรมบรรยายเรื่อง…

ผอ.สกธ. เปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.20 – 15.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นผู้ใหญ่ใจดีกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดย ผอ.สกธ. ได้เน้นย้ำให้เด็กๆ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น  พร้อมทั้งมีกลไกระวังภัยในตนเอง ส่วนกิจกรรมในวันแรก เน้นละลายพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยม 1-3 โดยสอดแทรกเนื้อหา 3 เรื่อง ดังนี้

1. การเรียนรู้วินัย ผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อปลูกฝังให้เด็กเคารพกติการ่วมกัน ตลอดจนกติกาของสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

2. การเรียนรู้ภัยสังคม ผ่านการทบทวนกิจวัตรประจำวัน โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม

3. การสร้างการเรียนรู้กฎหมายผ่าน Infographic เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น เพื่อสร้างวินัยในการเคารพกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วม จำนวนกว่า 150 คนเป็นอย่างดี

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ร่วมบรรยายหลักสูตร ยธก.14

 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การบริหารความแตกต่างด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม” แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ยธก.14 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม โดย นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดาได้กล่าวถึงหลักการบริหารงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหารงานยุติธรรม ดังต่อไปนี้

1. การบริหารภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ของหลักการและวิธีการคิดของคนในองค์กร เป็นความยากลำบากสำหรับผู้บริหาร ที่ต้องจัดการและบริหารให้ได้

2. การบริหารความหลากหลายของคนในองค์กร เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้คนในองค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะความหลากหลายจะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน

3.การจัดการความหลากหลายของบุคลากรในองค์กร ต้องตระหนักและยอมรับถึงความแตกต่างของบุคลากรเพื่อจัดการบริหารพัฒนาบุคลากรให้แสดงความสามารถออกมาให้ได้ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร

4. องค์กรยุคใหม่ต้องคำนึงถึงจริยธรรม และดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้เสมอ
โดยการดำเนินงานต่างๆ ของนักบริหารที่ดี ต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรม และค่านิยมหลักสำหรับการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำหรับการบรรยายในโอกาสนี้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางของการบริหารด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป พร้อมทั้งยังเกิดความประทับใจในการถ่ายทอดประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 อีกด้วย

พิธีเปิดโครงการ”ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ ประธานในพิธีพร้อมคณะเดินทางมาถึง ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับโดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมทั้งมีการแสดงชุดตอนรับ “น่านฟ้านันทบุรี” ของโรงเรียนนันทบุรี และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ได้มีนำเสนอผลงาน โดยประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.ขึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์ดีเด่นที่มีการขับเคลื่อนตามภารกิจ คือ – ด้านการพัฒนาหมู่บ้านและสิ่งแวดล้อม – ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย – ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม – ด้านการประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆ โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการไกล่เกลี่ยระงับจ้อพิพาทสำเร็จ…

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 1-5 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี “โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” การประชุมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 แห่ง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเนื้อหาสาระ ตามกำหนดการ ดังนี้ เวลา 09.00 – 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” กระทรวงยุติธรรม มีแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นส่วนราชการในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะเป็นหน่วยงานผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด -โดยกำหนดกรอบการขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยการประเมินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งในด้านของภารกิจพื้นฐาน (Function Base) ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ โดยเน้นการบูรณาการดำเนินงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) รวมทั้งภารกิจของพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค…

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ และนายวัฒนากร สั้นนุ้ย

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้นำเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารทั้งรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (PJOK) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

  วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (PJOK) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยสรุปประเด็น ดังนี้ 1. สกธ.โดย สชจ. จะต้องรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะให้บริการผ่านตู้ พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ในการติดตั้งตู้ Kiosk ให้ชัดเจน เพื่อ สพร. จะได้ดำเนินการจัดทำระบบพร้อมติดตั้งต่อไป 2. สชจ.จะหารือกับ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ของ สป. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมที่จะนำมาเข้าสู่ระบบตู้ kiosk ในเบื้องต้น และจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการติดตั้งตู้ Kiosk…