ประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ยธ.

 

26 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 8-04 กระทรวงยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาโครงการของบประมาณด้าน IT จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ จาก 6 หน่วยงาน  โดยโครงการของ สกธ. ได้รับการเห็นชอบ จำนวน 2 โครงการ คือ

1. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม

2. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นเพื่อระบุประเภทและระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)

สกธ. ร่วมประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

19 มกราคม 2564  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 8-04 กระทรวงยุติธรรม พันตํารวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับนายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เสนอประเมิน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ในประเด็นภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ได้แก่ การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ / การขับเคลื่อน กพยจ. Model / การสร้างการรับรู้
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม / การจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบ DXC

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีข้อสังเกตในการปรับข้อมูลรายละเอียดของตัวชี้วัดข้างต้น ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรม จะดำเนินการปรับข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สกธ.หารือ TIJ ความร่วมมืองาน Symposium ครั้งที่ 18

 

19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พันตํารวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  และนางสาวอณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชนในยุควิถีใหม่” โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเวทีอภิปรายประเด็นผลกระทบของ Covid-19 ต่อระบบงานยุติธรรมในมิติระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญ UNDP, UNODC เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 จะจัดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564

  14 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) สำนักงานกิจการยุติธรรมครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุม นายสายชล   ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นรองประธานฯ ผอ.สถาบัน/สำนัก/กอง/กลุ่ม หรือผู้แทนเป็นคณะทำงาน และ ก.พ.ร. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะกำหนด เป้าหมายที่ท้าทาย ของ สกธ. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 2 ประเด็นหลัก คือ การสร้าง Model กพยจ. การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 – 25665) ให้ประสบความสำเร็จ โดยให้สถาบัน/สำนัก/กอง/กลุ่ม มีบทบาทในการร่วมกันดำเนินการให้ สกธ.สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายดังกล่าว โดยการใช้ PMQA เป็นเครื่องมือในการวางแผนดำเนินการ อนึ่ง ที่ประชุมได้กำหนดให้สถาบัน/สำนัก/กอง/กลุ่ม จัดส่งข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการฯ…

ยธ. ร่วมหารือการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง)

  13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในส่วนของแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแผน คือ กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานกิจการยุติธรรม) นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ชี้แจงบริบทที่เกี่ยวข้องของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ (1)กลไกของกระทรวงยุติธรรมตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 จะมีการดำเนินการผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ซึ่งมีคณะอนุกรรมการภายใต้ กพยช. คือ คณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรมเป็นคณะอนุกรรมการหลักในการขับเคลื่อน โดยยึดตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 -2565) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (2)กระทรวงยุติธรรมได้มีการดำเนินการจัดทำศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม…

ก้าวเเรกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีพรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ใน ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ที่ประชุมได้มีการคัดเลือกประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานคณะกรรมาธิการ โฆษกคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ตลอดจนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้พิจารณากำหนดวันและเวลาในการปนะชุม และกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมตินัดประชุมเป็นประจำทุกวันอังคาร ของสัปดาห์ เวลา 9.30 น. โดยกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

สำนักงานศาลยุติธรรมดูงานระบบ DXC

 

11 มกราคม 2564 นายปิยะกุล มีลุน ผู้อำนวยการสำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ได้เข้าศึกษาดูงานระบบ DXC ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมี นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม ดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ DXC นำเสนอภาพรวมระบบ หลักการทำงาน ขอบเขตข้อมูลต่างๆ และสาธิตการเข้าใช้งานระบบ DXC โดยได้ร่วมหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของศาลยุติธรรม อาทิเช่น ข้อมูลผู้ประกันตน ข้อมูลการจ้างงาน และข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อประกอบการพิจารณาค่าปรับ การพิจารณางานบริการสังคมแทนค่าปรับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่าย DXC ในเร็วๆ นี้

ผอ.สกธ.ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

 

1 มกราคม 2564 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

สกธ. เข้าร่วมร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง Harmonious Justice: Thailand’s Approach to Restorative Justice

  ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง Harmonious Justice: Thailand’s Approach to Restorative Justice ณ ห้อง Gallery Room ชั้น 2 โรงแรม Sukhumvit Park, Bangkok Marriott Executive Apartments ซอยสุขุมวิท 24 คลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) เป็นประธานในการประชุม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) ในฐานะหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative…

การประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม

 

18 ธ.ค. 63 นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 10/2563 (ผ่านระบบ conference)โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
โดยมีหน่วยงานเสนอโครงการของบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 24 โครงการ จาก 6 หน่วยงาน โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาผล มีมติ เห็นชอบโครงการ จำนวน 17 โครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 6.344 ล้านบาท ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้ปรับชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทดแทน และปรับปรุง(Upgrade)โปรแกรมระบบฐานข้อมูล “ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ