รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

เช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้นำรถเข้าไปให้ความรู้แก่ชาวพิษณุโลก ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายอำเภอพรหมพิราม มาเยี่มมชมรถเคลื่อนที่ และเข้าร่วมเล่นเกมส์จับผิดภาพกฎหมาย ภายในงานมีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรถให้ความรู้เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก และ ได้มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 168 ราย จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 16.00 – 20.30 น. ทีมงานได้เคลื่อนทัพไปยังตลาดนัดไดโนเสาร์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลกพร้อมรถให้ความรู้เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้กฎหมายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยิ่งยง ยอดบัวงาม ศิลปินมาร่วมให้ความบันเทิงและสอดแทรกความรู้กฎหมาย และ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 106 ราย…

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

เช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำรถเข้าไปให้ความรู้แก่ชาวอุตรดิถถ์ ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดน้ำริดเหนือ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเล่นเกมส์จับผิดภาพกฎหมาย ภายในงานมีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรถให้ความรู้เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก และมีผู้เข้ามาขอรับการ จำนวน 18 ราย ปรึกษากฎหมาย จำนวน 14 ราย หนี้นอกระบบ 2 ราย ขายฝาก 2 ราย จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 16.00 – 19.00 น. ทีมงานได้เคลื่อนทัพไปยังจังหวัดพิษณุโลกพร้อม รถให้ความรู้เคลื่อนที่ ณ วัดร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้ความรู้กฎหมายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษุโลก โดยมี นายเจริญ…

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 6 มิ.ย. 61 นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผอ.สชจ. และทีมงานคณะติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เวลา 10.30 – 12.00 น. มีการนิเทศ สยจ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีประเด็นการนิเทศ ดังนี้ 1. ได้มีการถ่ายทอดนโยบายของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมให้กับหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ของ สยจ.ศรีสะเกษ ซึ่งนโยบายของท่าน มีดังนี้ 1.1 งาน 1.2 งบประมาณ 1.3 ระบบ 1.4 คน 1.5 การป้องกันการทุจริต 2. การติดตามการทำงานตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงยุติธรรม 2.1 การรายงานการจัดทำแผ่นโปสเตอร์ 2.2 การายงานการจัดทำปักหมุด (พิกัด Google Map สยจ./ศยช.) 2.3 การรายงานการจัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ที่จะต้องรายงานมายัง สชจ.สกธ. ภายในวันที่ 15 มิ.ย.61 2.4 การบริหารจัดการโต๊ะให้บริการของสยจ. (เฉพาะโต๊ะให้บริการที่ 3 ต้องไม่แบ่งแยกภารกิจงานบริการ)…

ผอ.สกธ.ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

  วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทีมคณะติดตามจากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี และจ.สมุทรสาคร เวลา 8.30 – 12.00 นาฬิกา เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและมอบนโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรมกับยุติธรรมจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ซึ่งสรุปประเด็นของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 1. สยจ.สมุทรสงคราม มีที่ทำการเป็นอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม -ปัญหาเชิงพื้นที่คือ แรงงานต่างด้าว ค้ามนุษย์ -ข้อเสนอ เรื่องการติดตามผู้พ้นโทษ ควรให้ศยช.ติดตามกรอบภารกิจที่5 2. สยจ.นครปฐม -พยจ…

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมในการนิเทศและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีประเด็นในการนิเทศและติดตาม ดังนี้ 1. งานด้านภารกิจของหน่วยงาน (Function Base) เช่น  1.1 งานสร้างการรับรู้กฎหมายและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม (โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่) 1.2 งานกองทุนยุติธรรม 1.3 งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 1.4 งานจัดทำฐานข้อมูลกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด 2. งานด้านนโยบาย (Agenda Base) เช่น คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 2.1 การจัดทำของบบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2.2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัด 3. งานด้านบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ (Area Base) เช่น งานด้านศูนย์ยุติธรรมชุมชน 3.1 การประเมินผลและการประสานการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 3.2 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้ สยจ.สมุทรสงคราม สามารถดำเนินการขับเคลื่อนงานได้ตามประเด็นที่ได้มีการเก็บข้อมูลในการนิเทศครั้งนี้ เว้นแต่มีบางประเด็นที่ สยจ.สมุทรสงคราม จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในบางส่วน เช่น 1. การบูรณาการงานของกระทรวงยุติธรรมไม่แบ่งแยกภารกิจ 2.การจัดระบบสำนวนคดี…

บทบาท กพยจ. และการขับเคลื่อนนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน”

พิธีปิดโครงการอบรมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” วันสุดท้ายของโครงการอบรมฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมยุติธรรม ให้เกียรติบรรยาย “บทบาท กพยจ. และการขับเคลื่อนนโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยได้ข้อสรุป การจัดตั้ง กพยจ. เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของ กพยช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัดขึ้น มีรูปแบบการทำงาน คือ 1.รับนโยบายจากทาง กพยช.ไปปฎิบัติในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2.การนำเสนอปัญหาระดับจังหวัดเพื่อให้ กพยจ. พิจารณาและแก้ไขปัญหา และสยจ. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาฯ กพยจ. ต้องขับเคลื่อน กพยจ. โดยการดำเนินในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ จากข้อมูลที่มีอยู่(Monitoring) ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ ตลอดจนการกำหนดชุดวิธีการ (menu) ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเสนอโครงการให้สามารถบรรจุไว้ในแผนจังหวัด ทั้งนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของกาฬสินธ์โมเดล และการวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดชัยภูมิ และช่วงสุดท้ายของพิธีปิดโครงการอบรมฯ…

Change Mindset และ 18 เมนูการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรม

รูปแบบการฝึกอบรมโครงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี กิจกรรมในวันที่สามของการอบรม มุ่งเน้นเทคนิคที่จะช่วยผู้เข้าร่วมอบรมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ และสามารถตั้งคำถามอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นถึงสาเหตุของปัญหา และ วิธีการแก้ไขปัญหาตรงจุด รวมทั้งผู้เข้าร่วมได้ลองออกแบบโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่กลุ่มให้ความสนใจ โดยผู้เข้าร่วมทั้ง 18 กลุ่ม ต้องเลือกหมวดในการร่วมกันวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 2 หมวด 18 ปัญหา ดังนี้ หมวดการแก้ปัญหา 1.หนี้นอกระบบ 2.การค้ามนุษย์ 3.ที่ดินพื้นที่ป่าสงวน 4.ยาเสพติด 5.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 6.แรงงานต่างด้าว 7.การล่วงละเมิดทางเพศ 8แชร์ลูกโซ่ 9.เด็กแว๊นซ์ 10.ผู้มีอิทธิพล 11.ปัญหากองทุนหมู่บ้าน 12.ขายฝาก 13.ปัญหาความยากจน หมวดการป้องกัน/สร้างการรับรู้ 14.การป้องกันการกระทำผิดซ้ำ 15.การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 16.การป้องกันอาชญกรรมในพื้นที่ชุมชน 17.การขาดความรู้ด้านกฎหมาย 18.แนวทางการส่งเสริมศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้สำเร็จยั่งยืน ผลที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว สามารถกำหนดเมนูทั้ง 18 เมนูรวมกันให้กับประชาชน ได้นำไปแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาทำให้มีชุดความรู้…

ยธ.อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ของภาคเหนือตอนล่าง

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ของภาคเหนือตอนล่าง ได้เริ่มขึ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจาก 9 จังหวัด ดังนี้ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 267 คน ณ โรงแรมไม้หอมวิลล่า อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วันแรกการอบรม วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสววรค์ นายประทีป ศิลปเทศ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้เข้าร่วมโครงการ โดยท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ และ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม นางนรินทิพย์ ศิริวาณิชย์ กล่าวรายงาน สรุปการบรรยายช่วงเช้า หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชนพลังประชาชน” สรุปเนื้อหาได้ ดังนี้ ยุติธรรมชุมชน เป็นกลไกลในการขับเคลื่อน…

ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 6 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 6 จังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมศรีวิไลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมทีมคณะติดตามฯ จากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด วัตถุประสงค์การติดตามการปฏิบัติงานในครั้งนี้ 1. เพื่อติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อน กพยจ. 2. แนวทางการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) 3.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 9 จังหวัด ได้แก่ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ และจ.อุทัยธานี โดยในเวลา 08.30-12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศยช. 2 แห่ง ดังนี้…

ยธ.เร่งหารือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

  วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (รองผอ.สกธ.) พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบกลไกการขับเคลื่อนการทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบหลักในการดำเนินงานที่แยกเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคมกับด้านมั่นคง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 มอบหมายให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ภายใต้ Motto “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” และขับเคลื่อนการช่วยเหลือประชาชนใน 10 ประเด็น ประกอบด้วย – 1.…