การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการเผยแพร่ และการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย

  วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับทางที่ปรึกษา บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการเผยแพร่ และการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนจำนวน 14 องค์กร กว่า 30 คน จากภาคเอกชน​ มหาวิทยาลัยชั้นนำ​ ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรม นโยบายสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม​ ตลอดจนให้สัมภา​ษณ์ในทิศทางที่ทางสกธ.มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง​ เริ่มต้นจากการปลูกฝัง​ mindset จากหน่วยเล็กๆของทุกคนในสังคม​ ร่วมสร้าง​ culture of lawfulness ทำให้เรื่องระบบยุติธรรม​เป็นเรื่องที่ง่าย​ เข้าถึงได้​และเป็นเรื่องของทุกคน​ ท่านเปิดใจถึงแนวทางความร่วมมือที่อยากเห็นมากขึ้นระหว่าง​ สกธ.และภาคส่วนต่างๆ​ โดยไม่ว่าจะภาคส่วนใด​ หากเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญและเป็นประโยชน์​ ความร่วมมือร่วมใจจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน​ และไม่มีกรอบกำหนดที่ยุ่งยาก​ ซับซ้อน​ และขอเชิญชวน​ทุกองค์กร​ที่มีใจมาร่วมกันทำงาน​ สร้างสรรค์​สังคมที่ท่านอยากเห็นด้วยกัน การเปิดเวทีเพื่อระดมความเห็นและทิศทางโดยทีมที่ปรึกษานำโดยคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ กิจการเพื่อสังคม…

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

  วันนี้ 15 มกราคม 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 180 คน กิจกรรมในวันนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันที่มีความพลวัต ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งเป็น กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็ก วิทยากร และทีมพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ ได้เล่น ได้แก่ เกมจัดการตามสั่ง และกิจกรรมท่าทางประกอบจังหวะ 2. กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ในหัวข้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว หลังจากนั้นให้นักเรียนเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้ายแรงมากที่สุดไปหาร้ายแรงน้อยสุด แล้วให้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/ ผลกระทบ/และแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่ภาพฝันที่อยากเห็นของปัญหา กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการทำสื่อรณรงค์ โดยนำปัญหาที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ…

ผอ.สกธ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบาย แผนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของรัฐบาล รับทราบข้อมูลสภาพปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดจากการใช้การควบคุมพืชกระท่อมในปัจจุบัน และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวคิด หลักการ เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผอ.สกธ.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3

  วันที่ 15 มกราคม 2563 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและเข้าร่วมในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งมอบรางวัลกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 60 คน ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยายภาควิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ และการทำกิจกรรมถอดบทเรียน โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลงานกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น คือ หัวข้อ : การพัฒนาระบบการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงินเพื่อป้องกันการฟอกเงินในคดียาเสพติด (The Inspection System Development of Detecting Suspicious Transaction of Financial Institution to…

สกธ.ร่วมกับ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย จัดอบรม Game for Learning Design

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเเก้ไขกระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) ในหัวข้อ Game for Learning Design” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวการเปิดการอบรม และ Mr.Frederic Spohr หัวหน้าสำนักงานประเทศไทยและเมียนมาร์ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน กล่าวต้อนรับและเเนะนำวิทยากร การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สามารถออกแบบการสื่อสารและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของเกม สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการออกแบบนวัตกรรมสื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.Martin Sillaots ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยทาลิน ประเทศเอสโตเนีย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกมเเละพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้…

ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี

  วันนี้ 7 มกราคม 2563 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยและมาตรการลดความแออัดของผู้ต้องขัง” ณ เรือจำพิเศษพัทยา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา กล่าวต้อนรับและนำทีมเจ้าหน้าที่บรรยายพร้อมเดินเยี่ยมชมภายในเรือนจำ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ – เรือนจำพิเศษพัทยา เป็นเรือนจำที่ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ต้องขังลหุโทษ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขังแดนชายและแดนหญิงรวม 3,799 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี 558 คน และนักโทษเด็ดขาด 3,241 คน ผู้ต้องขังประมาณร้อยละ 60 เป็นคนต่างถิ่น และร้อยละ 40 เป็นคนในพื้นที่…

ผอ.สพก. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ตำรวจภูธรภาค 2

  วันนี้ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3” เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรยาย หัวข้อ “แนวทางการสืบสวน และการดำเนินคดีอาชญากรรม” ณ ตำรวจภูธรภาค 2 โดยมี พ.ต.อ.ดุลยพัฒน์ เดชพรชยาสินธ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 1️. ตำรวจภูธรภาค 2 มืพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งมีสถานีตำรวจทั้งสิ้น 117 สถานี 2️. สถิติคดีอาญา…

สกธ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3

 

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกระบวนการยุติธรรม พร้อมผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมายเลข 531ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยการจัดทำโครงการสำคัญที่นำไปสู่การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นคำของบประมาณประจำปี 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการสำคัญที่สามารถตอบสนองตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยจัดส่งให้แก่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รวบรวม และเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

สกธ.ร่วมโครงการปั่นสร้างสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

วันที่  5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม ปั่น สร้างสุข คลายทุกข์ให้ ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายด้วยการปั่นจักรยาน เดินเท้า และล่องเรือ รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เผยแพร่กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันและกฎหมายที่จำเป็นแก่ประชาชน ให้ประชาชนบรู้และเข้าในกฎหมายตลอดจนกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในระดับชุมชน โดยมีผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากเกร็ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปากเกร็ด ผู้แทนวัดปรมัยยิกาวาส พร้อมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 60 คน

สกธ.ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

วันที่ 1 มกราคม 2563 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563