ผอ.สพก. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ตำรวจภูธรภาค 2

  วันนี้ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3” เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรยาย หัวข้อ “แนวทางการสืบสวน และการดำเนินคดีอาชญากรรม” ณ ตำรวจภูธรภาค 2 โดยมี พ.ต.อ.ดุลยพัฒน์ เดชพรชยาสินธ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 1️. ตำรวจภูธรภาค 2 มืพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งมีสถานีตำรวจทั้งสิ้น 117 สถานี 2️. สถิติคดีอาญา…

สกธ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3

 

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกระบวนการยุติธรรม พร้อมผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมายเลข 531ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยการจัดทำโครงการสำคัญที่นำไปสู่การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นคำของบประมาณประจำปี 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการสำคัญที่สามารถตอบสนองตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยจัดส่งให้แก่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รวบรวม และเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

สกธ.ร่วมโครงการปั่นสร้างสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

วันที่  5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม ปั่น สร้างสุข คลายทุกข์ให้ ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายด้วยการปั่นจักรยาน เดินเท้า และล่องเรือ รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เผยแพร่กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันและกฎหมายที่จำเป็นแก่ประชาชน ให้ประชาชนบรู้และเข้าในกฎหมายตลอดจนกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในระดับชุมชน โดยมีผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากเกร็ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปากเกร็ด ผู้แทนวัดปรมัยยิกาวาส พร้อมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 60 คน

สกธ.ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

วันที่ 1 มกราคม 2563 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

สกธ.ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรม “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน ในเทศกาลปีใหม่ 2563” ในช่วงเช้า ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต)
และช่วงบ่าย ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเป็นของขวัญมอบให้แก่ประชาชน โดยได้นำความรู้กฎหมายในรูปแบบสมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการให้ความรู้และปรึกษากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม อาทิ สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 และ Chatbot ผู้ใหญ่ลอว์ ให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับบ้าน นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผอ.สกธ.ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรายงานผลการศึกษาข้อมูลจากนานาประเทศเกี่ยวกับการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางในการกำหนดให้พืชกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติด ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หรือไม่

โดยที่ประชุมเห็นควรให้ถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และจัดระดับของการควบคุมพืชกระท่อมตามแนวทางที่เหมาะสม อาทิ การควบคุมในลักษณะที่เป็นยาอันตรายหรือการใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

การบรรยายหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรม ตามมติ ครม.”

  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -​ 12.00 น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. มอบหมายให้นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรม ตามมติ ครม.” ภายใต้หลักสูตร ” การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention​ รุ่นที่ 3″ โดยมีประเด็นในการบรรยายสรุปได้ ดังนี้ 1. บทบาทหน้าที่ของ สกธ. และกพยช. 2. สถานการณ์และสถิติ อาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม บุคคลที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และการกระทำผิดซ้ำ 3. มติ ครม. เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ และระดับสากล ซึ่งตลอดการบรรยายได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกระตุ้นการตระหนักคิด และกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันอาชญากรรมตามมติ…

สกธ.ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับกรมคุมประพฤติ

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับกรมคุมประพฤติ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กรมคุมประพฤติ จำนวน 56 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สกธ.จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563

  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม “ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก” จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจากนายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสกลนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก กล่าวต้อนรับ และนายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาพฤตินิสัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในความดูแลประมาณ 3,400 คน เป็นทัณฑสถานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ดำเนินการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งประกอบด้วย การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยเน้นการทำการเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 และมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการส่งต่อวัตถุดิบและผลผลิตจากทัณฑสถาน ในอนาคตทัณฑสถานอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้แนวคิด “ปั่น ช็อป ชม ชิม” เช่น มีก๋วยเตี๋ยวหย่อนขา ร้านกาแฟโดยนำรถควบคุมผู้ต้องขังที่มีสภาพเก่ามาปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้า และพัฒนาให้มีความทันสมัยรองรับบริบททางสังคม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรที่สำคัญ และสร้างขวัญกำลังใจ…

สกธ.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมาย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมหมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

การประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในชั้นเจ้าพนักงานสอบสวน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม ของสมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (สสส.) โดยพิจารณาประเด็นสำคัญสองประเด็น คือการสอบสวนคดีในทางอาญา และการปฏิรูปกองทุนยุติธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้การปฎิรูปการสอบสวนคดีในทางอาญา เป็นประเด็นเร่งด่วน (Quick win) และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลต่อที่ประชุมอนุกรรมมาธิการฯ ในคราวต่อไป