สกธ. จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กรมราชทัณฑ์ ทั่วภูมิภาค จำนวน 55 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สกธ.ร่วมยินดี กบค. ครบรอบ 45 ปี

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผุ้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 45 ปี และร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้กับ “ศิริราชมูลนิธิ” ณ อาคารกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สกธ. ร่วมโครงการยกระดับการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ รร.เบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการยกระดับการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมช่วงเช้า : รับฟังการบรรยาย “การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563” โดย ดร.ประยุทธ์ นามสุบิน วิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.ร. สรุปประเด็นได้ ดังนี้ • การกำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายระดับชาติ/กระทรวง/หน่วยงาน และตัวชี้วัดต้องสะท้อนถึงขอบเขตภารกิจหลักของหน่วยงาน การกำหนดรายละเอียด/เงื่อนไขของตัวชี้วัด ควรพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เป็นต้น) รวมทั้งควรนำหลักการ SMART มาเป็นหลักคิดในการกำหนดตัวชี้วัดด้วย • การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต้องคำนึงถึง baseline data และแผนการดำเนินงานระยะยาว และค่าเป้าหมายควรมีความท้าทายและนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต…

ปยธ. และ ผอ.สกธ.เข้าร่วมการประชุม ASEAN Law Association: ALA

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะคณะกรรมการและ standing committee ในคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทยและผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association: ALA) ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช ภูเก็ต การประชุม ALA ครั้งที่ 41 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Advancing ASEAN Partnership in Responding to New Challenges” มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างนักกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเคลื่อนไหวในวงการกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้พิพากษา อัยการ อาจารย์กฎหมาย นักกฎหมายภาครัฐและเอกชน และทนายความ จำนวนประมาณ 200 คน การประชุมคณะกรรมาธิการถาวร (Standing…

สกธ.ร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สตช. พิจารณา mou การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบ DXC

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมพิจารณาการลงนามความร่วมมือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการที่จะเสนอให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นชอบบันทึกความร่วมมือ (MOU) การใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรที่ทั้งสองฝ่ายได้พัฒนาร่วมกันแล้ว โดยมีการปรับข้อความให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พร้อมทั้งได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการที่จะให้กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ ใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรผ่านระบบ DXC โดยขอให้ระบุกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ขอบเขต มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อย่างชัดเจน และจัดทำ MOU รายหน่วยงานต่อไป

หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ภายใต้หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. จังหวัดนครนายก ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในวันที่ 2 และ 3 ของการทำกิจกรรม (13-14 พ.ย.62) วันที่ 13 พ.ย. 62 ช่วงเช้า – กิจกรรมกลุ่มพัฒนาฝึกความกล้าหาญและการตัดสินใจ เรียนรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ ช่วงบ่าย – กิจกรรมระดมความคิด เสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม ได้ร่วมกันคิดและวางแผนในแต่ละกิจกรรม สร้างความสามัคคี ร่วมกันแก้ไขปัญหา และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ กิจกรรมกู้ระเบิด : การปฏิบัติงานต้องเชื่อมั่นตนเอง ไว้ใจคนที่คอยสนับสนุน มีสติ รอบคอบ มีการประสานงานและต้องพูดคุยกันอย่างชัดเจน กิจกรรมข้ามลำน้ำ : พัฒนาภาวะผู้นำในการตัดสินใจ ทีมงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ (ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสั่ง) กิจกรรมทุ่นระเบิด : การทำงานที่สับสนวุ่นวาย/การทำงานที่รับคำสั่งเยอะต้องมีวางแผน มีสติ รู้ตัว…

สกธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

วันนี้ 14 พ.ย. 2562 เวลา 08.00 น.  น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2

สกธ.เดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปี 2563

  วันที่​ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา​ 09.30​ น. นายวัลลภ​ นาคบัว​ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธาน​ “การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 5/2562​ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด​กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม​ จำนวน​ 10​ หน่วยงาน​ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีมติดังนี้ 1.ให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเดิม หากไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีข้อขัดข้อง สามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในความรับผิดชอบได้ และให้พิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 2. ให้หน่วยงานจัดส่งแผนดำเนินกิจกรรมโดยระบุวันที่ในการดำเนินกิจกรรม และส่งให้ สกธ. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อรวบรวมแผนการดำเนินกิจกรรมในภาพรวมต่อไป 3. ให้หน่วยงานเลือกรูปแบบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมระหว่าง 1) การรายงานโดยเอกสาร 2) Google form โดยให้เลือกเพียงหนึ่งช่องทาง และแจ้งให้สำนักงานกิจการยุติธรรมทราบอีกครั้ง 4. ให้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ยุติธรรมจังหวัดเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์การจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของแต่ละหน่วยงาน ใน 18…

สกธ. เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับความท้าทายของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต ครั้งที่ 2

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้นางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับความท้าทายของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศทั้งทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกในการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้บริหารหน่วยงาน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาในประเด็นทางสังคมของประเทศและสะท้อนมุมมองการวิจัยในด้าน Supply side ตลอดจนการเปิดรับมุมมองด้าน Demand Side 2. ผอ.สวพ. ได้เสนอประเด็นปัญหานักโทษล้นเรือนจำ ที่ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน และเป็นอันดับหกของโลก ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงเสนอให้ วช. พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อหา นวัตกรรมมาแก้ปัญหานี้ ตั้งแต่การลดโอกาสและระยะเวลาในการเข้าสู่เรือนจำตลอดจนแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 3. ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอประเด็นที่เป็นความท้าทายทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ความเหลื่อมล้ำ…

สกธ.คัดเลือกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3

  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1(JA1) เพื่อพิจารณาการคัดเลือกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3 ซึ่งกำหนดการฝึกอบรบระหว่างวันที่ 11 พ.ย. 62-15 ม.ค. 63 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด จากผู้สมัครจำนวน 69 คน (30 หน่วยงาน) โดยมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดจำนวน 60 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 3 คน ทั้งนี้ ให้ปรับวันประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมฯ จากวันอังคารที่ 5 พ.ย.62 (มติ ครม. หยุดราชการ) เป็นวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.62…