สกธ.เป็นผู้เเทน ยธ. ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้เเทนโฆษกกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร (IO) 6 คณะ ตามกลุ่มภารกิจ เเละคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (IOC) ผ่านระบบ VDO Conference กับสำนักประชาสัมพันธ์เขตในภูมิภาคณ ห้องประชุมอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุดฤทัย ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา 1)การสรุปนโยบายสำคัญของรัฐบาลเเละมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 2) ประเด็นประจำเดือนตฺลาคม 2562 โดยที่ประชฺมเลือกประเด็นการประชาสัมพันธ์ เเละขยายผล – การประชฺมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เเละการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน…

สกธ.ลงพื้นที่ขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC จังหวัดเพชรบุรี

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมลงพื้นที่เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการปกครอง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำเสนอ/ชี้แจงนโยบาย การสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ DXC และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการใช้งานโดยมีผู้แทนกรมการปกครอง (ปลัดจังหวัด/นิติกร) และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบก. , รอง ผกก.สภ.) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเข้าร่วมประชุมหารือ และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ ข้อจำกัดปัญหาต่างๆ ซึ่งทุกหน่วยงานเล็งเห็นว่าระบบ DXC มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจ โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 1. ให้มีการรายงานต้นสังกัดของหน่วยงานรับทราบเรื่องการขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC เพื่อมอบหมายไปยังส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน 2. จัดให้มีการอบรม/และติดตามการใช้งานระบบอยู่เสมอ 3. มุ่งเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบ และเครือข่าย และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 4. การปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และลายพิมพ์นิ้วมือหรืออัตลักษณ์บุคคล ในการติดตามและระบุตัวบุคคล ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ตรวจเยี่ยมการทำงานและการใช้งานระบบ DXC พร้อมทั้งรับประเด็นปัญหา และแนะนำวิธีการใช้งาน การสืบค้น…

สกธ.ร่วมเสนอกรอบแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการทำงานจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์จำนวนผู้ต้องขังในประเทศไทย และสถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ พร้อมนำเสนอกรอบแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 5 กรอบการดำเนินงาน ได้แก่ กรอบที่ 1 กฎหมาย กรอบที่ 2 พักโทษ ลดโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) กรอบที่ 3 อาชีพ และการสร้างเรือนจำรูปแบบใหม่…

สกธ.จัดประชุมหารือพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดประชุมหารือพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม และมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาในการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่พบจากการดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ประเด็นปัญหาความแออัดของเรือนจำ และจำนวนบุคลากรราชทัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งควรพิจารณาใช้นโยบายกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ควรปรับเปลี่ยนวิธีการระหว่างการดำเนินคดีอาญาหรือการลงโทษนอกเหนือไปจากการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปควบคุมไว้ที่เรือนจำ โดยเฉพาะผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดี ควรพิจารณากำหนดสถานที่สำหรับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และควรพิจารณาเพิ่มจำนวนบุคลากรราชทัณฑ์ให้เพียงพอกับภาระงานและพิจารณาหามาตรการที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรราชทัณฑ์ให้มากขึ้น

ประเด็นปัญหาการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ควรพิจารณาเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้การรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้งกลางวันและกลางคืน และเพิ่มบุคลากรทางด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ควรพิจารณากำหนดกลไกในการใช้ดุลพินิจส่งต่อผู้ต้องขังไปรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจำหรือทัณฑสถานให้เหมาะสมแก่อาการเจ็บป่วยของผู้ต้องขัง

ประเด็นปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ควรพิจารณาจัดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง และพิจารณายกเลิกการใช้ตรวนเป็นเครื่องพันธนาการ นอกจากนี้ควรพิจารณากำหนดเงื่อนไขการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ในการสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการดำเนินการในปัจจุบัน การจัดทำแผนการดำเนินงานที่เหมาะสม และแนวทางในการศึกษาในเรื่องของทรัพยากร งบประมาณ และความคุ้มค่าในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ให้เป็นตามแนวทางของหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป

การพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม คณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 พร้อมด้วยจิตอาสา 904สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคาร ราชบุรีดิเรกฤทธิ์(อาคารA) โดยมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านจิตอาสาพระราชทาน 5 ประเภทเช่นเดิม แต่จะมีการปรับปรุงสาระสำคัญในเรื่องงบประมาณและปรับแบบฟอร์มการรายงานให้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติมายัง ศป.จอส.ยธ. ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนตามเดิม

สกธ.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยในช่วงเช้า นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ร่วมออกโรงทานนำขนมหวานมาบริการประชาชนที่มาร่วมงาน รวมถึงร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกด้วย

จากนั้นช่วงบ่าย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งการกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 มียอดร่วมบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,430,143.81 บาท และโอกาสนี้กระทรวงยุติธรรมได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่ 4 โรงเรียน ได้เเก่ โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อีกด้วย

อบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดอยุธยา

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 กนป.กลุ่ม IT ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดอยุธยา ณ ห้องประชุม อบจ.อยุธยา เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 26 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 16 อำเภอ รวมทั้ง จนท.ยจ.อยุธยา
ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดอยุธยา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สกธ. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

  วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมายให้ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ เจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด (สชจ.) เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม หมายเลข 2403 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ ช่วงที่ 1 สกธ. รายงานสภาพทั่วไปของการดำเนินงานด้านยุติธรรมชุมชน 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) มีการจัดตั้ง 2 แบบ คือ 1) มีโครงสร้างฯ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ภายใน สป.ยธ. จำนวน 18 แห่ง (18 จังหวัด) ทำหน้าที่ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกระทรวงยุติธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค…

สกธ. ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ  ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

สกธ. ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์ ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมด้วยพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ประเทศและปวงชนชาวไทย ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร