หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

  วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2” ณ โรงแรมไมด้าดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญในการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็วและมีความเสมอภาคทุกชนชั้น ดังนั้น พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ถือเป็นกฎหมายที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พนักงานสอบสวน และภาคประชาชนสามารถอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้โดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควรเกิดความเท่าเทียมกันและเสมอภาคทุกชนชั้นในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและนโยบายรัฐบาลซึ่งทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการส่งเสริมและดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลงลดปัญหาความขัดแย้งเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้โดยเร็ว ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า…

สกธ. ร่วมคัดเลือกกรรมการผู้เเทนหน่วยงานในระบบวิจัยเเละนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะเเนนคัดเลือกกรรมการผู้เเทนหน่วยงานในระบบวิจัยเเละนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เพื่อดำรงตำเเหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรมเเห่งชาติ พ.ศ.2562

การสรรหาฯ ดังกล่าว ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้เเทนหน่วยงาน กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เเละกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผลการสรรหา มีดังนี้ 1)กรรมการผู้เเทนหน่วยงานที่มิได้สังกัดกระทรวงฯ(อว) ได้เเก่ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2)กรรมการผู้เเทนหน่วยงานที่สังกัดกระทรวง(อว) ได้แก่ นายสิริฤกษ์ ทรงศิริไล ผอ.สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ. 3)กรรมการผู้เเทนสถาบันอุดมศึกษา ได้เเก่ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ทั้งนี้ อนุกรรมการสรรหาฯ จะจัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ(อว.)ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เพื่อเสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ รับรองต่อไป

สกธ. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ “โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ “โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ บริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และลานเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

สกธ. ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2562 ในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สกธ.ลงพื้นที่นครปฐม ราชบุรี และชลบุรี เดินหน้าขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC

  วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ลงพื้นที่เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC (Data exchange center)ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการปกครอง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และชลบุรี เพื่อนำเสนอ/ชี้แจงนโยบาย การสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ DXC และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการใช้งานโดยมีผู้แทนกรมการปกครอง (จ่าจังหวัด,นิติกร) และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบก.ภ.จว. , รอง ผบก. , ผกก.สภ. ) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ของทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว เข้าร่วมประชุมหารือ และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ ข้อจำกัดปัญหาต่างๆ ซึ่งทุกหน่วยงานเล็งเห็นว่าระบบ DXC มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจ โดยมีข้อสังเกตุดังนี้ 1.ให้มีการรายงานต้นสังกัดของหน่วยงานรับทราบเรื่องการขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC เพื่อมอบหมายไปยังส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน 2.จัดให้มีการอบรม/และติดตามการใช้งานระบบอยู่เสมอ 3.มุ่งเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบ และเครือข่าย และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ได้ตรวจเยี่ยมการทำงานและการใช้งานระบบ DXC พร้อมทั้งรับประเด็นปัญหา และแนะนำวิธีการใช้งาน…

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สกธ. ครองลำดับ 3 ของประเทศ

  วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในครั้งนี้ สำหรับการแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในภาพรวมของประเทศ ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผ่านระบบ ITAS (ระบบ IT ของสำนักงาน ป.ป.ช.) โดย สกธ. ได้รับคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่ากับ 95.76 คะแนน (ปี 2561 ได้ 88.17 คะแนน) ได้เกรด AA ซึ่งเป็นเกรดสูงสุด เป็นลำดับที่ 1 ในกระทรวงยุติธรรม และได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ในส่วนของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งลำดับที่ 1…

สกธ.ร่วมพิธีวางพวงมาลา และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานร่วมด้วยประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมพิธี

และในเวลา 19.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

สกธ.เป็นผู้แทน ยธ. ร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการข่าวสารด้านการต่างประเทศ

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนโฆษกกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการข่าวสารด้านการต่างประเทศ โดยมืโฆษกทรวงการต่างประเทศ (นางสาวบุษฏี สันติพิทักษ์) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติ และกรอบเวลาในการนำเสนอประเด็นประชาสัมพันธ์ของแต่ละเดือน โดยมีมติขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) กรอกแบบฟอร์มนำเสนอประเด็นประชาสัมพันธ์โดยขอให้เน้นเรื่องผลประโยชน์ หรือข้อเตือนภัยที่ประชาชนควรได้รับรู้
2) ขอให้ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วเข้า LINE กลุ่ม IO ต่างประเทศ ภายในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน เพื่อ คัดเลือก 2-3 ประเด็น ฝ่ายเลขานุการจะเรียงลำดับประเด็นของทุกหน่วยงานตามแนวทางคัดเลือก โดยวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างไร เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ในการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

สกธ.ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และเเนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 7/2562 ณ.ห้องประชุมกิจการยุติธรรม (JA1) เพื่อติดตาม 1)ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานกิจการยุติธรรม วันที่ 30/9/2562 คิดเป็นร้อยละ 97.81 2)การดำเนินงานตามปฏิทินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3) ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) อีกทั้ง เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการปฏิบัติราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ.2563 โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ.2563 /แนวทางการบริหารงบประมาณสำนักงานกิจการยุติธรรม

สกธ.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข(ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) ชั้น2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อน จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขและผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมได้นำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องการช่วยเหลือเหยื่อ ผู้เสียหาย และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบบูรณาการ “ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care)” และเรื่องการสร้างการรับรู้กฎหมายไปสู่ประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง