การประชุมหารือการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม JA1 สำนักงานกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมหารือกับรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยทางมหาวิทยาลัย ร่วมมือดังนี้
1. ในเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จะทำ mou ร่วมกับ สยจ.อุดรธานีในมิติการอำนวยความเป็นธรรมและเป็นศูนย์การพัฒนาความรู้ให้กับศยช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. มหาวิทยาลัยมีความประสงค์เสนอหัวข้อวิจัยในมิติการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ศยช. ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง ทังนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมาพบ สกธ. เพื่อเสนอหัวข้อการวิจัยและความร่วมมือด้านอื่นๆ ทังนี้ ผอ.สกธ. มอบชุดความรู้ด้านกฎหมายเป็นที่ระลึกให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ประชุมหารือแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 1 (JA1) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ ร่วมกับผู้แทน คป. และสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ

ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ มุ่งเน้นการดำเนินงาน 4 เรื่อง ได้แก่
1. กฎหมาย
2. ระบบการลงโทษ/EM
3. อาชีพ/การพักโทษและลดโทษ
4. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ซึ่งการหารือครั้งนี้ มุ่งเน้นการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางลดความแออัดในเรือนจำต่อไป

การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – มอ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน”

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – มอ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อย่อย “ความร่วมมือเครือข่ายนิติศาสตร์ในการบริหารทางวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน”  เพื่อให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันของคณะนิติศาสตร์จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมไทยในอนาคต ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเสริมสร้างพลังทางวิชาการด้านความเป็นธรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น: กรณีการพัฒนาพลังเครือข่ายสถาบันวิชาการนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยภูมิภาค 3 สถาบัน”

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม โฆษกสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม6 ชั้น9 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข”  การชี้เเจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (IO)ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และการขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของเเต่ละหน่วยงานไปยังกองกลาง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานผลในภาพรวมของกระทรวงให้เเก่หน่วยงานอื่นที่เดี่ยวข้องต่อไป

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอคำสั่งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ที่ …/2562 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม เพื่อทราบ
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยในหลักการของร่างคำสั่งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ที่ …/2562 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม

ครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 17 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม สร้างสำนึกจิตอาสา และป้องกันทุจริตเชิงรุก ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ปัองกันทุจริตเชิงรุก สกธ. ณ ห้องวิวิธกิจกรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9

ช่วงเข้า

– นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สกธ. สักการะพระพรหม ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี และถวายภัตตาหารเเละสังฆทานเเด่คณะภิกษุสงฆ์

– นายทศพร จุลศิริ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เล่าประสบการณ์การทำงานตลอดระยะเวลา 16 ปี
– การบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา” โดยวิทยากรจิตอาสา วปร. 904

ช่วงบ่าย

– กิจกรรมจิตอาสา “พับถุงยาพอเพียง” โดยวิทยากรจาก ศูนย์คุณธรรม

ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผลการดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างกฎหมายในการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการในลักษณะคล้ายสถานบริการ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กวดขันและเร่งรัดจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการจัดระเบียบและลดปัญหาสังคมอย่างเร่งด่วนต่อไป

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอโครงการตำรวจมหาวิทยาลัย RSU Police โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม ในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งด่านจุดตรวจสกัด รวมถึงจะมีทีมลาดตระเวนดูแลบริเวณโดยรอบหมู่บ้านเมืองเอกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมการวิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์ หรือเหตุทะเลาะวิวาท อาจจะสร้างความเดือดร้อนแก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งพบว่าจากการดำเนินงานดังกล่าว จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และการประชุมวิเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการฯ พบว่าสถิติอาชญากรรมในพื้นที่มีอัตราลดลงร้อยละ 70 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกรอบแนวทางดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม และมหาวิทยาลัยรังสิต จะได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายงานสถานะความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม จำนวน 44 ฉบับ เพื่อทราบ
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….เฉพาะในส่วนของการปรับลดคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายต่าง ๆ
สำหรับประเด็นอื่นๆ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) พิจารณาก่อนแล้วนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

สกธ.ร่วมยินดีกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 57 ปี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมงานวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ครบรอบ 57 ปี ณ กรมพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สกธ.ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี