สกธ. ร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม

  วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.โครงการคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม ณ ห้องประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมายนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ สชจ. เข้าร่วมโครงการพร้อมจัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายและศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพญาเม็งราย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ช่วงเวลา 09.45 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามภารกิจของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับผู้เสียหายและจำเลย 13 ราย โดยการประสานงานกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมเป็นเงินทั้งหมด 853,680 บาท หลังจากนั้น…

ประชุมติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562

  วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม BB 206 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ กนป.ได้จัดการประชุมติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562 เพื่อสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผอ.สกธ. (นายวัลลภ นาคบัว) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 54 ท่าน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญการประชุม ได้ดังนี้ 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 397.8324 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.21 ของทั้งแผนงานบูรณาการฯ 1,098.8196 ล้านบาท (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 ก.ย. 62 ของกรมบัญชีกลาง) 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รวมยอด PO)…

ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2562

  วันที่  27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีวาระพิจารณา ดังนี้ 1) การส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๔/๖๒ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึก 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. โดยมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม และได้วางกรอบแนวทางการจัดสรรบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้สำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับการจัดสรรจำนวน 2…

การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562

  ในวันนี้ 26 กันยายน เวลา 10.30 น -12.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. (CIO) เข้าร่วมการประชุม ประเด็นเพื่อทราบ คือรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดทำระบบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2562  วงเงิน 1.5 ล้านบาท 2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม วงเงิน  27.3 ล้านบาท 3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สกธ. วงเงิน 5.1 ล้านบาท ได้ดำเนินการเสร็จเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 โครงการ ประเด็นเพื่อพิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564…

สกธ.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ของกรมประชาสัมพันธ์

    วันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้เเทนโฆษกกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงเเรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการเเจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องเเต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร Information Operations (IO) 6 คณะ ตามกลุ่มภารกิจ โดยมีโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร ด้านกฎหมายเเละกระบวนการยุติธรรม เเละผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นเลขานุการ นอกจากนี้คณะปฏิบัติการข่าวสารด้านกฎหมายเเละกระบวนการยุติธรรม นำเสนอประเด็น ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง คณะรัฐมนตรีไฟเขียวงบเยียวยาประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา 4,000 ราย วงเงิน 176 ล้านบาท จากนั้น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบเเนวทางการปฏิบัติการข่าวสาร 6 คณะ ตามกลุ่มภารกิจ…

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว

  วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน (Non-Custodial Measures) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการนำมาตรการลงโทษระดับกลาง (Intermediate sanctions) มาใช้แทนการควบคุมตัวผู้กระทำผิดอาญาโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชนในประเทศไทย โดยพิจารณาแนวความคิดและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบแนวคิดมาตรการรอการลงโทษ รอการกำหนดโทษของประเทศไทย และการเข้ามามีส่วนร่วมของสหวิชาชีพและชุมชนในการใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอแนวความคิด เงื่อนไขในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้ในประเทศไทย และกรณีการฝ่าฝืนคำสั่ง รวมทั้งหน่วยงานติดตามและบังคับโทษต่อมาตรการลงโทษระดับกลาง และที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะในเรื่องของการกำหนดมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางการบริการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เห็นชอบให้นำมาตรการลงโทษระดับกลางใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การคุมประพฤติแบบเข้มงวด (Intensive supervision probation)…

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562

  วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม และมีนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ เห็นชอบผลการจัดทำคะแนน ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ และการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ประจำปี พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยให้หน่วยงานที่มีข้อเสนอการวิจัยระดับ A และ B และประสงค์เสนอของบประมาณผ่าน สกธ. ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอการวิจัยระดับ C หากหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะของบประมาณให้ดำเนินการตามข้อเสนอการวิจัยที่ได้ระดับเกรด A และ B โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะนำมาต่อท้ายข้อเสนอการวิจัยลำดับสุดท้ายที่ได้ระดับคะแนน B…

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2562

  วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ได้มีประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2562 โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กพยช. และความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ระหว่างเดือนมีนาคม – ปัจจุบัน จำนวน 5 คณะ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 1. หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้ง 2 หลักสูตร ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานดังกล่าวพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตของที่ประชุม 2. การส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน…

สกธ.ร่วมต้อนรับ รมว.ยธ. ในงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ”

 

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ณ ห้องคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงเเรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษากว่า 85 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีส่วนร่วมจัดบูธกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลให้เเก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

สกธ. เข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก

  วันที่ 18 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบหมายให้นางสาวสุพรรณี ประเลริฐทองกร เข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคาร IMPACT Forum ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าส่วนราชการของทุกกระทรวง กรม ผู้บริหารท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย เเละ ผู้สนใจ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยสรุปดังนี้ 1) การพัฒนาเชิงพื้นที่:ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งเเต่การดำเนินโครงการ ขนาดพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) ซึ่งมีการพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)…