สกธ. ร่วมหารือ กรมคุมประพฤติ เฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ

  8 ตุลาคม 2563 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอมาตรการระยะยาวในการป้องกันและการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ โดยมี นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ต.ท. มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ​สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการหารือและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานในปัจจุบันของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือศูนย์ JSOC (Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of Justice) ผ่านคณะกรรมการประสานงานเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ โดยมีการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ (1) มาตรการระยะสั้น ที่สามารถดำเนินการได้ทันที โดยกำหนดกลุ่มผู้พ้นโทษที่ต้องเฝ้าระวังที่มีพฤติการณ์เป็นภยันตรายต่อสังคมจำนวน 7 กลุ่ม และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC)…

ผอ.สกธ. ร่วมเสวนาประเด็น MOU ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ภาคประชาชน ในรายการสถานีประชาชน ช่อง ThaiPBS

  6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการเสวนาในรายการสถานีประชาชน ซึ่งออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS เข้าร่วมการเสวนากับพระเทพปวรเมธี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการหลัก ร่วมกับนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจราชการอัยการ การเสวนาครั้งนี้ ได้มีการพูดถึงประเด็นการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการตั้งศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมไปถึงการบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากร และแนวทางการทำงานร่วมกันในด้านอื่นๆ โดยการเสวนาดังกล่าวได้มีการพูดคุยในประเด็นสาระสำคัญดังนี้ 1. บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท รวมถึงแนวทางการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ 2. การพัฒนาและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับพระสงฆ์ เพื่อใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชน 3. การนำองค์ความรู้ด้านวิชาการมาพัฒนาเป็นสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ…

สกธ.ร่วมเเสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี กคส.- กพน.-DIS- สนว.

 

2 ตุลาคม 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนางสาวอรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม เป็นผู้เเทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี

ครบรอบ 18 ปี สกธ.

  วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกิจการยุติธรรม ที่จะครบรอบปีที่ 18 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นี้ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ชั้น5 (อาคารจอดรถ) สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยในช่วงเช้า เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสักการะพระพรหม ณ ศาลพระพรหม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จากนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมประธานในพิธี ต่อด้วยการร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดย นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในช่วงบ่ายได้ร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ทั้งนี้ สกธ. ได้มีโอกาสต้อนรับอดีตผู้บริหารของ สกธ. ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม,…

เคาะเเล้ว! การประเมิน ITA สกธ.คว้าอันดับ 6 ของประเทศ

 

สำนักงานกิจการยุติธรรม คว้าอันดับ 6 ของประเทศ เเละอันดับ 1 ของกระทรวงยุติธรรม ในผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยเกรด A 93.91 คะเเนน ในประเภทกรมหรือเทียบเท่า จากหน่วยงานทั้งหมด 146 แห่ง
การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบของความเป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำเเนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลเเละการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน จำนวน 8,303 แห่ง ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ อีกทั้งมีประชาชนเเละเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 1,302,548 ราย

สกธ.ร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

25 กันยายน 2563 ดร.ขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นผู้เเทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลลูน ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าที่ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรมว.ยุติธรรม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม และนายสามารถ เจนชัยจิตรวานิช ผู้ช่วยรมว.ยุติธรรม รวมทั้งตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติ ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจร่วมงานและได้มีการนำเสนอต้นแบบที่ดี (Best Practice) จากผู้ที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท(ประเภทดีเด่น) คือ 1. ประเภทภาครัฐ -รางวัลดีเด่น…

สกธ. ร่วมพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ปี 63

  23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม (ชั้น ๒) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกิจการยุติธรรมมีผู้ที่ได้รับการประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงและเกียรติบัตร ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายเเละประสานเเผนกระบวนการยุติธรรม 2. นางสาวเปรมมิศา หนูเรืองงาม นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ข้าราชการบำนาญ และอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิธีดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท…

สกธ.ร่วมงานแถลงผลงานรอบ 1 ปี ยธ.

 

23 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการนำความยุติธรรมสู่สาธารณชน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น2 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ต้องขังในเรือนจำมีไม่เพียงพอต่อผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากขึ้น กระทรวงยุติธรรมจึงมีมาตรการสร้างเตียงสองชั้นในเรือนนอน การใช้อีเอ็มติดตามตัวผู้ถูกคุมประพฤติ การเเก้ไขกฎหมาย เป็นต้น เพื่อลดความเเออัดในเรือนจำ

สำหรับคดียาเสพติด ทางกระทรวงยุติธรรม ได้มีการใช้นวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ซึ่งสามารถตรวจสอบสารยาเสพติดตกค้างได้ถึง 1 ปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ ช่วยให้สถิติการเสพยาเสพติด ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามสิทธิ์ มีแนวโน้มการเสพลดน้อยลง นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวมีนิทรรศการผลงานเด่นของเเต่ละกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้นำเสนอ 5 ผลงาน ได้เเก่ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์, SDG 16, การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม, chat bot ผู้ใหญ่ลอว์ และการ ขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์

สกธ. จัดวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ของ สกธ. ปี 64 – 65

 

22 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ. 2564-2565 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติรรม โดยมีพันตำรวจโท ดร. สืบสกุล เข็มทอง เป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ ได้แก่ การศึกษาเชิงคุณภาพ อาทิ ความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากร นโยบายการพัฒนาบุคลากร และการเรียนรู้ขององค์กร เป็นต้น และการศึกษาเชิงปริมาณ อาทิ คุณลักษณะที่โดดเด่น ความจำเป็นในการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรมของข้าราชการแต่ละตำแหน่ง เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นผลการศึกษาดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาบุคลากรฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในระยะต่อไป
การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานกิจการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ค้นหาช่องว่างและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม (Gap Analysis) และเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม มีคุณลักษณะทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมประสงค์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องให้แก่บุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม อันจะส่งผลให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในองค์กรตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมคาดหวังอย่างสมบูรณ์

การตรวจประเมิน ISO/IEC 27001:2013 ของศูนย์ DXC

 

18 กันยายน 2563 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. (DCIO) เป็นประธานการตรวจประเมิน ISO/IEC 27001:2013 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม (JA2) ในขอบเขตของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เป็นวันสุดท้าย โดยผลการตรวจประเมิน ศูนย์ DXC มีการดำเนินงานสอดคล้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013 ดังนั้น ทางผู้ตรวจประเมินจะทำการออกหลักฐานผลรับรองการตรวจประเมินให้ภายในวันที่ 21 ก.ย. 63 และจะดำเนินการประสานงานเพื่อออกใบรับรอง ISO/IEC 27001 Certification ให้เป็นลำดับถัดไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการออกใบรับรอง ประมาณ 1.5-2 เดือน