สกธ. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

สกธ. จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7

โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผอ.กนป. ร่วมบรรยายในเวทีระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรวุฒิบัตร

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 น. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. ร่วมบรรยาย เรื่อง “ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความจำเป็นของกฎหมาย” ในเวทีระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรวุฒิบัตร “การจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ณ สถาบันพระปกเกล้า โดยการระดมความเห็นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความเห็นต่อขอบเขตเนื้อหาในแต่ละกลุ่มวิชาของหลักสูตรให้มีสาระสำคัญ การสาธิตตัวอย่าง และการทดลองฝึกปฏิบัติ (Workshop) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

  วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการต่อยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันที่มีความพลวัต ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการละลายพฤติกรรม โดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( จำนวน 176 คน) ที่เข้าร่วมโครงการฯ กับพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และมีกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมสนุก ดังนี้ 1. การชมคลิป “หน้าบาง” แล้วให้เด็กๆได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกว่า พวกเรารู้สึกอย่างไร/คิดว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรา/และคิดว่าเรื่องราวเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร โดยผ่านภาพวาดแทนตัวหนังสือ 2. การชมคลิป “คนตายพูดได้” เป็นการสอนให้รู้จักมีสติก่อนแชร์ข่าวสารหรือเหตุการณ์ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง จะได้ไม่เป็นการทำร้ายคนอื่นในโลกสังคมออนไลน์ กิจกรรมช่วงบ่าย ประกอบด้วย 1. กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิดในหัวข้อ “ถ้า..แล้ว” โดยจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ตัว แล้วช่วยกันคิดหาเหตุและผล” ถ้าเป็นเรา เราจะทำอย่างไร และจะเกิดผลกระทบกับใครบ้าง” เพื่อสอนให้เด็กรู้จักแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานทางวิชาการและผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีนายนัฑ ผาสุก เลขาธิการวุฒิสภา และนายวัลลภ นาคบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกหญิงวิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา
และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมเป็นพยานในการลงนาม และโอกาสนี้ นายศุภชัย สมเจริญ
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานได้เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีฯ ดังกล่าว

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันศึกษาดูงานและรับฟังการสัมมนา หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และความสมานฉันท์ให้แก่ชุมชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเทียมทัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายธวัชจีรัญ พันมา นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายดำรงค์ชัย ไชยมงคล นิติกร ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร  สรุปดังนี้ ข้อมูลทั่วไป และสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมของพื้นที่ บทบาทของ อบต.บ้านกลางในการป้องกันอาชญากรรม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างสังคมลดความขัดแย้ง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการชุมชนซ่อมทุกข์สร้างสุข โครงการยุวยุติธรรมชุมชน (การขยายผลสู่เยาวชน) เป็นต้น การนำเสนอกกรณีการไกล่เกลี่ย…

การอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 19

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของโครงการอบรม คกก.ศยช. รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 19 พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่ทำคะแนน PRE – PRO TEST สูงสุด จำนวน 2 ท่าน และยังกล่าวให้กำลังใจในการทำงานแก่ คกก.ศยช. หลังจากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

สกธ.ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม สกธ. และมอบนโยบายการดำเนินงาน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานกิจการยุติธรรม รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในภาพรวม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 3/2562

  วันที่​ 30​ กรกฎาคม​ 2562 เวลา​ 09.30​ น. นายวัลลภ​ นาคบัว​ ผอ.สกธ.​ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน​ “การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 3/2562​ พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี​ ประเสริฐทองกร​ รองผอ.สกธ.​ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สกธ.เป็นประธานการประชุมในช่วงแรกและร่วมสังเกตการณ์การประชุม​ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด​ ยธ.​ เข้าร่วม​ จำนวน​ 10​ หน่วยงาน​ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ซึ่งสามารถสรุปการประชุมได้ ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ 1. ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2. การขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส 3. การจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4. การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 6 เดือนแรก 5. การรวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำ Box Set โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ มติที่ประชุม: รับทราบ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ในประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการ ควรมีการเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU มาร่วมรับฟังผลการดำเนินโครงการ โดยให้กรมพินิจฯ ไปดำเนินการจัดทำ…