วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ท้องสนามหลวง

ชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ

 

เมื่อวันนี้ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานพร้อมร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม “ชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โดยสรุปแนวทางการจัดทำชุดโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ โดยมีประเด็นการศึกษาดังนี้

ส่วนที่ 1 (ต้องรู้ว่าว่าใครคือผู้กระทำผิดซ้ำ)
1. การนิยามผู้กระทำผิดซ้ำ โดยต้องศึกษาข้อมูลของผู้ที่กระทำผิดซ้ำ
2. การส่งต่อคนกระทำความผิดให้หน่วยงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย

ส่วนที่ 2 (การบำบัดฟื้นฟู-intervention)
1. โปรแกรมที่ใช้บำบัดฟื้นฟูสอดคล้องกับความต้องการของผู้กระทำผิดหรือไม่
2. มีการใช้โปรแกรมกับผู้กระทำผิดครบถ้วนหรือไม่
3. ความสำเร็จของโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟู ที่สามารถนำมาพัฒนาใช้กับกลุ่มผู้กระทำผิด

ส่วนที่ 3(การติดตามหลังปล่อย)
1. การติดตามผู้พ้นโทษ หน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วม
2. ติดตามชีวิตหลังการปล่อยตัวซึ่งมีสภาพแวดล้อม สภาพเป็นอยู่อย่างไร
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม การสร้างความเข้าใจ เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ
ทั้งนี้ สวพ. จะรวบรวมประเด็นจากที่ประชุมเพื่อพัฒนาเป็นชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหากระทำผิดซ้ำ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3

  เมื่อวันนี้ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ Hall 2 Impact เมืองทองธานี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีคิกออฟ Friendly Design กระทรวงยุติธรรม เพื่อสังคมและคนทั้งมวลในงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” (Thailand Friendly Design Expo 2018) พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งร่วมออกบูธนิทรรศการ ประกอบด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ /กองทุนยุติธรรม /สำนักงานกิจการยุติธรรม /กรมสอบสวนคดีพิเศษ /กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง อาทิ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือเด็กและเยาวชน ของที่ระลึกจากฝีมือผู้ต้องขัง และกิจกรรมการทดสอบยิงปืนแบบเสมือนจริง เป็นต้น สำหรับ สกธ. ได้ร่วมนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันผ่าน Infographic /แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในชีวิตและทรัพย์สิน และให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ทั้งนี้…

การขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (รุ่นที่ 1)

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (รุ่นที่ 1) ณ โรงแรมรามา การ์เด้น วิภาวดีรังสิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 400 คน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ในช่วงเช้า ผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ซึ่งได้กล่าวถึงสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันเป็นที่มาของการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันอาชญากรรมทั้งในมิติของการตกเป็นเหยื่อและมิติของการเป็นกลุ่มเสี่ยงในการกระทำผิด และลดการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งเป็นกระบวนการต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ผ่านการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในกรอบเนื้อหา 4 ด้าน และ 5 ขั้นตอนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำหลักการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อาทิ ไม่เป็นภาระของโรงเรียน เป็นต้น หลังจากนั้น นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้เกียรติขึ้นบรรยายต่อในหัวข้อ “การปลูกฝังจิตสำนึกเด็กและเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบเนื้อหาการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์กรอบที่ 4 เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน…

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำ Web Service ลงในระบบตู้อเนกประสงค์

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน. 2561 เวลา 10.00 น. นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการนำ Web Service ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลงในระบบตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด Provincial Justice Office Kiosk (PJOK) และ นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผอ.สชจ. ฝ่ายเลขาการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ – กรมราชทัณฑ์ – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน – กรมคุมประพฤติ – กรมบังคับคดี – กรมสอบสวนคดีพิเศษ – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ – สำนักงานกองทุนยุติธรรม – ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม – กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ – ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้ข้อสรุปการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนต่อไปเป็น 2 ระยะเวลา ดังนี้ ระยะเวลาที่…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานระบบ DXC ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สทก. ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานระบบ DXC ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7

โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จากกรมคุมประพฤติและกรมพินิจฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ระยะเวลาอบรมจำนวน 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ และข้อจำกัดต่างๆ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำมาเพิ่มเติมข้อมูลและปรับปรุงระบบให้สนับสนุนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบรรยายพิเศษเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมสู่การขับเคลื่อนระดับจังหวัด ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้เป็นภาคีร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในระยะยาวโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ ช่วงเช้า การบรรยายเรื่อง สถานการณ์อาชญากรรมและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และใกล้ชิดกับคนในชุมชน ได้ให้ข้อมูลสถิติด้านอาชญากรรมในพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจสถานการณ์และแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตและจำลองเหตุการณ์ วิธีป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุ เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับความเสียหาย ช่วงบ่าย เป็นการดำเนินกระบวนการจัดทำแนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ และปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางการแก้ไข รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ และกลไกการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ โดยให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพสังคมเมืองสุราษฎร์ธานีโดยผ่านกลไกในพื้นที่ ซึ่งมียุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุมประพฤติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ราชทัณฑ์ สถานพินิจฯ…

ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จ.สุราษฎร์ธานี

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี สยจ. ที่เข้าร่วมการประชุม 5 แห่ง ได้แก่ สยจ.สุราษฎร์ธานี สยจ.ชุมพร สยจ.นครศรีธรรมราช สยจ.พัทลุง และ สยจ.สงขลา เวลา 11.00 – 12.30 น. ติดตามผลการปฏิบัติงานของ สยจ. ทั้ง 5 แห่ง ณ โรงแรมเค พาร์ค จ.สุราษฎร์ธานี ผอ.สกธ. ได้มีการมอบนโยบายและข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมกับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. การบูรณาการงานร่วมกัน ระหว่างกองทุนยุติธรรมและ สชง. 2. การเข้าใช้ระบบ DXC และ MSC ของกระทรวงยุติธรรม 3. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 สยจ.จะต้องบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด ดังนี้…

พิธีเปิดโครงการ​ฝึกอบรม​เลขานุการ​และผู้ช่วย​เลขานุการ​คณะอนุกรรมการ​กองทุนยุติธรรม​ประจำจังหวัด

 

วันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2561 ​ผอ.สกธ.​ มอบ​หมายให้​นางสาว​สุพรรณ​ี​ ประเสริฐ​ทองกร​ รอง​ผอ.สกธ.​​ ร่วมงาน​พิธีเปิดโครงการ​ฝึกอบรม​เลขานุการ​และผู้ช่วย​เลขานุการ​คณะอนุกรรมการ​กองทุนยุติธรรม​ประจำจังหวัด​ ณ​โรงแรม​รามาการ์​เด้นส์​ กรุงเทพมหานคร​ โดยมีพลอากาศ​เ​อกประจิน​ จั่นตอง​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ยุติธรรม​เป็นประธานในพิธีเปิด​ โดยสรุปประเด็น​ดังนี้

การสร้างการรับรู้​ให้กับประชาชน​ ให้ความยุติธรรม​เข้าถึงทุกพื้นที่​ ประชาชน​เข้าถึงง่าย​ บูรณาการ​ส่วนราชการ​เข้ามาร่วม​ ​ เช่น​ พม. สธ.​ กรมการปกครอง​ เพื่อให้​ประชาชน​เกิดความไว้วางใจ​ เชื่อ​มั่นในกระบวนการยุติ​ธรรม​ เพื่อ​ลดความเหลื่อม​ล้ำ​ นำไปสู่สังคมสงบสุข​

เพิ่มประสิทธิภาพ​ในการทำงาน​ การลดระยะเวลา​ ขั้นตอนในการทำงาน​ ลดการใช้กระดาษ​​ โดย​ใช้​ IT เข้ามาช่วยในการทำงาน​ รวมถึงเชื่อมโยง​เน็ต​ประชารัฐ​ เพื่อนำไปสู่รัฐบาล​ดิจิทัล

ให้ผู้เกี่ยวข้อง​ลงพื้นที่​ เก็บข้อมูล​​ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา​ เช่น​ ปัญหา​เกี่ยวกับชุมชน​ ปัญหา​เกี่ยวกับเด็ก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางศิริพร ผาสุขดี ยุติธรรมจังหวัดพะเยา และรศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม เป็นวิทยากรนำเสนอสภาพปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ด้วย โดยสรุปประเด็นการประชุมได้ดังนี้

– สภาพปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพะเยา ได้แก่ ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหายาเสพติด ปัญหาฉ้อโกง/เฟรนไชน์ ปัญหาบุกรุกป่า และปัญหาหนี้สินเกษตรกร
– หลักการวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาโจทย์เชิงพื้นที่ โดยใช้หลัก Area based collaborative
– แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย มุ่งเน้นประเด็นการวิจัยสำคัญในเรื่องกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การลดการกระทำผิดซ้ำ และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแทนการควบคุมตัว (non-custodial) โดยเป็นการจัดทำในลักษณะชุดโครงการวิจัย

ส่งเสริมให้หน่วยงานเสนองบประมาณเอง

ส่งเสริมให้หน่วยงานส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นมากขึ้น โดยผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

อีกทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเป็นองค์ประกอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย