การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ. ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยให้เกียรติร่วมบรรยายหัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงาน : สู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม” ณ โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวถึงกระบวนยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้ 1. ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 2. การไม่สามารถเข้าถึงการบริการของหน่วยงาน 3. การทับซ้อนของหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชน 4. การคืนคนดีสู่สังคม โดยการสร้างการยอมรับและการให้โอกาสของผู้พ้นโทษ  ทั้งนี้ ผวจ. พะเยา ได้กล่าวถึงการถอดบทเรียนในการช่วยเหลือ 13 หมูป่า โดยมีองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสำเร็จ (success factor) ดังนี้ 1. การวางแผน/การบริหารแผนที่ดี (planning) 2. การมีวิสัยทัศน์ (vision) 3. การกำหนดเป้าหมายในการทำงานเดียวกัน…

โครงการขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่สอดรับบริบทประเทศไทย 4.0

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ การสัมนา นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ. สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่สอดรับบริบทประเทศไทย 4.0 พร้อมให้แนวคิดในการนำเครื่องมือมาใช้กับการทำงาน 3 ประการ (1) มองที่เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (2) กระบวนการที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ (3) การนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานประจำที่ปฏิบัติ เพื่อสอดรับการพัฒนาองค์กร สู่ระบบราชการ 4.0 ช่วงเวทีการสัมมนา นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรและบุคลากรระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ระบบการทำงานขององค์กร สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1) การเป็นระบบราชการ 4.0 มีคุณลักษณะ ประกอบด้วย Open & Connected Government , Citizen –…

ผอ. สกธ. เข้าเยี่ยมชมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ. พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมทั้งติดตามผลและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้วย โดยมีนางศิริพร ผาสุขดี ยุติธรรมจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ผอ.สกธ. มอบหมายให้ น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม เข้าร่วม “การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธ.กคส. เป็นประธาน มีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 1. กำหนดการการจัดงานดังกล่าวนำโดย มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design for All Foundation) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. ถึงวันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 (รวม 4 วัน) ณ ฮอลล์ 2 อิมแพ็คอารีน่า…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รอง ผอ สกธ (นางสาวสุพรรณีฯ) และเลขานุการกรม เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโดย สำนักงาน กพ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. สรุปการปรับบทบาท ภารกิจ และแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 4 ประเด็น คือ

  • ปัญหาของการดำเนินการของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • การวางกลไกระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • การบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและระบบการรายงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอย่างบูรณาการ

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสว่างกมล ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) มอบหมายให้ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (รอง.ผอ.สกธ.) และนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอย่างบูรณาการ ร่วมกับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ อธิบดีกรมคุมประพฤติ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. เรื่องของ Justice Delivery ที่ประชุมเห็นชอบและยืนยันตามแบบการดำเนินงาน ตามที่ สชจ.สกธ. นำเสนอ 2. กรณีมีข้อสั่งการจาก รมว.ยธ. ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนมาที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ โดยตรง ให้กรมแจ้งกลับมาที่ สชจ.ผ่านระบบ Line : PJ เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อเท็จจริงและวางแผนในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามระบบต่อไป 3. กรณี สยจ.และ คุ้มครองสิทธิภาค ทั้ง 4 แห่ง ที่มีพื้นที่การทำงานที่ทับซ้อนกัน…

ผู้นำในภาวะวิกฤต

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำในภาวะวิกฤต” ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และพันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีนายอัสนี สังขเนตร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)” รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้

– แนวคิดภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

– กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตสำหรับผู้นำองค์กร

– การเรียนรู้ประสบการณ์ภาวะผู้นำในอดีตในสถานการณ์ไม่ปกติ

วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนร่วมงานครบรอบ 42 ปี วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส และบริจาคเงินสมทบ “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด”

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 เพื่อถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดชินวราราม วรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี

ผอ.สกธ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการองค์กรแห่งความสุข (รุ่นที่ 3)

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานโครงการองค์กรแห่งความสุข     (รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ซึ่งหลักสูตรในครั้งนี้ได้ออกแบบโดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดความสมดุลระหว่างความสุขในการทำงานและการใช้ความสุขที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และลงมือทำสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง ทีม และองค์กรต่อไป วิทยากร : อาจารย์ชินริณี วีระวุฒิวงศ์ และคณะ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งสิ้น 23 ท่าน การสัมมนาในวันแรกเริ่มต้นด้วย กิจกรรม Self introduction: My Job, My Life: กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ผ่านบทกลอนเกี่ยวกับงานที่ตนเองรัก กิจกรรม Open Space Technique: การเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นหากระบวนการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สะท้อนแนวคิดและมุมมองที่มีต่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปในทิศทางเดียว ต่อด้วยกิจกรรม ช่วงบ่ายถึงค่ำ เริ่มต้นด้วย กิจกรรมบรรยายเรื่อง…