ผอ.สกธ. เปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.20 – 15.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นผู้ใหญ่ใจดีกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดย ผอ.สกธ. ได้เน้นย้ำให้เด็กๆ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น  พร้อมทั้งมีกลไกระวังภัยในตนเอง ส่วนกิจกรรมในวันแรก เน้นละลายพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยม 1-3 โดยสอดแทรกเนื้อหา 3 เรื่อง ดังนี้

1. การเรียนรู้วินัย ผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อปลูกฝังให้เด็กเคารพกติการ่วมกัน ตลอดจนกติกาของสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

2. การเรียนรู้ภัยสังคม ผ่านการทบทวนกิจวัตรประจำวัน โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม

3. การสร้างการเรียนรู้กฎหมายผ่าน Infographic เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น เพื่อสร้างวินัยในการเคารพกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วม จำนวนกว่า 150 คนเป็นอย่างดี

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ร่วมบรรยายหลักสูตร ยธก.14

 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การบริหารความแตกต่างด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม” แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ยธก.14 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม โดย นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดาได้กล่าวถึงหลักการบริหารงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหารงานยุติธรรม ดังต่อไปนี้

1. การบริหารภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ของหลักการและวิธีการคิดของคนในองค์กร เป็นความยากลำบากสำหรับผู้บริหาร ที่ต้องจัดการและบริหารให้ได้

2. การบริหารความหลากหลายของคนในองค์กร เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้คนในองค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะความหลากหลายจะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน

3.การจัดการความหลากหลายของบุคลากรในองค์กร ต้องตระหนักและยอมรับถึงความแตกต่างของบุคลากรเพื่อจัดการบริหารพัฒนาบุคลากรให้แสดงความสามารถออกมาให้ได้ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร

4. องค์กรยุคใหม่ต้องคำนึงถึงจริยธรรม และดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้เสมอ
โดยการดำเนินงานต่างๆ ของนักบริหารที่ดี ต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรม และค่านิยมหลักสำหรับการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำหรับการบรรยายในโอกาสนี้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางของการบริหารด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป พร้อมทั้งยังเกิดความประทับใจในการถ่ายทอดประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 อีกด้วย

พิธีเปิดโครงการ”ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ ประธานในพิธีพร้อมคณะเดินทางมาถึง ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับโดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมทั้งมีการแสดงชุดตอนรับ “น่านฟ้านันทบุรี” ของโรงเรียนนันทบุรี และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ได้มีนำเสนอผลงาน โดยประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.ขึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์ดีเด่นที่มีการขับเคลื่อนตามภารกิจ คือ – ด้านการพัฒนาหมู่บ้านและสิ่งแวดล้อม – ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย – ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม – ด้านการประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆ โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการไกล่เกลี่ยระงับจ้อพิพาทสำเร็จ…

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 1-5 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี “โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” การประชุมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 แห่ง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเนื้อหาสาระ ตามกำหนดการ ดังนี้ เวลา 09.00 – 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” กระทรวงยุติธรรม มีแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นส่วนราชการในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะเป็นหน่วยงานผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด -โดยกำหนดกรอบการขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยการประเมินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งในด้านของภารกิจพื้นฐาน (Function Base) ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ โดยเน้นการบูรณาการดำเนินงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) รวมทั้งภารกิจของพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค…

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ และนายวัฒนากร สั้นนุ้ย

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้นำเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารทั้งรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (PJOK) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

  วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (PJOK) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยสรุปประเด็น ดังนี้ 1. สกธ.โดย สชจ. จะต้องรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะให้บริการผ่านตู้ พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ในการติดตั้งตู้ Kiosk ให้ชัดเจน เพื่อ สพร. จะได้ดำเนินการจัดทำระบบพร้อมติดตั้งต่อไป 2. สชจ.จะหารือกับ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ของ สป. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมที่จะนำมาเข้าสู่ระบบตู้ kiosk ในเบื้องต้น และจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการติดตั้งตู้ Kiosk…

การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 3/2561

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการ กระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 3/2561

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัยกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. คณะทำงานและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการจำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดของหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม เพื่อการบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดและการจำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิด โดยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1️. การกำหนดชุดข้อมูลของผู้กระทำผิดเพื่อการจัดเก็บ แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) ชุดข้อมูลพื้นฐาน และ 2) ชุดข้อมูลจำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิด
2️. การจัดทำคู่มือเพื่อกำหนดนิยามรวมถึงวิธีการในการเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดตามชุดข้อมูลข้อ 1.
3️. การจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดให้อยู่ในลักษณะข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสามารถรายงานได้ในรูปแบบสถิติ

สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย สทก. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework(DGF)

  วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย สทก. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(สพร.) ดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework (DGF) ในการกำกับดูแลของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยได้รับเกียรติจากท่านรอง ผอ.สกธ. (CIO) นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย เป็นผู้เปิดการอบรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมของ สกธ. ประกอบด้วย ผอ.สทก. , ผอ.กพร. ผู้แทน กนป. เจ้าหน้าที่ สทก. และผู้แทนจากหน่วยงานในเครือข่าย DXC จำนวน 24 หน่วยงาน การอบรมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงภาพรวมในการดำเนินการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ สพร. ได้ยกร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูล Data Governance Framework(DGF) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถที่จะฝึกการปฏิบัติ จัดทำแนวทางบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล และมีองค์ความรู้ประกอบการ Workshop…

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง สกธ. และ TIJ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 10 ต.ค.2561 เวลา 10.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง สกธ. และ TIJ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุป 2 เรื่อง ดังนี้ 1. กรอบการวิจัย สกธ กับ TIJ จะดำเนินการพัฒนาชุดโครงการวิจัย ตามกรอบงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ TIJ ด้วย โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก คือ –  เด็กและเยาวชน –  การกระทำผิดซ้ำ –  non-custodial โดยมีกรอบงบประมาณสนับสนุนประมาณ 9.5 ล้านบาท โดยในส่วนของ สกธ. จะดำเนินการทบทวนงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น (Meta Analysis) รวมถึงรูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง สกธ. กับ TIJ ต่อไปด้วย…

การจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.)

  วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 10.00-11.45 น. ณ ห้องประชุม JA2 นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) พร้อมด้วย นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (รอง ผอ.สกธ.) นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT และเจ้าหน้าที่ สทก. ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.) โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพร. พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม โดยมีการหารือในการดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework (DGF) ในการกำกับดูแลของศูนย์ DXC สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ กำหนดการทำ Overview ผ่านคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่…