การประชุมหารือข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิต

วันที่ 24 ก.ย. 2561 ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน “การประชุมหารือข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิต” ณ ห้องประชุม ยธ.1 ชั้น 9 โดยเป็นการหารือร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตของ กสม. และการดำเนินการของ ยธ. เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และ ผอ.สวพ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารายงานสถานการณ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการลงโทษและการบังคับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย และข้อเสนอแนะอันเป็นรายงานที่จัดทำโดย ยธ. และเสนอต่อ นรม. รวมถึงข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นข้อเสนอของ กสม. แบ่งเป็นข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ได้แก่ ข้อเสนอแนะทางนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1. ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 และข้อเสนอที่ ยธ. มีไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว โดย ยธ.…

การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งทุนการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 19 ก.ย. 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งทุนการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานแหล่งทุนการวิจัยในประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565 และประเด็นการวิจัยสำคัญที่ควรดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่หน่วยงานแหล่งทุนการวิจัย เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าควรมีการนำประเด็น/หัวข้อการวิจัยสำคัญเป็นเป้าหมายในการทำวิจัย พร้อมทั้งกำหนดให้มีเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการโครงการวิจัย และให้หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมทำวิจัยร่วมกันแบบบูรณาการ พร้อมขยายผลไปสู่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้การวิจัยที่ครอบคลุมในหลายมิติ ซึ่งควรเป็นงานวิจัยในรูปแบบ Action research โดยสามารถนำไปสู่การ Imprement เพื่อการพัฒนากระบวนยุติธรรมในภาพรวมได้ต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานแหล่งทุนวิจัยพร้อมให้การสนับสนุนทั้งในส่วนงบประมาณ องค์ความรู้ และบุคลากรด้านการวิจัยสำหรับกระทรวงยุติธรรมต่อไปด้วย

 

ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12/2561 ณ จังหวัดเลย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดเลย เปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12/2561 โดยมี นายสายชล ยังรอด (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สทก.) และนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้ – มีการบรรยายพิเศษของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองทุนยุติธรรม และ DSI(ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้) มาประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ และภารกิจ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกระบวนการยุติธรรม – มีบริการนวดแผนไทย เพ้นเล็บ ตัดผมฟรี โดยผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและส่งเสริมการมีงานทำ – มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมจัดแสดงสินค้าพื้นเมือง – มีการขอรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากประชาชน…

“ทิศทางของกระบวนการยุติธรรม” ในการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 17

วันที่ 12 ก.ย. 61 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้รับมอบหมายจาก ปยธ. ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากร และดำเนินการอภิปรายหัวข้อ “ทิศทางของกระบวนการยุติธรรม” ในการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 17 โดยมีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา ศาสตราจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และพลตำรวจเอก ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรอภิปรายร่วม ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดย ผอ.สกธ. ได้อภิปรายให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 158 คน ได้รับทราบถึงทิศทางของกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง สกธ. ได้ดำเนินการอยู่ ประกอบด้วย – การบูรณาการความร่วมมือ เรื่องงบประมาณบูรณาการฯ…

พิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ เห็นชอบผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 ซึ่งแบ่งเป็นผลงานวิจัยที่ดำเนินการเองโดยหน่วยงานหรือบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม และผลงานวิจัยที่ดำเนินการโดยการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยมีผลงานวิจัยได้รับรางวัลรวม 7 เรื่อง และผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานและเกียรติบัตรสำหรับวิจัย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณารางวัลให้หน่วยงานทราบต่อไป เห็นชอบผลการจัดทำคะแนน ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ และการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ประจำปี พ.ศ.2563 ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยให้หน่วยงานที่มีข้อเสนอการวิจัยระดับ A และ B และประสงค์เสนอของบประมาณผ่าน สกธ. ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในวันศุกร์ที่…

สกธ. อบรมการใช้งานระบบ DXC

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 สทก. ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับ เจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 40 ท่าน เพื่อให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลและนำไปใช้ประกอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในการอบรมได้รับข้อสังเกต และความต้องการข้อมูลและปัญหาต่างๆ เพื่อการวางแนวทางการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะทำงานจัดทำรายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 3 ก.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้ ผอ.กนป. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ สาระสำคัญของการประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการจัดทำรายงาน Voluntary National Review (VNR) ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “localizing SDG and multi stakeholders engagement “ ซึ่งของเป้าหมายที่ 16 นำเสนอการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และบุคคลในครอบครัว แบบประสานสหวิชาชีพ ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน และการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (zero tolerance) ที่ประชุมรับทราบผลการเข้าร่วมการประชุม High-Level Political Forum on sustainable development (HLPF) ระหว่างวันที่ 9-19 กรกฎาคม…

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี และกำกับดูแลการประเมินผลการดำเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 (กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา)ทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การเงิน ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 แต่มีข้อสังเกตตามรายตัวชี้วัดให้มีการพิจารณาขอบเขตของคำจำกัดความให้รอบคอบ และให้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานให้ชัดเจน รวมถึงหากตัวชี้วัดใดเป็นตัวชี้วัดเดิม ควรแสดงผลการดำเนินงานประกอบให้ชัดเจน และสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน…

ผอ.สกธ.เข้าร่วมประชุมแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 1 ก.ย. 2561 เวลา 08.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม ณ กรมราชทัณฑ์ โดยมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม
โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

ห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม ที่ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบที่ 1 การนำผู้ต้องขังออกไปทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
รูปแบบที่ 2 การอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในเรือนจำ
นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมในการสร้างการยอมรับจากสังคมในการให้โอกาสผู้พ้นโทษ รวมถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้แนวทางดังกล่าวเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาคนล้นคุก ควรผลักดันนโยบายการกำหนดทางเลือกอื่นแทนการจำคุก การกำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ รวมถึงการแยกแยะกลั่นกรองผู้ต้องโทษตามโทษหนักเบาเพื่อนำไปสู่การดูแลและพัฒนาพฤตินิสัยตามความเหมาะสมอันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ประโยชน์จากศักยภาพในทัณฑสถานเปิดและเรือนจำชั่วคราว ควรสนับสนุนการสร้าง “Trainning center“ขนาดใหญ่ในพื้นที่ทัณฑสถานเปิดและเรือนจำชั่วคราวเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษแบบครบวงจรโดยใช้รูปแบบที่แตกต่างและโดดเด่น (Technology and creative) เพื่อสร้างคุณค่าและความความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือ การสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพภาพมนุษย์ และการลดความเหลื่อมล้ำ

SDG16 : การพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “SDG16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace, Justice and Strong Institutions” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 2 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “SDG16 : การพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน” ซึ่งมี ผอ.สกธ. รองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) และเจ้าหน้าที่จาก สกธ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 16 เข้าร่วมประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้ ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่…