กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี และกำกับดูแลการประเมินผลการดำเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 (กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา)ทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การเงิน ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 แต่มีข้อสังเกตตามรายตัวชี้วัดให้มีการพิจารณาขอบเขตของคำจำกัดความให้รอบคอบ และให้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานให้ชัดเจน รวมถึงหากตัวชี้วัดใดเป็นตัวชี้วัดเดิม ควรแสดงผลการดำเนินงานประกอบให้ชัดเจน และสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน…

ผอ.สกธ.เข้าร่วมประชุมแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 1 ก.ย. 2561 เวลา 08.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม ณ กรมราชทัณฑ์ โดยมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม
โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

ห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม ที่ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบที่ 1 การนำผู้ต้องขังออกไปทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
รูปแบบที่ 2 การอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในเรือนจำ
นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมในการสร้างการยอมรับจากสังคมในการให้โอกาสผู้พ้นโทษ รวมถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้แนวทางดังกล่าวเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาคนล้นคุก ควรผลักดันนโยบายการกำหนดทางเลือกอื่นแทนการจำคุก การกำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ รวมถึงการแยกแยะกลั่นกรองผู้ต้องโทษตามโทษหนักเบาเพื่อนำไปสู่การดูแลและพัฒนาพฤตินิสัยตามความเหมาะสมอันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ประโยชน์จากศักยภาพในทัณฑสถานเปิดและเรือนจำชั่วคราว ควรสนับสนุนการสร้าง “Trainning center“ขนาดใหญ่ในพื้นที่ทัณฑสถานเปิดและเรือนจำชั่วคราวเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษแบบครบวงจรโดยใช้รูปแบบที่แตกต่างและโดดเด่น (Technology and creative) เพื่อสร้างคุณค่าและความความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือ การสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพภาพมนุษย์ และการลดความเหลื่อมล้ำ

SDG16 : การพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “SDG16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace, Justice and Strong Institutions” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 2 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “SDG16 : การพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน” ซึ่งมี ผอ.สกธ. รองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) และเจ้าหน้าที่จาก สกธ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 16 เข้าร่วมประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้ ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่…

หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่1 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการศึกษาดูงานในหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่1 ในพื้นที่จังหวัดระนอง

วันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ โรงเรียนบ้านบางกลาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษ เรียนร่วมกับเด็กปกติ รวม 130 คน ในโอกาสนี้คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มอบเงินบริจากเพื่อสร้างทางเชื่อมไปโรงอาหาร เป็นจำนวน 33,100 บาท

รับฟังความคิดเห็นประกอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558

วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม บีบี 201 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ยธ. ได้มอบหมายให้ สกธ. รับผิดชอบทบทวนกฎหมาย จำนวน 23 ฉบับ ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา สกธ. ได้ทบทวนกฎหมายที่ต้องแล้วเสร็จ ภายในปี 2561 จำนวน 16 ฉบับ โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป ผ่านทาง www.oja.go.th รวมทั้งสอบทานความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นในวันนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สรุปสาระสำคัญในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายได้ ดังนี้ 1. ผลการทบทวนกฎหมาย จำนวน 16 ฉบับ มีผลการพิจารณา 2 ส่วน คือ 1)…

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล: อาชญากรรมกับCryptocurrency

วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.สกธ.ได้มอบหมายให้รอง ผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล: อาชญากรรมกับ Cryptocurrency” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง สธท. และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on Drugs and Crimes: UNODC) ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและการนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและตอบสนองต่อรูปแบบใหม่ในการก่ออาชญากรรม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนา ต่อยอดจากงาน UNODC Cryptocurrency Investigating Training for Southeast Asia ที่ได้จัดขึ้นเมื่อ ก.ค. 60 ที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม นักวิเคราะห์ทางเงินและการลงทุน ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา ให้เข้าใจหลักการของคริปโตเคอร์เรนซี่ การติดตามเงินบิทคอยน์และคริปโตเคอร์เรนซี่สกุลอื่นๆ ในการสืบสวนสอบสวน ทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับแนวโน้มอาชญากรรมในอนาคตที่อาจจะนำคริปโตเคอร์เรนซี่มาเป็นเครื่องมือ…

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง สำหรับบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม”

วิทยากร : คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

หัวข้อในการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย
1. การจัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. วิธีการและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
4. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
5. การจัดทำสัญญา และหลักประกัน
6. หน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ
7. การกำหนดค่าปรับในสัญญา
8. การบริหารสัญญา และการตรวจรับ
9. การงดลดค่าปรับ และการขยายระยะเวลา
10. การทิ้งงาน
11. การบริหารพัสดุ
12. การร้องเรียน
13. บทกำหนดโทษ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 60 ท่าน

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันนี้ได้รับเกียรติจาก
ว่าที่ร้อยโทสมยศ แย้มโสพิศ ยจ.สกลนคร
ผู้แทนจากเรือนจำ จ.สกลนคร
ผู้แทนจากสำนักงานบังคับคดี จ.สกลนคร
ผู้แทนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สกลนคร

ซึ่งภายในงานมีคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกับทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ด้วยความสนุกสนาน มีการเล่นเกมส์จับผิดภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้กฎหมาย การตอบคำถามรับของรางวัล และเอกสารเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การสแกน QR Code Infographic Online ของสำนักงานกิจการยุติธรรม สลับกับการสอดแทรกการสร้างการรับรู้ สิทธิ หน้าที่ กฎหมาย จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด และการเปิดพื้นที่รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (ฟรี)

“จะหนัก จะเบา ให้เราดูแล”
สายด่วน กระทรวงยุติธรรม

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) จังหวัดสกลนคร

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กับทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ วันนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทสมยศ แย้มโสพิศ ยจ.สกลนคร นายวันชัย สุวรรณภูมิ ผบ.เรือนจำ จ.สกลนคร นางขนิษฐา วุฒิพรม ผอ.สถานพินิจฯ จ.สกลนคร นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล ผอ.สำนักงานบังคับคดี จ.สกลนคร นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์ ผอ.คุมประพฤติ จ.สกลนคร ภายในงานมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตของนักร้องลูกทุ่ง”ยิ่งยง ยอดบัวงาม” และการถ่ายทอดประสบการณ์จากการไม่รู้กฎหมายของคุณยิ่งยงให้ประชาชนได้รับรู้ สลับกับการสร้างการรับรู้ สิทธิ หน้าที่ กฎหมาย จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด การเล่นเกมส์จับผิดภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้กฎหมายจากทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ การตอบคำถามรับของรางวัลและเอกสารเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การสแกน QR Code Infographic Online ของสำนักงานกิจการยุติธรรม และการเปิดพื้นที่รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (ฟรี) “จะหนัก…

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) จังหวัดชัยภูมิ

ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 กับการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ชาวจังหวัดชัยภูมิ กับทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กองทุนชุมชนเมืองเก่า บ้านเมืองเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โดยได้รับเกียรติจาก นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สำนักงานบังคับคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ปปส.พื้นที่เขต 3 มาให้ความรู้กฎหมาย สร้างการรับรู้สิทธิ หน้าที่ และงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมแก่ชาวจังหวัดชัยภูมิ

ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีการแจกแผ่นพับของหน่วยงาน พร้อมทั้ง Infographic ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและการสแกน QR Code, เกมส์จับผิดภาพอีกหนึ่งสื่อในการเรียนรู้กฎหมาย, เปิดพื้นที่รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมทั้งร่วมสนุกตอบคำถามรับของรางวัล

“จะหนัก จะเบา ให้เราดูแล”
สายด่วน กระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77