สกธ.ขับเคลื่อนใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

วันที่ 9-10 กันยายน 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA2) สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ของ สกธ.จำนวน 61 คน
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ การจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้พัฒนาระบบการร่างหนังสือราชการ การรับ – ส่งหนังสือราชการทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงการลงนามในหนังสือราชการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผ่านระบบฯ ในรูปแบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Signature) และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สกธ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

            10 กันยายน 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ อาทิ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2562 (สวพ.) วารสารกระบวนการยุติธรรม (กยธ.) สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกกฎหมาย (สสอ. และ สปยธ.) โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียน นักศึกษา และการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงได้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ผ่านแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานกิจการยุติธรรม  …

สกธ.จัดประชุมวิพากษ์ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

 

9 กันยายน 2563 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิพากษ์ผลการวิจัยโครงการการติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ผ่านการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์การประเมินการบังคับใช้ พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ต่อหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรมและผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุง พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (LEI) ที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป

สกธ.จัดอบรม DXC แก่หน่วยงานเครือข่าย

 

ในวันที่ 2 ,8-9 กันยายน 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับผู้ใช้งานระบบรุ่นที่ 1 ให้กับหน่วยงานในเครือข่าย DXC ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก 22 หน่วยงาน จำนวน 142 คน
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  9 กันยายน 2563 น.ส.วริตฐภรณ์ อนุหนายนน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้เเทนสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ รร. โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน โดยมีประเด็นสำคัญโดยสรุป ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การปรับแนวทางการประเมินฯ หน่วยงาน โดยสำนักงาน กพร. ไม่ประเมินคะแนนตามตัวชี้วัดปีงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โควิค 2019 ส่งผลให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไม่อยู่ในสถานการณ์ปกติ ผลการประเมินอาจไม่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง แต่ทั้งนี้สำนักงาน กพร. จะดำเนินงานตามแนวทางมาตรการฯ ปีงบประมาณ 2563 ในส่วนการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และส่งรายงานการถอดบทเรียนการแก้ไขสถานการณ์ โควิต 2019 ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน กพร.ภายในเดือน ตุลาคม 2563 ในส่วนของร่างกรอบแนวทางการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะมีการแบ่งมิติการประเมินตัวชี้วัด เป็น 2 มิติ คะแนนรวม 100 คะแนน…

สกธ.ชี้เเจง ร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา

  2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3 อาคารเทเวศร์ นางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา) ต่อคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมประชุม อาทิ ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และสภาทนายความ ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ชี้แจงความเป็นมา หลักการและเหตุผล ข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงาน สถิติและข้อมูลประกอบการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย ตลอดจนได้ชี้แจงถึงแผนและแนวทางการดำเนินงานระหว่างเสนอร่างกฎหมาย และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ ดังนี้ 1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน บุคลากรที่ต้องบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเด็กและเยาวชน 2. ดำเนินการตามแนวทางของพระราชบัญญัติจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 3.…

สกธ.จัดอบรมบุคลากรใหม่

  วันที่ 2 กันยายน 2563 พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรใหม่สู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้กรุณาแนะนำภารกิจของหน่วยงาน และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ กลุ่มข้าราชการที่รับโอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และบุคลากรบรรจุใหม่ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม โดยในโอกาสนี้ ผอ. สกธ. ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาท ภารกิจ เป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กร และความคาดหวังต่อบุคลากรรุ่นใหม่ และมอบแนวทางในการทำงานให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ โดยยึดหลัก คนดี เป็นสุข Good man Good life และยึดหลัก OJA STEP ในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจาก -ภายใน ได้แก่ การทำงานต้องรวดเร็วทันเวลา ตรวจสอบประเมินผลได้ ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อให้งาน มีความสมบูรณ์…

สกธ.รับรางวัลสานความร่วมมือ The Choice Award 2563

  วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้ารับรางวัลสานความร่วมมือ The Choice Award 2563 จากกระทรวงยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบโล่รางวัลและ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสองสวนคดีพิเศษมอบประกาศนียบัตร ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม หัวข้อ “รวมพลังฝ่าวิกฤติหนี้นอกระบบ” ณ ห้องเเกรนด์บอลรูม เอ ชั้น5 โรงเเรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา เเกรนด์ ถนนเเจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รางวัล The Choice Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลงานโดดเด่นในการนำสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด ไปขยายผลในระดับพื้นที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเข้าถึงความเป็นธรรม โดยรางวัล The Choice Award 2563…

สกธ.ร่วมพิจารณาร่างกฎกระทรวง ออกตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ)

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (การกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะในสายทางต่างๆ) โดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวต่อไป

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสกระทรวงยุติธรรม “เทเบิลเทนนิส กระชับมิตร สานสัมพันธ์ สร้างสุข”

 

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เเละนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการเเข่งขันเทเบิลเทนนิสกระทรวงยุติธรรม “เทเบิลเทนนิส กระชับมิตร สานสัมพันธ์ สร้างสุข” ชิงถ้วยเกียรติยศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรม