โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 11” ณ หอประชุมเมือง(ทุ่งท่าลาด) เทศบาลนครศรีธรรมราช ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ช่วงเช้า เวลา 9.00 น. มีการเข้าตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเรื่องของ 1.การรับเรื่องร้องเรียน 2.ระบบงานกองทุนยุติธรรม ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. เดินทางมาร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดย ภายในงานประชาชนให้ความสนใจบริการงานยุติธรรม ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นอย่างมาก และได้เข้ารับบริการปรึกษาปัญหากฎหมาย โดย สยจ.มีเจ้าหน้าที่ค่อยให้ความรู้ และรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.การขอคืนบุตร จากพ่อแม่ฝ่ายหญิง โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส…

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 17.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน “การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมภายใต้กรอบการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม” ซึ่งเป็นการหารือร่วมกับนายอัชพร จารุจินดา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (คกก.) และคณะ ในการนี้ ปยธ. และหัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ อคส. รอง อรท. ผอ.สนว. เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยมี ผอ.สกธ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมได้หารือประเด็นที่เกี่ยวข้องการจัดทำกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมใน 3 ประการ ดังนี้ 1. แนวทางการประสานงานกับกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนการยกร่าง และการเสนอร่างกฎหมายที่ คกก. รับผิดชอบ โดย รมว.ยธ.มีความยินดีที่จะร่วมดำเนินการกับ คกก. และเห็นควรให้นำแนวทางของ คกก.ปฏิรูปเข้าสู่การพิจารณาของ กพยช. เพื่อให้ กพยช. ร่วมขับเคลื่อนด้วย 2. การดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น (Quick Win) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน…

การจัดทำแผนบูรณาการยุติธรรมชุมชน พ.ศ.2562 – 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมรกต โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา 9.30 – 11.00 น. พิธีปิด โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนบูรณาการยุติธรรมชุมชน พ.ศ.2562 – 2566 และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันสุดท้ายของโครงการประชุม เป็นการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยสรุปเนื้อหาได้ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนามาตรฐานการให้บริการงานยุติธรรมชุมชน •เป้าประสงค์• – ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านการอำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค – ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีมาตรฐานการบริการงานยุติธรรมชุมชน •ตัวชี้วัด• – ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 – ระดับความสำเร็จในการให้บริการแก้ไขปัญหาประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 – จำนวนขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชนลดลงทุกกระบวนงาน •กลยุทธ์• – พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน – กำหนดมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ 2 บูรณาการเครือข่ายและเสริมสร้างการรับรู้เพื่อการเข้าถึงความเป็นธรรม •เป้าประสงค์•…

ขับเคลื่อน ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี รอง ผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ร่วมเป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและที่เกี่ยวข้องจำนวน 29 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม โดยในช่วงแรกของการประชุมท่าน ผอ. สกธ.ได้กล่าวถึงความสำคัญและกระบวนการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งดำเนินการคู่ขนานกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ, ความคืบหน้าของการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กพยช. แล้ว ซึ่งขณะนี้ได้เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป, ความคืบหน้าในการจัดทำแผนระดับต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยเฉพาะการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแผนอื่นๆ ที่จัดเป็นแผนระดับ 3…

การจัดทำแผนบูรณาการยุติธรรมชุมชน พ.ศ.2562 – 2566 และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดย ท่านผู้บริหารได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ มีเนื้อหาสรุป ได้ดังนี้ 1. การแก้ปัญหารถยนต์ ของ สยจ. โดยใช้เงิน สกย.สำนักงานกองทุนยุติธรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาน 2561 2. มาตรฐานงาน สยจ. และส่วนกลาง ควรให้มีการกำหนดมาตรฐานงานชัดเจน โดยมาตรฐานงานไม่จำเป็นต้องกำหนดโดย สป. แต่อาจเป็นส่วนงานอื่น เช่น คลีนิกยุติธรรม กำหนดโดย คคส. เป็นต้น 3. จนท.สยจ.ต้องทำงานได้หลายหน้าที่ หลายบทบาท สามารถทำงานแทนกันได้ 4. การส่งต่อนโยบายไปยัง สยจ. และศยช.ต้องเป็นเนื้อเดียวกัน และมีความเชื่อมั่นหน่วยงานระดับพื้นที่ โดย สยจ.เป็นหน่วยงานสนับสนุนโดยตรง…

การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนารายบุคคล ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ 14 ส.ค.61 เวลา 9.00 น. ณ รร. เซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ผอ.สกธ. ได้มอบหมายนางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนารายบุคคล ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

ช่วงเช้า : ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และร่วมกำหนดกลยุทธ์ตามแนวทาง SWOT Matrix และระดมสมองเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ช่วงบ่าย : ที่ประชุมร่วมกันจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ข้าราชการในสายงานนักวิชาการยุติธรรม ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการทำแผน IDP นอกจากจะใช้เป็นแผนพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการในสายงานอื่นๆ ได้ต่อไป

ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16

วันที่ 14 ส.ค.61 เวลา 9.00 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 ในบริบทประเทศไทย ณ ห้องประชุม BB206 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 16 เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน สาระสำคัญในการประชุม รับทราบผลการประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 ประกอบด้วย 23 ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า – มี 22 ตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลแล้ว – ส่วนตัวชี้วัดที่ 16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่เชื่อว่าการตัดสินใจนั้น มีความครอบคลุมและตอบสนอง จำแนกตามเพศ อายุ ความบกพร่อง และกลุ่มประชากร ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ ที่ประชุม เสนอให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานศูนย์บริการประชาชน ส่วนงานรับฟังความคิดเห็น สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี น่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้…

การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

  วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 9.00 น. กนป. ได้จัดการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา โดยมี นางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยในช่วงแรก เป็นการนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ผศ.มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ และ ดร.วรพจน์ ปานรอด จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปประเด็นสำคัญจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาการติดตามคดีและปัญหาระบบเยียวยา ปัญากรณีนักโทษปล่อยตัวแล้วถูกอายัติในคดีอื่นต่อ กรณีหมายจับฉุกเฉินไม่มีระบบฐานข้อมูล ทำให้เป็นปัญหาประชาชนถูกกักตัวที่ด่านทั้งที่หมายถอนไปแล้ว กรณีเยียวยาผู้ถูกควบคุม ไม่มีข้อมูลว่าได้ประกันช่วงไหนหรือควบคุมจริงกี่วัน หรือไม่สามารถตรวจสอบสถานะคดีได้เนื่องจากระบบฐานข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ วิทยากรยังได้นำเสนอระบบฐานข้อมูลที่เป็นโมเดลต้นแบบ ซึ่งเคยได้มีการทดลองใช้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) และพบว่ายังมีข้อจำกัดในส่วนของกระบวนการทำงาน ส่วนรายงานผล การจัดการฐานข้อมูล และตัวผู้ใช้ ในที่ประชุมได้มีการซักถามประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ได้ดังนี้ – ความคาดหวังสำคัญที่มีต่อระบบฐานข้อมูลในภาคใต้…

หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม

วันที่ 9 ส.ค. 2561 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ของการศึกษาดูงานหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม สพก.ได้นำผู้เข้ารับการอบรม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ช่วงเช้า เป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการปัญหาอาชญากรรมของเมืองท่องเที่ยว” ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย จึงมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เมืองพัทยาจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ รวมไปถึงการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้ เมืองพัทยาได้มีการดำเนินการในหลายด้าน เช่น – การจัดจุดบริการช่วยเหลือรับแจ้งเหตุ เพื่อประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว – มีการแบ่งเขตรับผิดชอบ – การจัดการจราจรทางน้ำบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่า – การเฝ้าระวังพื้นที่ด้วย CCTV เป็นต้น ช่วงบ่าย เข้ารับฟังการบรรยาย ณ สภ.เมืองพัทยา ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ” โดยมีวิทยากรจากตำรวจท่องเที่ยว และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเมืองพัทยา ร่วมบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในเมืองพัทยา รูปแบบการป้องกันปัญหาอาชญากรรม และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งยังได้รับฟังเคสตัวอย่างอาชญากรรม เช่น การ Skimming เพื่อขโมยข้อมูลบัตรเครดิต…

Thailand Research Expo 2018

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมกันนี้นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมโดยมี สกธ. ซึ่งเป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ได้นำผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมร่วมนำเสนอ ทั้งภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ภาคการประชุม เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมในหัวข้อเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม” จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมบังคับคดี : โครงการยกระดับการบังคับคดีแพ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (พัฒนามาตรฐานวิชาชีพการบังคับคดี) โดย นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางชนิดา เพชรโปรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้นำเสนองานวิจัย กรมราชทัณฑ์…