โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 9 จ.ยโสธร

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เป็นประธานเปิด “โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 9” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ ธาตุก่องข้าวน้อย ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) มอบหมายให้ นางศิวากร คูรัตนเวช (รองผอ.สกธ.) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยภายในงานได้มีกิจกรรม ดังนี้​ – การบรรยายจากวิทยากร โดย กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทุนยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส ในหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” – การแสดงจากศูนย์อำนวยการประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ชุด “ผณินทรออนซอนอีสาน” จ.ยโสธร – นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม…

สกธ. เข้าชี้แจงบประมาณ ของสำนักงานกิจการยุติธรรม และแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา3 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รอง ผอ.สกธ.(ท่านรองนันทรัศมิ์) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สกธ. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงบประมาณ ของสำนักงานกิจการยุติธรรม และแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 152.928 ล้านบาท แบ่งเป็นแผนงานบุคลากรภาครัฐ 40.95 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 57.07 ล้านบาท และแผนงานบูรณาการ 54.91 ล้านบาท แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ วงเงินงบประมาณ 1,176.363 ล้านบาท มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ จำนวน 15 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายแผนงานบูรณาการ คือพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความเป็นธรรม และลดความเหลี่อมล้ำในสังคม แบ่งเป็น 4…

สคบ.ร่วมหารือแนวทางการใช้ข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูล และเข้าร่วมเป็นเครือข่าย DXC

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.-12.00 น. นายสายชล ยังรอด ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม ต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผอ.สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะ และได้นำเสนอระบบ DXC และร่วมหารือแนวทางการใช้ข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูล โดยในเบื้องต้น ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะขอเข้าร่วมเป็นเครือข่าย DXC และมีความต้องการใช้ข้อมูลประวัติการกระทำผิดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จดทะเบียนธุรกิจขายตรง และฐานข้อมูลทะเบียนรถยนต์ รวมทั้งยินดีให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ร้องทุกข์ในลักษณะ Web Service

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสารสนเทศกับนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สกธ. 20 ปี : การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 09.30 -17.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ. สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสารสนเทศกับนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สกธ. 20 ปี : การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ได้เน้นให้บุคลากร สกธ. ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย อันหมายถึง ระบบราชการ 4.0 ที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่เน้นกระบวนการ แต่เน้นให้คิดว่า “จะทำอย่างไรให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตอบสนองกับประชาชนมากที่สุด สมกับเป็นระบบราชการ 4.0” โดยมี จนท. สกธ. ผู้แทนเครือข่าย ก.พ.ร. ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม และกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมสังเกตการณ์ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การยกระดับภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรและสร้างนวัตกรรม สาระสำคัญของโครงการสัมมนาฯ…

การประชุมจัดเตรียมกรอบงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม

วันที่ 20 ก.ค.2561 เวลา 10.00 น. รองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมกรอบงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุม JA2 ซึ่งมีผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ และ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญของการประชุม ศาลจังหวัดที่เปิดทำการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจำนวน 7 แห่งดังนี้ 1.ศาลจังหวัดเวียงสระ 2.ศาลจังหวัดหัวหิน 3.ศาลจังหวัดพิมาย 4.ศาลจังหวัดฮอด 5.ศาลจังหวัดเชียงคำ 6.ศาลจังหวัดชุมแพ 7.ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี งบบุคลากรที่ กบค. คป. และ รท. เสนอผ่านการพิจารณาจาก กพยช. แล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ในส่วนงบครุภัณฑ์และงบดำเนินงานนั้น เป็นงบประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการรองรับการจัดตั้งศาล ซึ่งหน่วยงานคำนวณจากปริมาณคดีของศาลจังหวัดและภาระงาน (ขนาดไซส์ S)…

อบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยเจ้าหน้าที่ สทก. ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบไปด้วย สยจ. ,กพน. ,คป. ,กบค. ,กสพ. , รท วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าอบรม 12 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำกาฬสินธุ์ ,จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ และ จนท.คป. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าอบรม 18 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำกลางนครราชสีมา ,จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ ,จนท.คป., จนท.กสพ. และ จนท.บค.…

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พิธีปิด”โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561

นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) ได้มีการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ กรอบการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ปี 62 ภารกิจ 5 ด้าน ที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การขอรับความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาคดี ผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นเกร็ดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่

ภายหลังจากการบรรยาย นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวลำภู พร้อมทั้งกล่าวปิดการอบรมและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 9 จ.ขอนแก่น

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) มอบหมายให้ นางศิวากร คูรัตนเวช (รองผอ.สกธ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 โดยมี นางนรินทิพย์ ศิริวาณิชย์ (ผอ.สพก.) กล่าวรายงาน มีเนื้อหาสาระสำคัญ เกี่ยวกับ ความสำคัญของงาน “ยุติธรรมชุมชน” และ ช่องทางการเรียนรู้เรื่อง “กฎหมาย” โดยสื่อผ่านคลิปวิดีโอ ดังนี้ – เราให้คะแนนเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ระดับใด 1-10? https://youtu.be/NAURJneOF74  – ทำไมต้องยุติธรรมชุมชน? https://youtu.be/yBsApc4zJAo – ไอ้ขี้คุก https://youtu.be/AKXAGjDGQ5M ผ่านมุมมองภาคประชาชนสู่ภาครัฐ เพื่อให้เห็นถึงการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่ การให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “หนี้” โดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (DSI) ในรูปแบบเกมส์…

workshop การพัฒนาทักษะการคิดเป็นภาพ (Visual Recording) และการถ่ายทอดความคิดสู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

วันนี้ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรมได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดเป็นภาพ (Visual Recording) และการถ่ายทอดความคิดสู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดาแกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจากท่านนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ (Visual Recording) ให้บุคลากร สกธ. สามารถสรุปเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ ออกมาเป็นภาพที่มองแค่ไม่กี่วินาที ก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย แค่ใช้กระดาษกับปากกาเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ที่มีความซับซ้อนที่เกิดขึ้นที้งหมดได้ภายในภาพเดียวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
(2) และสามารถนำไปปรับใช้/ต่อยอดในการทำงานด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(3) สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม “เป็นนักคิดและสื่อสารด้วยภาพ”

ทักษะนี้ “ไม่ใช่แค่การวาดรูป…แต่เป็นการนำเสนอวิธีคิดรูปแบบใหม่” จึงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ “ในองค์กร” และสร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มโอกาสให้องค์กรได้พิสูจน์ถึงศักยภาพของการขับเคลื่อนและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การแถลงผลการศึกษาและให้ความเห็น เรื่อง การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบหุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการแถลงผลการศึกษาและให้ความเห็น เรื่อง การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 ท่าน ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพความเป็นธรรมทางสังคมในประเทศไทยผ่านตัวเลขโดยจากผลการศึกษา พบว่า ตัวเลขความเป็นธรรมทางสังคมมีการแปลงไปใน 2 ช่วงเวลา โดย 6 เดือนแรกคิดเป็นร้อยละ 64.48 และ 6 เดือนหลัง คิดเป็นร้อยละ 47.74 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าร้อยละ 16
นอกจากนี้ทางผู้ทรงคุณวุฒิยังได้ให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.ประเด็นเรื่องระเบียบวิธีวิจัย เช่น ในการเลือกจังหวัดในการเก็บข้อมูล การได้มาซึ่งข้อคำถามว่ามีที่มาอย่างไร รวมถึงช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล เป็นต้น
2.ประเด็นการใช้ตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนได้
3.การนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ