เปิดหลักสูตร Crime Prevention

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.61 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม ซึ่ง สพก. จัดการอบรมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันอาชญากรรม จำนวน 57 คน จาก 27 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

และนอกจากนี้ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สกธ.กับบทบาทการขับเคลื่อนกรอบแนวทางป้องกันอาชญากรรม” โดยให้คำจำกัดความของอาชญากรรมในแต่ละด้าน และหยิบยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพได้ชัดขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำบทความวิชาการ ทั้งนี้ ได้แนะแนวการเขียนให้ชี้เป้าปัญหาอาชญากรรมที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน เช่น การกระทำผิดซ้ำ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น

กิจกรรม “ชื่นใจ…เด็กไทยรู้กฎหมาย” (โรงเรียนอุปถัมภ์)

  เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยกลุ่มสื่อสารองค์กร ได้จัดกิจกรรม “ชื่นใจ…เด็กไทยรู้กฎหมาย” (โรงเรียนอุปถัมถ์) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อยาเสพติด และภัยอาชญากรรม หรือตกเป็นผู้กระทำผิด เพื่อเสริมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness) กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนเตรียมอุมดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบอกเล่าเรื่องราวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวัยเด็ก สอดแทรกความรู้เบื้องต้นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 4 ห้อง จำนวน 142 คน นักเรียนได้เรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้เสริมทักษะ ภายใต้กรอบการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ (ด้านการป้องกันตนเองจากภัยสังคม/ด้านการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง/ด้านการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด) ดังนี้ 1. Role Playing : การแสดงบทบาทสมมติ ผ่านบทละครสะท้อนปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ควรรู้ในโรงเรียนและภัยใกล้ตัวในสังคม 2. ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้ – ฐานที่…

คณะทำงานเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายวิพล กิติทัศนาสรชัย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมี นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายบัณฑูร เศรษฐสิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ -ร่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา -กระบวนการนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ที่ผ่านมา -การดำเนินการของ สกธ. โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด และวิเคราะห์การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทางทะเบียน ที่มีการเชื่อมโยงหรือมีแผนการเชื่อมโยงในอนาคต เรื่องพิจารณา แนวทางการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ -ตัวชี้วัด G1 จำนวนคดี และ/หรือเรื่องร้องเรียนที่มีมูลและถึงที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ขัดกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน มีจำนวนลดน้อยลง ที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ กำหนดคำนิยาม “ถึงที่สุด” ให้ชัดเจน และข้อมูลดังกล่าวสามารถจัดเก็บจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ -ตัวชี้วัด G2 แต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม…

สกธ.จัดสัมมนาติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ในวันที่ 5 ก.ค. 2561 สกธ.ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในรอบไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

มีการบรรยายพิเศษโดย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

และกิจกรรมประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนประเภทกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระทรวงยุติธรรม จำนวน 8 ประเภทกีฬา รวมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับเหรียญรางวัล

 

ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำบัญชี 2562

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เรื่องเพื่อทราบ 1. รายงานสถานภาพเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 2. การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 3. รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2560 4. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2561 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านไม่ใช่การเงิน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องเพื่อพิจารณา 1. การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 2. ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา…

ยธ.จัดประชุมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ครั้งที่ 5/2561

  ในวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ร่วมด้วย นายสายชล ยังรอด (ผอ.สทก.) ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นกรรมการ นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการการจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สรุปการประชุม มีดังนี้ 1.การรายงานผลการดำเนินงานกรณีสถานการณ์การหลอกลวงประชาชน ได้แก่ – หนี้นอกระบบ – แชร์ลูกโซ่ 2.แนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงยุติธรรม – กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ โดยอาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 2552 ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2556 และพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 – กำหนดเครื่องมือหรือกลไกในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 3.พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่…

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2561

 

ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ตามที่นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เป็นผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยท่านกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในที่ประชุม

ในการนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์บริการร่วมฯ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ และสภาทนายความ

สรุปมติที่ประชุมดังนี้
1. ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด หารือนอกรอบอีกครั้งเพื่อจัดทำฐานข้อมูลคดีให้สอดคล้องกัน
2. เห็นชอบให้รวมเจ้าหนี้รายอื่นในพื้นที่จ.ชัยภูมิ เข้าสู่ฐานข้อมูล
3. ควรมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่ลูกหนี้เพื่อเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีกับเจ้าหนี้
4. การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ลูกหนี้ต้องกำหนดเป็นเชิงนโยบาย
5. กำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

อบรมการใช้งานระบบ DXC ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร

  วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยเจ้าหน้าที่ สทก. ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร เพื่ออบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบไปด้วย สยจ., กพน., คป., กบค.รท, DSI และ ปปส. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อบรม ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าอบรม 17 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำทุ่งสง, เรือนจำปากพนัง, ทัณฑสถานนครศรีธรรมราช, จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ และ จนท.คป. วันที่ 28 มิถุนายน 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษธานี ผู้เข้าอบรม 16 คน ได้แก่ จนท.สยจ., คป., DSI, รท.,…

พิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

  วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นอนุกรรมการ และ ผอ.กนป. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1. รับทราบผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่แท้จริง ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบอุดหนุน และผลการเบิกจ่ายที่เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้ของแต่ละหน่วยงาน รายงานต่ออนุกรรมการเพื่อทราบในครั้งต่อไป ทั้งนี้ อนุกรรมการมีข้อสังเกตดังนี้ 1) ให้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายแต่ละโครงการ 2) การเบิกจ่ายงบประมาณบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 2. ในวาระพิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 อนุกรรมการได้มีมติดังนี้ 2.1) เห็นชอบร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของอนุกรรมการ 2.2) เห็นชอบให้ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3…

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทีมคณะติดตามจากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 11 จังหวัด ดังนี้ 1.สยจ. สุพรรณบุรี 2.สยจ.กาญจนบุรี 3.สยจ.ชัยนาท 4.สยจ.สิงห์บุรี 5.สยจ.พระนครศรีอยุธยา 6.สยจ.ปราจีนบุรี 7.สยจ.สระแก้ว 8.สยจ.นครนายก 9.สยจ.ลพบุรี 10.สยจ.สระบุรี 11.สยจ.อ่างทอง เวลา 9.00 – 11.00 นาฬิกา ตรวจเยี่ยม ศยช. 2 แห่ง คือ ศยช.เทศบาลตำบลบ้านดอน และ ศยช. อบต.ยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแต่ละ ศยช.…