การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2561

 

ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ตามที่นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เป็นผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยท่านกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในที่ประชุม

ในการนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์บริการร่วมฯ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ และสภาทนายความ

สรุปมติที่ประชุมดังนี้
1. ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด หารือนอกรอบอีกครั้งเพื่อจัดทำฐานข้อมูลคดีให้สอดคล้องกัน
2. เห็นชอบให้รวมเจ้าหนี้รายอื่นในพื้นที่จ.ชัยภูมิ เข้าสู่ฐานข้อมูล
3. ควรมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่ลูกหนี้เพื่อเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีกับเจ้าหนี้
4. การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ลูกหนี้ต้องกำหนดเป็นเชิงนโยบาย
5. กำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

อบรมการใช้งานระบบ DXC ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร

  วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยเจ้าหน้าที่ สทก. ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร เพื่ออบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบไปด้วย สยจ., กพน., คป., กบค.รท, DSI และ ปปส. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อบรม ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าอบรม 17 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำทุ่งสง, เรือนจำปากพนัง, ทัณฑสถานนครศรีธรรมราช, จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ และ จนท.คป. วันที่ 28 มิถุนายน 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษธานี ผู้เข้าอบรม 16 คน ได้แก่ จนท.สยจ., คป., DSI, รท.,…

พิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

  วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นอนุกรรมการ และ ผอ.กนป. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1. รับทราบผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่แท้จริง ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบอุดหนุน และผลการเบิกจ่ายที่เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้ของแต่ละหน่วยงาน รายงานต่ออนุกรรมการเพื่อทราบในครั้งต่อไป ทั้งนี้ อนุกรรมการมีข้อสังเกตดังนี้ 1) ให้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายแต่ละโครงการ 2) การเบิกจ่ายงบประมาณบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 2. ในวาระพิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 อนุกรรมการได้มีมติดังนี้ 2.1) เห็นชอบร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของอนุกรรมการ 2.2) เห็นชอบให้ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3…

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทีมคณะติดตามจากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 11 จังหวัด ดังนี้ 1.สยจ. สุพรรณบุรี 2.สยจ.กาญจนบุรี 3.สยจ.ชัยนาท 4.สยจ.สิงห์บุรี 5.สยจ.พระนครศรีอยุธยา 6.สยจ.ปราจีนบุรี 7.สยจ.สระแก้ว 8.สยจ.นครนายก 9.สยจ.ลพบุรี 10.สยจ.สระบุรี 11.สยจ.อ่างทอง เวลา 9.00 – 11.00 นาฬิกา ตรวจเยี่ยม ศยช. 2 แห่ง คือ ศยช.เทศบาลตำบลบ้านดอน และ ศยช. อบต.ยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแต่ละ ศยช.…

Workshop Infographic ให้กับ สยจ.

 

วันแรกการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) : Infographic Presentation ยุติธรรม 4.0 โดยท่านศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและผนึกการมีส่วนร่วมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้เป็น “นักสื่อสารกระบวนการยุติธรรมตัวคูณ” และให้ได้เรียนรู้ทักษะและวิธีการจัดทำสื่อ Infographic เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และงานบริการยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีบุคลากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจำนวน 33 คน 33 จังหวัดทั่วประเทศเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 (3 วัน)

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรม ของสกธ.

  วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฟินิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 113 คน จาก 2 หลักสูตร ประกอบด้วย – หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 จำนวน 53 คน – หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 จำนวน 60 คน และในโอกาสนี้ รมว.ยธ. ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญ และหน้าที่ของนักบริหารงานยุติธรรม…

หารือร่างแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม (JA1) โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้ 1. รายงานความคืบหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม แจ้งจำนวนโรงเรียนอุปถัมภ์ของแต่ละหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 873 โรงเรียน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดชอบ 10 หน่วยงาน 2. การพิจารณา (ร่าง) แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นำเสนอ (ร่าง)แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความป็นมาและสาระสำคัญของโครงการ ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 4 ภาคผนวก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบเนื้อหาในการดำเนินงาน 4 กรอบ…

สกธ.หารือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับทีมงาน สกธ. และทีมงานที่ปรึกษา ในการหารือเกี่ยวกับการวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมี นายสายชล ยังรอด ผชช.เฉพาะด้านนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สทก. นำคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบสารสนเทศ

ทั้งนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีการจัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว แบ่งแยกเป็นรายคดี และรายจังหวัด และได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัด (จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่การเลือกปฏิบัติ และ/หรือการทุจริตหรือถูกแทรกแซง มีจำนวนลดน้อยลง) เห็นว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดลง อาจจะไม่สะท้อนต่อสถานการณ์ปัจจุบันนัก เนื่องจากในปัจจุบันมีช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนได้สะดวกขึ้น ทำให้เรื่องร้องเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ทีมคณะผู้วิจัยขอนำประเด็นดังกล่าวไปพัฒนาแนวทางการจัดเก็บให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

การประชุมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

  วันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. ผอ.สกธ. อคส. รอง ผอ.สนว. พร้อมด้วยผู้แทนจาก รท. ปยป.ยธ. และคณะ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ณ รัฐสภา โดยมีนายอัชพร จารุจินดา เป็นประธาน คกก.ปฏิรูปประเทศสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ ในส่วนของ ยธ. หลายประการ อาทิ 1. แนวทางการประสานงานระหว่าง คกก. และ ยธ. รวมถึงสิ่งที่ ยธ. ดำเนินการตามแผนฯ แล้วหรือมีแผนจะดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค – ปัจจุบัน ยธ. ได้ตั้งกลุ่ม ปยป.ยธ. ทำหน้าที่ขับเคลื่อนประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการของ ยธ. เป็นกรรมการและมี ผอ.สกธ. เป็นฝ่ายเลขานุการ นอกจากนี้ ในส่วนของเนื้อหาที่ ยธ.ได้ดำเนินการตามแผนฯ ได้มอบหมายไปยังส่วนราชการในสังกัดดำเนินการในรายหน่วยงานตามภารกิจ จัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม จัดทำโครงการ (action plan) และแผนแม่บทโดยยึดโยงกับแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11…

เยี่ยมชมการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก

โดยการศึกษาการดำเนินงานในครั้งนี้ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการได้นำเสนอการดำเนินงานซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบดังนี้
1. ระบบให้มีการยื่นคำร้องทางอิเล็คทรอนิกส์ ผ่าน E-arbitration
2. ระบบการถอดความโดยใช้ระบบ speech to text
3. ระบบ E-payment กล่าวคือ ขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน เช่น ค่าป่วยการ หรือค่าสินไหมทดแทนที่คู่กรณีจะได้รับ เป็นต้น

การพัฒนาระบบดังกล่าวจะทำให้การดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้หารือกับคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการแห่งสำนักงานอนุญาโตตุลาการ (THAC) ถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และการดำเนินงานเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ความสอดคล้องกัน