ผอ.สกธ.ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

  วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทีมคณะติดตามจากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี และจ.สมุทรสาคร เวลา 8.30 – 12.00 นาฬิกา เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและมอบนโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรมกับยุติธรรมจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ซึ่งสรุปประเด็นของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 1. สยจ.สมุทรสงคราม มีที่ทำการเป็นอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม -ปัญหาเชิงพื้นที่คือ แรงงานต่างด้าว ค้ามนุษย์ -ข้อเสนอ เรื่องการติดตามผู้พ้นโทษ ควรให้ศยช.ติดตามกรอบภารกิจที่5 2. สยจ.นครปฐม -พยจ…

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมในการนิเทศและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีประเด็นในการนิเทศและติดตาม ดังนี้ 1. งานด้านภารกิจของหน่วยงาน (Function Base) เช่น  1.1 งานสร้างการรับรู้กฎหมายและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม (โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่) 1.2 งานกองทุนยุติธรรม 1.3 งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 1.4 งานจัดทำฐานข้อมูลกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด 2. งานด้านนโยบาย (Agenda Base) เช่น คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 2.1 การจัดทำของบบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2.2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัด 3. งานด้านบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ (Area Base) เช่น งานด้านศูนย์ยุติธรรมชุมชน 3.1 การประเมินผลและการประสานการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 3.2 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้ สยจ.สมุทรสงคราม สามารถดำเนินการขับเคลื่อนงานได้ตามประเด็นที่ได้มีการเก็บข้อมูลในการนิเทศครั้งนี้ เว้นแต่มีบางประเด็นที่ สยจ.สมุทรสงคราม จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในบางส่วน เช่น 1. การบูรณาการงานของกระทรวงยุติธรรมไม่แบ่งแยกภารกิจ 2.การจัดระบบสำนวนคดี…

ยธส.9 ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 25 พ.ค.61 คณะศึกษาดูงาน หลักสูตร ยธส.9 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ ป่าหมู่บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนคนรักษ์ป่า โดย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ผู้นำชุมชนบ้านโป่งบ้านพระบาทและชุมชนบ้านห้วยขมนอก

สนับสนุนอุปกรณ์การดับไฟป่าและเงินทุนจำนวนหมู่บ้านละ 10,000 บาท และรับชมการสาธิตการดับไฟป่า

ปลูกต้นไม้ตามกลุ่ม ของผู้อบรม ยธส.9 ได้แก่ กลุ่มการเวก กลุ่มกาสะลอง กลุ่มจามจุรี กลุ่มปาริชาติ กลุ่มพุทธรักษา และต้นไม้พยุง ของ สพก.

ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 24 พ.ค.2561 เวลา 9.00 น. นายดนุพล ชื่นอารมณ์ และนางสาทิมา ทองศรีจันทร์ ผู้แทนจาก สกธ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปยธ.) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 เพื่อพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งทุกหน่วยงานยังสามารถดำเนินโครงการให้อยู่ในกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ 2. การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 • โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูลโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับงบประมาณ ส่งให้คณะกรรรมการตรวจสอบ • โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ไม่ได้รับงบประมาณประจำปี 2562 ให้หน่วยงานกลับไปทบทวนและจัดทำรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ DE /มีใบเสนอราคา อย่างน้อย…

ยธ.ให้การต้อนรับคณะ สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงานกระทรวงยุติธรรม

  “สปป.ลาว โดยคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ กระทรวงยุติธรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เป็นผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมศึกษาดูงานและประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนลาว ขณะนี้ลาวได้มีการร่างพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการดำเนินคดี เพื่อจัดตั้งกองทุนยุติธรรมชุมชน โดยมีประเด็นมาศึกษาดูงานโดยสรุปดังนี้ หัวหน้าคณะกระทรวงยุติธรรมคือ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมส่วนคณะประกอบด้วย 1.อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2.ผอ.กองการต่างประเทศ สป.ยธ 3.ผอ.กองทุนยุติธรรม 4.ผอ.สชจ สำนักงานกิจการยุติธรรม 5.รอง.ผอ.ศูนย์บริการร่วม สป.ยธ ส่วนหัวหน้าคณะสปป.ลาว คือ หัวหน้ากรมส่งเสริมระบบยุติธรรม (กรมใหม่) กระทรวงยุติธรรมและคณะกรมส่งเสริมระบบยุติธรรมมีหน้าที่ 1.พัฒนาระบบงานยุติธรรม 2.ดูแลสภาทนายความ /บริษัทเอกชนด้านกฏหมาย 3.การร้องขอเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของต่างประเทศ ที่มาสุดมาขอคือ ประเทศ ฝรั่งเศล 4.ดูแลหน่วยไกล่เกลี่ยระดับชุมชน (จุดเด่น มีสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ มีการตั้งหน่วยในระดับภูมิภาค…

บทบาท กพยจ. และการขับเคลื่อนนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน”

พิธีปิดโครงการอบรมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” วันสุดท้ายของโครงการอบรมฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมยุติธรรม ให้เกียรติบรรยาย “บทบาท กพยจ. และการขับเคลื่อนนโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยได้ข้อสรุป การจัดตั้ง กพยจ. เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของ กพยช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัดขึ้น มีรูปแบบการทำงาน คือ 1.รับนโยบายจากทาง กพยช.ไปปฎิบัติในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2.การนำเสนอปัญหาระดับจังหวัดเพื่อให้ กพยจ. พิจารณาและแก้ไขปัญหา และสยจ. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาฯ กพยจ. ต้องขับเคลื่อน กพยจ. โดยการดำเนินในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ จากข้อมูลที่มีอยู่(Monitoring) ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ ตลอดจนการกำหนดชุดวิธีการ (menu) ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเสนอโครงการให้สามารถบรรจุไว้ในแผนจังหวัด ทั้งนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของกาฬสินธ์โมเดล และการวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดชัยภูมิ และช่วงสุดท้ายของพิธีปิดโครงการอบรมฯ…

ยธส.9 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ 23 พ.ค.61 ผอ.นรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ยธส.9 ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดเชียงราย

ช่วงบ่ายของวันนี้ได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตะวันฟาร์ม” มีความหมายว่า แสงสว่าง และความรุ่งเรือง ดูแลโดย พ่อจันตุ้ย อินต๊ะชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนายเอกพล อินต๊ะชัย ผู้ผ่านการอบรมโครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในช่วงแรกเริ่มของการก่อตั้ง ได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากหลายหน่วยงานในระดับชุมชน ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย เกษตรอำเภอแม่ลาว อบต.บัวสลี และปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นต้น

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจนี้ ได้น้อมนำแนวทางแห่งศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพอย่างสมดุล โดยการเรียนรู้ ทดลอง ประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การขุดบ่อเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่ การเพาะพันธุ์ปลา การเพาะพันธุ์ต้นเพกาต้นเตี้ย การปลูกมะนาวบ่อ รวมทั้งเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลมาเป็นปุ๋ยสำหรับการเกษตร ซึ่งถือเป็นกลุ่มต้นแบบที่ได้รับการยอมรับของจังหวัดเชียงราย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 9.00 น. ท่านรอง ผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สกธ. ให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาระสำคัญในการประชุม การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมในประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านสถาบัน โดยได้มีการทบทวนแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านสถาบัน อันประกอบด้วยตัวชี้วัดสากลทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. Business costs of organized crime 2. Homicide rate 3. Reliability of police services 4. Intellectual of property protection, Intellectual property rights 5. Competition Legislation…

Change Mindset และ 18 เมนูการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรม

รูปแบบการฝึกอบรมโครงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี กิจกรรมในวันที่สามของการอบรม มุ่งเน้นเทคนิคที่จะช่วยผู้เข้าร่วมอบรมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ และสามารถตั้งคำถามอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นถึงสาเหตุของปัญหา และ วิธีการแก้ไขปัญหาตรงจุด รวมทั้งผู้เข้าร่วมได้ลองออกแบบโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่กลุ่มให้ความสนใจ โดยผู้เข้าร่วมทั้ง 18 กลุ่ม ต้องเลือกหมวดในการร่วมกันวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 2 หมวด 18 ปัญหา ดังนี้ หมวดการแก้ปัญหา 1.หนี้นอกระบบ 2.การค้ามนุษย์ 3.ที่ดินพื้นที่ป่าสงวน 4.ยาเสพติด 5.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 6.แรงงานต่างด้าว 7.การล่วงละเมิดทางเพศ 8แชร์ลูกโซ่ 9.เด็กแว๊นซ์ 10.ผู้มีอิทธิพล 11.ปัญหากองทุนหมู่บ้าน 12.ขายฝาก 13.ปัญหาความยากจน หมวดการป้องกัน/สร้างการรับรู้ 14.การป้องกันการกระทำผิดซ้ำ 15.การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 16.การป้องกันอาชญกรรมในพื้นที่ชุมชน 17.การขาดความรู้ด้านกฎหมาย 18.แนวทางการส่งเสริมศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้สำเร็จยั่งยืน ผลที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว สามารถกำหนดเมนูทั้ง 18 เมนูรวมกันให้กับประชาชน ได้นำไปแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาทำให้มีชุดความรู้…

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการอบรมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด โครงการอบรมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ตัวแทนจากภาคประชาชน และพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด และรับทราบเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนการทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการครั้งนี้มุ่งกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม คือ – ยุติธรรมจังหวัด – เจ้าหน้าที่จังหวัดนำร่อง 19 จังหวัด – จังหวัดในระบบเดิม 19 จังหวัด รวมทั้ง – ผู้แทนศูนย์ไกล่เกลี่ยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร…