วันสุดท้าย โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ได้ดำเนินมาถึงวันสุดท้ายของการอบรม โดย นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “รู้จัก กพยจ. : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด” มีเนื้อหา ดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) เป็นกลไกลการอำนวยความยุติธรรมและประสานความร่วมมือระดับจังหวัด มีหน้าที่ 1.เสนอแผนการดำเนินการ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนา ด้านบูรณางบประมาณ ระดับจังหวัด 2.บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วน ราชการ เอกชน และภาคประชาชน 3.สนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการและการมีส่วนร่วมกับการบริการในกระบวนการยุติธรรม 4.กำหนดแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังอาชญกรรม การทุจริตประพฤติมิชอบ การทำผิดกฎหมาย และแจ้งเบาะแสการทำผิด 5.ประสาน กำกับดูแล การเชื่อมโยงข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 6.กำกับ ติดตาม รายงาน ผลการดำเนินงานต่อ กพยช. 7.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ศูนย์ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 8.ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากนายกฯรมต. คณะรมต.…

ยธ.จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ในวันที่สอง

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 วันที่สองของการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมไม้หอมวิลล่า อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การบรรยายช่วงเช้า โดยสำนักงาน ป.ป.ท. และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เริ่มต้นด้วย หัวข้อ “1206 : ป.ป.ท. Call Center การสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตาม พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2511 1.เขตอำนาจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2.องค์กรดำเนินการ 3.การไต่สวนข้อเท็จจริง 4.มาตรการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม โดยเมื่อพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบ แจ้งเบาะแสร้องเรียน ป.ป.ท. ได้ 3 ช่องทาง – ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงาน ป.ป.ท. ในพื้นที่เกิดเหตุ – สายด่วน 1206 – Website ของสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อด้วย หัวข้อ “เรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3”…

หารือ MOU การบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผอ.สกธ.มอบหมายให้นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และ สชจ. เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ (MOU) ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีท่านกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขาได้กำหนดการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ สโมสรตำรวจ 2. ในที่ประชุมฯ ให้แต่ละกรม เช่น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กละเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น ดำเนินการพิจารณาประเด็นความร่วมมือ และผลการให้ร่วมมือที่ประชาชนจะได้รับบริการจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มเติมลงในบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว ทั้งนี้ข้อมูลประเด็นเพิ่มเติม รูปแบบนิทรรศการในการจัดงานพิธี (MOU) จะมีการหารืออีกครั้งในวันศุกร์ที่ 18…

ยธ.อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ของภาคเหนือตอนล่าง

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ของภาคเหนือตอนล่าง ได้เริ่มขึ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจาก 9 จังหวัด ดังนี้ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 267 คน ณ โรงแรมไม้หอมวิลล่า อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วันแรกการอบรม วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสววรค์ นายประทีป ศิลปเทศ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้เข้าร่วมโครงการ โดยท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ และ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม นางนรินทิพย์ ศิริวาณิชย์ กล่าวรายงาน สรุปการบรรยายช่วงเช้า หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชนพลังประชาชน” สรุปเนื้อหาได้ ดังนี้ ยุติธรรมชุมชน เป็นกลไกลในการขับเคลื่อน…

หลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ 2

ในวันที่ 11 พ.ค. 2561 ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้ นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 58 คน จาก 28 หน่วยงาน

ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 6 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 6 จังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมศรีวิไลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมทีมคณะติดตามฯ จากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด วัตถุประสงค์การติดตามการปฏิบัติงานในครั้งนี้ 1. เพื่อติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อน กพยจ. 2. แนวทางการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) 3.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 9 จังหวัด ได้แก่ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ และจ.อุทัยธานี โดยในเวลา 08.30-12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศยช. 2 แห่ง ดังนี้…

ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 7 จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 7 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในโครงการและลงพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกิจกรรม ดังนี้​

– มีการจัดบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชน เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงความรู้กฎหมาย เช่น Facebook Youtube Line อินโฟกราฟฟิก (E-Magazine)
– ให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้คำปรึกษา เรื่องปัญหาทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับคดีต่างๆ เช่น คดีเครื่องสำอาง ที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการอำนวยความยุติธรรม และวิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบง่าย
– ได้มีการตรวจสอบ และ สอบถาม สยจ.ชัยภูมิ เรื่องมาตราฐานการให้บริการ โดยทางสยจ.ชัยภูมิ ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงยุติธรรม
– โดยประชาชนได้ให้ความสนใจมาเข้าร่วม กดLike กดแชร์ และรับสมุดอินโฟรกราฟฟิก เพื่อนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทย

วันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ รัฐสภา โดยมี พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ประชุมได้นำเสนอรายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทยในรูปแบบองค์การมหาชน ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม โดยมีข้อเสนอแนวทาง 4 แนวทางได้แก่ – แนวทางที่ 1 รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศกลางในลักษณะของส่วนราชการระดับสำนัก (ต่ำกว่ากรม) ในกำกับของ สกธ. – แนวทางที่ 2 รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศกลางในลักษณะของส่วนราชการระดับกรม หรือสำนัก (ต่ำกว่ากรม) ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม – แนวทางที่ 3 รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศกลางในลักษณะของส่วนราชการในกำกับของสำนักงานศาลยุติธรรม – แนวทางที่ 4 รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศกลางในลักษณะขององค์การมหาชน ในกำกับของกระทรวงยุติธรรม และประธานที่ประชุมได้สอบถามความเห็นของผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ…

กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

วันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Panorama 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

โดยการจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ รวมไปถึงการกำหนดนโยบายร่วมกันในเรื่องการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิก อาเซียน และเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาต่อไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ

สกธ. เปิดหลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ 2

 

ในช่วงเช้าวันที่ 1 พ.ค.61 ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้นางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. เป็นประธานในพิธีเปิด หลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ 2

หลักสูตรฯนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงความสำคัญในด้านหลักสิทธิมนุษยชน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ณ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการระดับชำนาญการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระและมูลนิธิที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนและผู้สนใจ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 58 คน จาก 28 หน่วยงาน