สกธ.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการนำงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน

             วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (ผอ.สกธ.)ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการนำงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) กับ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวสิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในการประชุม ผอ.สกธ. ได้นำเสนอแนวทางที่จะขับเคลื่อนให้ สกธ. เป็นหน่วยงาน PMU โดยผ่านกลไก คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เนื่องจากในอดีต การกำหนดโจทย์วิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีข้อจำกัด คือ การกำหนดโปรแกรม และ OKRs…

สกธ.จัด Focus Group เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัยการติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ผ่านการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีต่อ พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้
ในการสนทนากลุ่มดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรมและผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงพ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (LEI) ที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป

รมว.ยธ. มอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรม ปี’63

  วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการลดความแออัดในเรือนจำ โดยผู้แทนของผู้สำเร็จการฝึกอบรม สำหรับผู้รับมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรม : เข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง จำนวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรม : เข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง จำนวน 11 คน ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) จำนวน 57 คน ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง…

คกก.จัดหาระบบคอมฯ ยธ. เคาะผ่านเเล้ว-โครงการพัฒนาระบบสืบค้นผลงานวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 6/2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีหน่วยงานเสนอโครงการของบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ จาก 5 หน่วยงาน โดย สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เสนอโครงการเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบสืบค้นผลงานวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Base – JKB) งบประมาณ 490,000 บาท โดยที่ประชุมเห็นชอบโครงการดังกล่าว

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อนำมาซึ่งผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม ซึ่งจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป

อนุฯ สนับสนุนโครงการ เดินหน้าพิจารณาคำขอสนับสนุนโครงการให้ความรู้กฎหมาย 30 โครงการ

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563 ที่ประชุมได้พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย จำนวน 30 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่เข้าเกณฑ์ให้ความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือ จำนวน 14 โครงการ และมีโครงการที่เสนอยุติคำขอ จำนวน 15 โครงการ โดยมีมติให้ทุกๆโครงการเพิ่มหัวข้อการบรรยายกฎหมาย ควรมีกฎหมายหลัก 3 เรื่อง คือ กฎหมายกองทุนยุติธรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ และการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และขอให้ทุกๆโครงการมีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐ คือมีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย มีบริการเจลล้างมือให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

สกธ. เฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น. บริเวณใกล้สะพานมัฆวานรังสรรค์ สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงคุณอเนกอนันต์นานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย

สกธ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ พระบรมมหาราชวัง

สกธ. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 12.45 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมี พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9

สกธ. ผู้แทน ยธ. รับโล่ขอบคุณหน่วยงานที่นำเสนอและแสดงผลงานวิจัย

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมขึ้นรับโล่ขอบคุณหน่วยงานที่นำเสนอและแสดงผลงานวิจัยกับศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ