สกธ.จัด Focus Group ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565

  วันนี้ (10 เม.ย. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม BB 202 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์  สกธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมการสนทนากลุ่มในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและกลุ่มภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ร่วมให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์การวิจัยฯ โดยสรุปได้ดังนี้ 1.ด้านเนื้อหา 1) ทบทวนถ้อยคำประเด็น และนิยามกรอบวิจัยในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจน รวมถึงกรอบการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม หมายรวมถึง ทางอาญา แพ่ง ปกครอง หรือไม่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ที่สามารถเป็นได้จริง2) ควรมีการจัดลำดับ (priority) ของยุทธศาสตร์และชุดโครงการวิจัย เพื่อให้เห็น productivity ที่ชัดเจน 3) เพิ่มเติมประเด็นการวิจัย เช่น ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนมากขึ้น การส่งต่อข้อมูลกระบวนการยุติธรรมระหว่างหน่วยงาน การคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม การปรับ…

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 5 จังหวัดยะลา

  วันที่ 4 เมษายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 5 จังหวัดยะลา ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา พร้อมทีมคณะติดตามฯ นำทีมโดย นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด วัตถุประสงค์การติดตามการปฏิบัติงานในครั้งนี้ 1. เพื่อติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อน กพยจ. 2. แนวทางการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) 3.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.สงขลา และจ.สตูล โดยในเวลา 08.30-12.00 น. เป็นการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ สยจ. และหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การบูรณาการ การจัดการการให้บริการประชาชน ของ…

สกธ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการประสานงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงยุติธรรม

  วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการเพื่อการประสานงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงยุติธรรมได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ และมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. ประเด็นการจัดทำกฎหมายตามแผนการปฏิรูประเทศ ที่ประชุม มีมติ *มอบ สกธ. ประสาน สภาพัฒน์ เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดทำกฎหมายตามแผนปฏิรูปประเทศ และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละกฎหมายที่มีการแก้ไขหรือยกร่างใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม *กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ควรตรวจสอบสถานะว่ามีการดำเนินการในขั้นตอนใด และให้หัวหน้าส่วนราชการไปสำรวจกฎหมายที่จะต้องแก้ไขหรือยกร่างเพิ่มเติม นอกเหนือจากกฎหมายที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (63 ฉบับ) เพื่อฝ่ายเลขานุการ จะได้รวบรวมและนำมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป *การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างกฎหมาย ควรคำนึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อให้กฎหมายที่ออกสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 2. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศและร่างยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้สำนักงานฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางในการขับเคลื่อนโดยคำนึงถึงบริบทในการจัดการความขัดแย้งระดับพื้นที่ซึ่งจะมีเนือหาที่แตกต่างกัน 3. การจัดตั้งกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เห็นชอบในการจัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. ภายในกระทรวงยุติธรรม…

สกธ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

 

ในวันที่ 30 มี.ค.61 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป. และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ จำนวน 56.589 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดผลการติดตามได้ดังนี้

-หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายและ PO รวม ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 จำนวน 53.133 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 93%)

-ผลการดำเนินงานรายโครงการพบว่าเป็นไปตามแผน และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยสามารถอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ได้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ดังนี้

-สามารถตรวจและจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ผู้ต้องขังที่คุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ ได้ทั้งสิ้น 8,064 ราย

-การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร สามารถช่วยเหลือประชากรผู้ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ใช้ตรวจ DNAพิสูจน์ความสัมพันธ์ และการได้สัญชาติ ได้จำนวนถึง 1,623 ราย กระจายทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม โครงการยังมีข้อจำกัดด้ายงบประมาณที่ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสารพันธุกรรมตามรายชื่อของกรมการปกครองได้ครบถ้วน และอีกหลายพื้นที่ที่ยังอยู่ระหว่างรอรับการตรวจ

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรมรุ่นที่ 3 (ศวธ.3)

 

วันที่ 28 มี.ค. 61 ท่านวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ.ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรมรุ่นที่ 3 (ศวธ.3) ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

พร้อมกันนี้ ได้มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ให้กับสมาชิกกลุ่มที่ 5 ซึ่งได้จัดทำงานวิจัย เรื่อง “การนำยุติธรรมชุมชนมาใช้แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่สมาชิก ศวธ.3 ได้จัดทำขึ้นหลักสูตรฯ ทั้ง 5 เรื่อง จะนำส่งไปยัง สวพ. เพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 10/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นสำคัญในการพิจารณาของคณะกรรมการ คือ การพิจารณาร่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) โดยมีข้อสรุปข้อเสนอการปฏิรูปตำรวจในเล่มรายงานแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล 1. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจที่เป็นธรรม 2. มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน และมีหลักประกันค่าตอบแทน ด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ 1. กระจายอำนาจบูรณาการ ให้ บช. ที่มีหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมฯ ใน 1 ปี บช. อื่น ใน 3 ปี 2. มีคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (กอ.ตร.) โดยมีคณะกรรมการทั้งที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นตำรวจ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อสาธารณะ 3. ลดภารกิจตำรวจที่เป็นภารกิจรอง โดยเพิ่มอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ส่วนราชการอื่นภายในเวลา…

ยธ. หารือจัดทำร่างแนวทางการบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) มอบหมายให้ ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด (สชจ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างแนวทางการบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมฯ นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งผู้แทนศูนย์ยุติธรรมชุมชนแบบภาคประชาชนและแบบจัดตั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม โดยสรุปการประชุมได้ดังนี้ วัตถุประสงค์เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกับผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีต่อร่างแนวทางการบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ข้อมูลศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. การบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. การประเมินผลการทำงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 4. ร่างแนวทางการบูรณาการระบบงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนในปัจจุบันของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และรูปแบบการทำงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน สรุปปัญหาได้ดังนี้ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามคำสั่ง…

อบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในเครือข่าย เมื่อวันที่ 23 และ 26 มีนาคม 2561

สทก. ได้จัดอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้ใช้งานระบบจากกรมคุมประพฤติ กรมพินิจฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม และผู้ดูแลระบบจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ก.ก.ต. หน่วยข่าวกรองทางทหาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมประมง DSI สป.ยธ.
ทั้งนี้ ในการอบรมได้รับข้อสังเกต และความต้องการข้อมูลต่างๆ เพื่อวางแนวทางการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

สกธ. ได้รับรางวัล ประเภท ผลงานวิจัยดี


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 127 ปี ณ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2559 ให้กับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดย สกธ. ได้รับรางวัล ประเภท ผลงานวิจัยดี จาก โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นรับรางวัลดังกล่าว

การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล

 

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. รอง ผอ.สกธ.นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ร่วมประชุมเพื่อแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล โครงการ LINE สำหรับราชการ Government Communication Channel (GCC LINE) ซึ่งเป็นกลไกที่รัฐบาลใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของรัฐบาล ไปยังข้าราชการทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการจัดทำวีดิทัศน์ฯ ที่เน้นผลงานสำคัญที่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมได้นำเสนอ Motion Graphic เรื่อง DXC คืออะไร และ Big Data ต่อที่ประชุมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

นอกจากนี้ได้พิจารณาโครงเรื่องสำหรับจัดทำชุดความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
สำหรับนำไปผลิตสื่อประชาพันธ์เผยแพร่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจการในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป โดยมีโฆษกประจำหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤกธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ