สกธ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ

  วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. รอง นรม.และ รมว.ยธ. ได้มอบหมายให้ สกธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ปยธ. เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.สกธ. และ ผอ.สวพ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ สกธ. ในฐานะหน่วยงานผู้ได้รับมอบหมาย ได้รวบรวมประเด็นข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่ง ครม. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา โดยสามารถได้จัดหมวดหมู่ประเด็นปฏิรูปดังกล่าวได้เป็น 11 กรอบ ได้แก่ – กรอบการขจัดความเหลื่อมล้ำ – กรอบการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน – กรอบการปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม – กรอบการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ – กรอบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลกฎหมาย – กรอบการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนและไม่ล่าช้า – กรอบการพัฒนาระบบการสอบสวน และหน้าที่ระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ…

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 6

  วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมโบนันซ่ารีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และบรรยายพิเศษเรื่อง รู้จัก กพยจ. : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด สรุปได้ดังนี้ ความเป็นมาของ กพยช. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม อย่างมีบูรณาการ ซึ่งเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และมีหน้าที่ออกนโยบายเพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชน การจัดตั้ง กพยจ. เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของ กพยช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัดขึ้น มีรูปแบบการทำงานอยู่ 2 มิติ คือ 1.รับนโยบายจากทาง กพยช.ไปปฎิบัติในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2.การนำเสนอปัญหาระดับจังหวัดเพื่อให้ กพยจ. พิจารณาและแก้ไขปัญหา การเสนอแนะปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จากนั้น เวลา 13:00 – 17:30 น.…

สกธ.เร่งหารือการเชื่อมโยงข้อมูลของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยและสำนักงาน ป.ป.ส.

  วันที่ 20 มี.ค.61 เวลา 09.30 น.-12.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ.(CIO) ได้เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยและสำนักงาน ป.ป.ส. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยในการประชุมได้มีการสรุปผลความต้องการชุดข้อมูลกระทำผิดซ้ำของแต่ละหน่วยงาน เพื่อประมวลผลในภาพรวม โดยมีความต้องการจำนวน 15 รายงาน และได้ดำเนินการเปรียบเทียบความต้องการกับข้อมูลที่มีอยู่พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานโดยแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้น (พ.ค.61) จะจัดทำรายงานสถิติผู้พ้นจากการพัฒนาพฤตินิสัย และกลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด ในระยะยาว (2562) ดำเนินการพัฒนารายงานตามความต้องการที่เสนอ อีก 14 รายงาน ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกระบวนการจัดทำรายงานต่างๆ ในอนาคต สรุปได้ 12 ขั้นตอน • การตั้งคำถาม • ออกแบบรายงานเพื่อใช้ในการตอบคำถาม และ รูปแบบการนำไปใช้ • จัดลำดับความสำคัญรายงาน • จัดทำรายงาน excel ต้นแบบจากข้อมูลที่มีอยู่ • จัดทำรายงานคุณลักษณะแหล่งข้อมูล…

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

  วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ผอ.สกธ.ได้มอบหมายให้ นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีประเด็น เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องพิจารณาดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ 1. ผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 2. ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 3. ปัญหาอุปสรรคตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. 2560 4. รายงานความคืบหน้าโครงการที่ปรึกษากฎหมายรองรับหลายภาษา เรื่องเพื่อพิจารณา 1. พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีที่ปรึกษากฎหมายเรียกรับค่าตอบแทนและรับคดีจากผู้รับบริการ คณะกรรมการฯได้พิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อาทิ คำนิยามของ ค่าตอบแทน ผู้มาขอรับบริการ และพิจารณาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยละเอียดรอบคอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯสรุปการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมแจ้งเวียนให้กับคณะกรรมการฯภายใน 7 วัน…

ศวธ.3 จัดทำผลงานวิจัยภาคปฏิบัติ (Workshop)

วันที่ 19 มี.ค.61 สพก. และทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ศวธ.3 ดำเนินกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เพื่อจัดทำผลงานวิจัยภาคปฏิบัติ (Workshop) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ถึงกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งการนำผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาการวิจัย โดยมีทีมอาจารย์ คอยให้คำแนะนำ

Media training ของหลักสูตร ยธส.9

 

วันนี้ 16 มี.ค. 61 วันสุดท้ายของการ workshop กิจกรรม Media training ของพี่ ๆ ยธส.9

อ.อรรจน์ สีหะอำไพ ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Smart Communication : การสื่อสารเสริมบุคลิกภาพ” สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ ประกอบด้วย
-สีหน้า
-การแต่งกาย
-กริยาท่าทางอริยบท
-การใช้น้ำเสียง
-ความเอื้ออาทร
-ความชำนาญในการงาน
-ประสบการณ์ชีวิต

บุคลิกภาพที่ดีมีผลต่อความสำเร็จ ประกอบด้วย
-การแต่งกายดูดี สะอาด
-พูดจาสุภาพ
-ใจเย็น มองโลกในแง่ดี
-หาความรู้อยู่เสมอ

นอกจากนี้แล้วผู้เข้ารับการอบรม ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรอย่างสนุกสนาน นับว่ากิจกรรม Media training ของพี่ ๆ ยธส. 9 ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย

การป้องกันอาชญากรรมกับกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส 2019

สำหรับการลงพื้นที่ในวันที่สอง (16 มี.ค 2561) ในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยยุติธรรมจังหวัดให้การต้อนรับ

จากนั้นเป็นกิจกรรมการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมในการดำเนินชีวิต และความเชื่อมโยงของกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมกับกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส 2019 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้เครือข่ายยุติธรรมจังหวัดได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความต้องการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่

ในช่วงบ่ายวิทยากรตำรวจได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมพื้นฐานและสาธิตวิธีการป้องกันตัวเองอย่างง่ายจากผู้ร้าย

กิจกรรมในวันนี้ทำให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้รับความรู้เรื่องการป้องกันอาชญากรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ยธ.เร่งหารือวางกรอบแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ (อาคาร A) ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้ สชจ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับการร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค และเพื่อทราบถึงการดำเนินงานของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ การช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนข้อมูล การดำเนินงานของยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมชุมชน รวมทั้งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การดำเนินงานของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงแผนผังการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การจัดทำบันทึกความตกลงร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี สำนักกิจการยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย การสนับสนุนในส่วนของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเครือข่าย ข้อมูลทางกฎหมาย…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยฯ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนางวราภรณ์ เปล่งแสง ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ และคณะอาจารย์ ซึ่งได้ให้ข้อมูลถึงสภาพปัญหาของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ : การขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ กาฬสินธุ์โมเดล สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เพื่อลดความเหลี่อมล้ำ และป้องกันการกระทำผิดซ้ำ 2. การศึกษาต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในไกลเกลี่ยข้อพิพาทของชุมชน เช่น ที่ดิน นิติกรรมสัญญา หนี้สินการกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ละเมิดทรัพย์สิน และความผิดต่อชีวิตและร่างกาย 3. การสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการถ่ายทอดนวัตกรรมทางกฎหมายให้กับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อการป้องกันการกระทำผิด ลดความขัดแย้งและเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 4. การบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม…

ยธส.9 workshop หัวข้อการประสานงานกับสื่อมวลชน

 

วันที่ 14 มี.ค. 61 สพก. นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร ยธส.9 ดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตร ในหัวข้อ ‘การประสานงานกับสื่อมวลชน’ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 มี.ค.61 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

ช่วงเช้า ผู้เข้าอบรมได้ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในวงการสื่อมวลชน สามารถสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
-เข้าใจบทบาทของสื่อมวลชนและข้อมูลที่สื่อต้องการ
-การให้สัมภาษณ์และตอบคำถาม ต้องใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ฝึกใช้คำข่าวให้กระชับและครอบคลุมสาระสำคัญ
-การจัด position สำหรับการแถลงข่าวการแต่งกาย ควรเลือกโทนสีเสื้อผ้าให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์องค์กร
-ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์หรือเมื่อมีการจู่โจมสัมภาษณ์
-การเตรียมตัวออกสื่อและเทคนิคการมองกล้อง โดยวิทยากรได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้แนะนำตัวเอง เพื่อฝึกวิธีการถือไมค์และจัดลักษณะท่าทางวิธีพูดเมื่อต้องให้สัมภาษณ์

ข้อระวัง ผู้เข้าอบรมจะต้องรู้เทคนิคในการเลี่ยงตอบคำถามสื่อ ด้วยการเก็บอารมณ์ ไม่แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจออกมา

ช่วงบ่าย เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรได้จำลองสถานการณ์การจัดแถลงข่าว ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับบทบาทสมมติทั้งในบทบาทของสื่อมวลชนและบทบาทของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์

สำหรับวันนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต่างได้รับความรู้และได้ประโยชน์ รวมถึงแนวทางต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้เมื่อต้องให้สัมภาษณ์