สกธ.ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดตรัง

  วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานงานกิจการยุติธรรม ได้รับมอบหมายเป็นประธานโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดตรัง โดยเวลา 16.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สยจ.ตรัง ในเรื่องการให้บริการประชาชนของ สยจ.ตรัง ตามผังงานการให้บริการแบบใหม่ ตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ สยจ. ตรัง ได้มีความพร้อมและมีการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปโดยเรียบร้อย และพร้อมพัฒนาในส่วนที่ต้องมีการพัฒนา วันที่ 8 มีนาคม 2561 วันที่สองของโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดตรัง โดยมีประเด็นในการประชุมนำเสนอและตรวจเยี่ยม ศยช. ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 8.30-11.30 นาฬิกา เป็นการประชุมร่วมกันของสำนักงานยุติธรรมกลุ่มภาคใต้ตอนบน ซึ่งประกอบด้วย สยจ.กระบี่ สยจ.ตรัง สยจ.ชุมพร สยจ.นครศรีธรรมราช สยจ.พังงา สยจ.พัทลุง สยจ.ภูเก็ต สยจ.ระนอง และ สยจ.…

การขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ: การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ

  วันที่ 9 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ: การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ) การสัมมนาในวันนี้เป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับการขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ” และ “การสร้างข้อเสนอคุณค่าต่อผู้รับบริการ (Value Proposition Statement) โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์องค์กรเกี่ยวกับ – เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic target) – ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน – ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Core Competency/Key Resource & Asset) ที่มีผลต่อการทำงาน – ข้อเสนอคุณค่า (Proposition) ค้นหาเป้าหมายในระยะเวลา 20 ปีของ สกธ.…

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 7/2561 โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ คือ คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็นรายงานชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าการนำร่างกฎหมาย 3 ฉบับไปรับฟังความคิดเห็น คือ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติอำนาจในการดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยกำหนดประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น และประเด็นคำถามในการรับฟังความคิดเห็นแบบเปิดกว้างผ่านทางเฟสบุ๊ค และได้ดำเนินการส่งมอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 3 เล่มให้แก่ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรรมการได้มีข้อสังเกตเรื่องการให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆ มาเป็นพนักงานสอบสวนตามป.วิ.อ. ต้องมีการออกข้อบังคับตามมาตรา 5 ป.วิ.อ.…

แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ให้มีประสิทธิภาพ

  วันที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 10.00-12.00 น. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.ทวีศักด์ กออนันตกูล เป็นประธาน พร้อมทั้ง นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ.(CIO) อนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ สทก. ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ระหว่างเดือนมิถุนายน – ปัจจุบัน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์(Cloud Computing) เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1. ทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและผลการวิเคราะห์ โดยมีมาตรฐานในการจัดระบบ Big Data 2.มีการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน…

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2559

 

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ เจ้าหน้าที่สกธ. โดยมี พ.ต.ต.ดร. ชวนัสถ์ เจนการ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2559” โดยในการประชุมมีการนำเสนอผลงาน และมีการวิพากษ์ถึงข้อจำกัดของข้อมูล ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

ควรปรับแก้การนำเสนอข้อมูลสถิติยาเสพติดให้สอดคล้องกับรายละเอียดข้อมูลสถิติทางการของ ป.ป.ส.

ควรจัดทำแผนภูมิรูปกรวยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จะทำให้เห็นภาพสถิติทั้งระบบได้ชัดเจนขึ้น

ในรายงานฉบับต่อไป (ปี2560) ควรเพิ่มเติมข้อมูลทางด้านอาชญากรรมพิเศษ ข้อมูลด้านการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ และข้อมูลด้านการค้ามนุษย์

เห็นควรให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย

“ดาว มยุรี” ร่วมกิจกรรมชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

วันที่ 24 ก.พ.2561 รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปักหลักจอดรถ ณ ตลาดคลองถม จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยช่วงเช้ารถเคลื่อนที่ให้ความรู้ได้ตระเวนประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้ความรู้ผ่านคลิปเสียงกฎหมายรอบเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ

ช่วงบ่าย รถเคลื่อนที่ให้ความรู้ร่วมกับ สยจ.กาฬสินธุ์ตะลุยรอบตลาดคลองถม เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้บริการผ่านเบอร์สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ช่วงเย็น รถเคลื่อนที่ให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.สยจ.กาฬสินธุ์ ผอ.สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปักหลักตั้งจุดนิทรรศการ จุดให้คำปรึกษากฎหมายจาก สยจ.กาฬสินธุ์ และบริการต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งรับชมการแสดงนาฏศิลป์จากโรงเรียนอนุกูลนารี และมินิคอนเสิร์ตจาก ดาว มยุรี ที่มาร่วมสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนาน

ทั้งนี้ อย่าลืมติดตามและร่วมสนุกผ่านกิจกรรมทางเพจสำนักงานกิจการยุติธรรม และพบกับรถให้ความรู้เคลื่อนที่ ในครั้งต่อไป ณ จังหวัดชลบุรี (4-6 มี.ค) และจังหวัดระยอง (8-10 ก.พ.)

วันสุดท้ายโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” รุ่น 5

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันสุดท้ายของการอบรม “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” รุ่น 5

กิจกรรมวันนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม WorkShop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “การสะท้อนแนวคิดเพื่อการพัฒนา” เขียนสะท้อนปัญหาสำคัญของแต่ละจังหวัดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและการเสริมสร้างการรับรู้/การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่อยากให้กระทรวงยุติธรรมเข้ามาแก้ไขหรือช่วยเหลือ

ภายหลังจากกิจกรรม นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมใน “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” รุ่น 5 พร้อมทั้งกล่าวปิดการอบรม

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่น 5

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันที่สอง ของการอบรม “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่น 5” เวลา 09.30 – 12.00 น. เป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ โดยวิทยากรจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ สำนักงาน ป.ป.ท. หัวข้อสาระสำคัญ มีดังนี้ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ▪️ความสำคัญของสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันมีการพูดถึงและมีการนำแผนฯไปใช้ในการดำเนินงานและมีการรายงานผลการปฎอิบัติงานตามแผนฯ ▪️งานด้านหนึ่งของทาง กพยจ.ได้ให้ความสนใจและปฎิบัติตามแผนฯ เป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้ไปสู่ระดับชุมชน โดยให้ ศยช. ช่วยกันส่งเสริมสิทธิด้านนี้ จำเป็นต้องมีการให้ทั้ง 5 ภาค มีเข้ารับฟังแผน/ความต้องการของประชาชน/ปัญหา/ที่มาในพื้นที่ เพื่อนำมาส่งเสริมบุคคลในชุมชนและยกระดับคุณค่าของคนและชุมชนเพื่อตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐาน ระดับชุมชน -> ระดับประเทศ 1206 : ป.ป.ท. Call Center ▪️ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ▪️ส่งเสริมประชาชนใ้ห้ความรู้…

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวอรอุษา ชินกระจ่างกิจ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ และทีมงาน สชจ. เข้าร่วมประชุมดังนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการประชุมในครั้งนี้มีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นประธาน และมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อชี้แจงภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและหารือประเด็นการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งสืบเนื่องจากกาฬสินธุ์โมเดล โดยได้ประเด็นปัญหาด้านการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้ หนี้ภาคครัวเรือน – หนี้นอกระบบ: ต้นทุนในการการเกษตรสูง แต่ผลผลิตต่ำ – หนี้จากการทำเกษตรพันธสัญญา (การปลูกอ้อย): เกษตรกรไร่อ้อยถูกเอาเปรียบจากการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม – หนี้ กยส. อาชญากรรม – ยาเสพติด: พ่อแม่ออกไปทำงานไม่มีเวลาดูแลลูก ทำให้เด็กมีเวลาไปมั่วสุมยาเสพติด…

วันที่สองของ ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

วันที่ 23 ก.พ.2561 รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ในโครงการอำเภอยิ้ม ณ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด

ซึ่งครั้งนี้ สยจ.กาฬสินธุ์ และรถให้ความรู้เคลื่อนที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ความช่วยเหลือ รวมถึงบริการต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม ไปบอกพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลคลองขาม

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน นักเรียนในพื้นที่อย่างมากเข้ามาสอบถาม และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

และในช่วงเย็นรถให้ความรู้เคลื่อนที่ ได้ออกตระเวนให้ความรู้ในเขตชุมชน และตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งตั้งจุดบริการให้คำปรึกษากฎหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆให้กับประชาชน