ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ คือ คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็นรายงานชี้แจงเกี่ยวกับการนำร่างกฎหมาย 3 ฉบับไปรับฟังความคิดเห็น คณะอนุกรรมการฯ จะได้ดำเนินการนำร่างพรบ. 3 ฉบับ ไปรับฟังความคิดเห็น คือ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติอำนาจในการดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แนวทางในการรับฟังความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง คือ 1. เปิดเวทีสัมมนารับฟัง ในวันอังคารที่ 20…

รมว.ยธ. เน้นย้ำการทำงานเชิงบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชนครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561” (วันที่สองของโครงการฯ) ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยมีท่านพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะฯ ช่วงเช้าเวลา 08.00 – 10.30 น. เป็นการตรวจเยี่ยมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SPACE INSPIRIUM) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ GISTDA ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และระบบนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ต่อมาเวลา 11.00 – 12.30 น.…

ยธ.ลงพื้นที่โครงการ ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชนครั้งที่ 4 ณ จังหวัดระยอง

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชนครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561” ณ จังหวัดระยอง โดยมีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ช่วงเช้าเวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการ ประชุมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ สยจ.ระยอง , สนง.คป.จ.ระยอง , ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 จ.ระยอง , สพน.จ.ระยอง , รจก.ระยอง , ทสป.ห้วยโป่ง และสนง.บค.จ.ระยอง ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรี , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดชลบุรี…

สกธ.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

  วันที่ 5 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. สกธ.ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (นางศิวากร คูรัตนเวช) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณ 2561 ในไตรมาสที่ 1 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน วงเงิน 833.9839 ล้านบาท จำนวน 20 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 68.4974 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.21 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายจำนวน 228.8435 ล้านบาท กับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 29.93 ผลการดำเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานตามแบบรายงาน IB1-4 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยหน่วยงานได้มีการลงนามสัญญาจ้าง จัดกิจกรรม และผูกพันสัญญา (PO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับหน่วยงานที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องให้ที่ประชุมทราบแล้ว…

ยธส.9 ศึกษาดูงาน หัวข้อ “ปัญหาหนี้นอกระบบและการอำนวยความเป็นธรรมระดับชุมชน” จังหวัดกาฬสินธุ์

 

วันที่ 31 ม.ค. 61 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธส.9 ศึกษาดูงาน หัวข้อ “ปัญหาหนี้นอกระบบและการอำนวยความเป็นธรรมระดับชุมชน” ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.นาดี โดยได้รับเกียรติจากนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับและกล่าวถึงนโยบายนายกรัฐมนตรี “กาฬสินธุ์โมเดล – Happiness 2019” เพื่อ อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดความทุกข์ยาก ให้หมดไปภายใน 2 ปี จากเดิมที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้เฉลี่ยอยู่อันดับที่ 75 ของประเทศ

ในส่วนของการอำนวยความยุติธรรมระดับชุมชน ของ ศยช.ตำบล นาดี นั้น ส่วนใหญ่เป็นการให้คำปรึกษาและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องหนี้นอกระบบมากที่สุด ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบัน ศยช. ผนึกกำลังร่วมกันกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ตามนโยบายกาฬสินธุ์โมเดล

นอกจากนี้ คณะ ยธส.9 ยังได้อุดหนุนสินค้า ผ้าไหมแพรวา และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ซึ่งนับว่าเป็นการกระจายรายได้ให้ชาวกาฬสินธุ์อีกทางหนึ่ง
เรียกได้ว่า การเดินทางมาจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้ ครบทั้งภาควิชาการและการขานรับนโยบายในการสร้างรายได้สู่ชุมชนเลยทีเดียว

workshop การจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดกาฬสินธุ์โมเดล

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นางสาวอรอุษา ชินกระจ่างกิจ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สชจ. ให้เข้าร่วมประชุม workshop การจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดกาฬสินธุ์โมเดล ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จ้างอาจารย์ที่ปรึกษามาเป็นวิทยากรกระบวนการ ทั้งนี้ในส่วนที่กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบคือ ด้านการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) การอำนวยความยุติธรรม (2) การสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย (3) การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและทุจริตประพฤติมิชอบ และ (4) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยได้ระดมสมองในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1.Value chain ของการอำนวยความยุติธรรมในภาพของกระทรวง และ KPI 2.Value chain 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และKPI ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 3.แผนการปฏิบัติการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (กิจกรรม+KPI+ระยะเวลา+เป้าหมาย+งบประมาณ) โดย สกธ. มีโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการอำนวยความยุติธรรม จำนวน 2 โครงการ…

หารือเริ่มโครงการ GDX ซึ่งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ ที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดการใช้สำเนาเอกสาร

  วันที่ 30 มกราคม 2561‬ เวลา 13.30 -15.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (รอง ผอ.สกธ.) ร่วมกับ นายสายชล ยังรอด (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ และเจ้าหน้าที่ สทก. เข้าร่วมการประชุมกับ นางไอรดา เหลืองวิไล (รอง ผอ.สรอ.) และทีมงานเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่าง/ปรับปรุง/ยกเลิก กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/61 โดยมีประเด็นหารือร่วมกัน ดังนี้ 1. การจัดทำร่างกฎหมาย ปรับปรุง ยกเลิกระเบียบต่างๆ การเชื่อมโยงข้อมูล นั้นขณะนี้ สรอ.ได้ดำเนินการยกร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ……. อยู่ระหว่างการพิจารณา สาระสำคัญบางส่วนของ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง โดยการขอใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการประชาชนนั้น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้องอนุญาตให้ใช้ และสนับสนุนการเชื่อมข้อมูลนั้น 2. การจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการดำเนินงานด้าน IT…

ยธ.หารือการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562

  วันที่ 29 ม.ค. 61 เวลา 13.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และให้ความเห็นประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดยธ. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้ 1. หน่วยงานต้องมีฐานข้อมูลการดำเนินการทุกโครงการที่สามารถแลกเปลี่ยนและจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับนโยบาย Big Data ของรัฐบาล 2. งานยุติธรรมชุมชน ต้องบูรณาการเครือข่ายทุกประเภทให้อยู่ในระบบเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้กลไก กพยจ. ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อาทิ อาชญากรรม ความยากจน การให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นต้น 3. การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกันในรายละเอียดกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายในการบูรณาการของหน่วยงาน 4. แผนยุทธศาสตร์ฯ ภาคใต้ พ.ศ.2561-2564 ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม จะมุ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเน้นแนวทาง/กลยุทธ์ขับเคลื่อนที่สำคัญ ‘ด้านความมั่นคง’ 2…

“ชื่นใจ…เด็กไทยรู้กฎหมาย” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ

 

วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดกิจกรรม “ชื่นใจ…เด็กไทยรู้กฎหมาย” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่คณะครูผู้สอนวิชากฎหมาย และนักเรียน เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม รวมถึงสิทธิ หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวันและครอบครัวต่อไปได้

ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้
(1) การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และอาชีพในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ผ่านการจำลองสถานการณ์บทบาทสมมติ
(2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น World Cafe ในประเด็นกฎหมาย 9 คำถามสำคัญที่สอดแทรกองค์ความรู้กฎหมาย
(3) กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมาย คือ เกมการ์ดพลังสิทธิ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และเกมทางเลือกทางรอด (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนฯ)

นอกจากนี้ เรายังมอบมุมห้องสมุดสวยๆ และหนังสือกฎหมายอีกมากมาย เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนอีกด้วย

สามารถดูภาพประกอบได้ที่ : ชื่นใจเด็กไทยรู้กฎหมาย ครั้งที่1

ยธ.เร่งหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชน : กรณีหนี้นอกระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นผู้แทน สกธ. เข้าร่วมประชุม “การช่วยเหลือประชาชน : กรณีหนี้นอกระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์” ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม เป็นการหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องหนี้นอกระบบ โดยในระยะแรกนี้จะเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แผนกาฬสินธ์ุโมเดล ทั้งนี้ ประธานการประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดทำแผนมาตรการในการจัดการหนี้นอกระบบ พร้อมทั้ง KPI ของแต่ละมาตรการอย่างชัดเจน 2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ THAC ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทในพื้นที่ 3. กรมบังคับคดี ดำเนินการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยในชั้นหลังคำพิพากษา โดยขอให้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้ จำนวนหนี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างใกล้ชิด และเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดทำแผนมาตรการเรียบร้อยแล้ว จะได้จัดการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อแผนได้รับการเห็นชอบแล้ว จะได้ส่งต่อให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม…