ยธ.เร่งหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชน : กรณีหนี้นอกระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นผู้แทน สกธ. เข้าร่วมประชุม “การช่วยเหลือประชาชน : กรณีหนี้นอกระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์” ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม เป็นการหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องหนี้นอกระบบ โดยในระยะแรกนี้จะเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แผนกาฬสินธ์ุโมเดล ทั้งนี้ ประธานการประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดทำแผนมาตรการในการจัดการหนี้นอกระบบ พร้อมทั้ง KPI ของแต่ละมาตรการอย่างชัดเจน 2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ THAC ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทในพื้นที่ 3. กรมบังคับคดี ดำเนินการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยในชั้นหลังคำพิพากษา โดยขอให้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้ จำนวนหนี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างใกล้ชิด และเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดทำแผนมาตรการเรียบร้อยแล้ว จะได้จัดการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อแผนได้รับการเห็นชอบแล้ว จะได้ส่งต่อให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม…

“การแก้ไขปัญหายุติธรรม เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ไม่สามารถทำโดยลำพังได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครชุมชนและภาคประชาชน”

  วันที่ 20 มกราคม 2561 วันที่ 3 ของโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 3 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 3 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นหนักในนโยบายที่ รมว.ยธ. ได้มอบไว้ ดังนี้ -การแก้ไขปัญหาระดับชุมชน เจ้าหน้าที่ต้องเข้าถึงพื้นที่ และทำความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างถ่องแท้ เพื่อช่วยแก้ปัญหา เช่น ปัญหาการกู้ยืมเงิน ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปทำความเข้าใจหรือเข้าไปแนะนำ เนื่องจากบางกรณีอาจมาจากการล่วงละเมิดทางเพศ ต้องสามารถหาทางช่วยเหลือให้กับประชาชนได้ -การแก้ไขปัญหาคนล้นคุกและการฟื้นฟูผู้กระทำความผิด โดยคดีส่วนใหญ่ คือ คดียาเสพติด ในปัจจุบันนักโทษหญิงมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจมาจากการถูกหลอกให้กระทำผิดโดยไม่รู้ และในปัจจุบันคดียาเสพติดมีการปรับลดโทษลง เพื่อให้ศาลได้พิจารณาตามพฤติการณ์ของผู้กระทำผิดได้กว้างขึ้น -การปฏิบัติงานของสำนักงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว ไม่แบ่งแยกกลุ่มในการทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสามารถให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทุกคน และนอกจากนี้ ยังได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน พลังประชาชน” โดยอธิบายถึงปัญหาในระดับชุมชน ได้แก่ -ปัญหาการไม่รู้กฎหมายและบทลงโทษ…

เปิดบ้าน ยุติธรรมจังหวัดนครนายก

  วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดนครนายก อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงแรก การอภิปราย เรื่อง “เปิดบ้านงานยุติธรรม” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร/ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด ดังนี้ -คุมประพฤติ – ปัญหาของนครนายกมีจำนวนผู้ถูกคุมประพฤติเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะพื้นที่จังหวัดนครนายกมีรอยต่อหลายจังหวัดล้อมรอบ /จำนวนเจ้าหน้าที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ถูกคุมประพฤติ ถึงแม้ว่าจะมีเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยปฏิบัติงาน แต่ปัจจุบันก็ยังมีจำนวนไม่ครอบคลุมพื้นที่ระดับหมู่บ้าน -สถานพินิจฯ – ปัจจุบันกำลังขับเคลื่อนการทำงาน ที่สอดรับนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ โดยจัดให้มีสถานพินิจทั่วทุกจังหวัด และมีการเยี่ยมผ่านแอฟพิเคชั่น ตลอดทั้งนโยบายเปลี่ยนสถานพินิจเป็นโรงเรียนประจำ โครงการ “1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา” บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ตลอดทั้งสอดส่องควบคุมสถานประกอบการต่างๆ -เรือนจำ – คดีส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด สถิติการกระทำความผิดซ้ำสูง โดยในปัจจุบันกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ เช่น การทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำหน้าเสริมสร้างอาชีพ การให้ทุนประกอบอาชีพ การแยกโปรแกรมบำบัดเฉพาะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เป็นต้น…

ยธ. อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 3 จ.นครนายก

วันที่ 18 ม.ค. 61 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 3 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง รู้จัก กพยจ : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด ตามนโยบายของ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 5 จำเป็นต่อเนื่อง – “อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม” 4 จำเป็นเร่งด่วน – “เร่งรัดต้านภัยยาเสพติด เร่งรัดปราบทุจริตคอร์รัปชัน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่คุณธรรม สร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน” 3 จำเป็นยั่งยืน – สร้างการรับรู้กฎ-กติกา ร่วมพัฒนาเครือข่ายอาสา มุ่งเดินหน้าสามัคคี-ปรองดอง และได้อธิบายถึง แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ โดยกำหนดกรอบในการจัดทำชุดความรู้ทางด้านกฎหมาย แบ่งออกเป็น 7 กรอบ ได้แก่…

ประชุม “แนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีการบริหารกองทุนหมู่บ้านในภูมิภาค”

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม “แนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีการบริหารกองทุนหมู่บ้านในภูมิภาค” ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม เป็นการหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีถูก คกก.สถาบันการเงินชุมชนบ้านท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ หลอกให้ร่วมกู้เงินจากธนาคารออมสินมาเพื่อลงทุนฯ โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้เสียหายออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ (sparkling 2) กลุ่มที่ 1 ศาลพิพากษาแล้ว จำนวน 27 ราย (sparkling 2) กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 39 ราย (sparkling 2) กลุ่มที่…

ประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม

 

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรมของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน ก.พ. และผู้แทนด้านกรอบอัตรากำลังจากกรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลและแนวทางการเสนอขอกรอบอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน โดยผู้แทนสำนักงาน ก.พ. มีข้อสังเกตให้แต่ละหน่วยงานเพิ่มเติมข้อมูลใน ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. เหตุผลและข้อขัดข้องที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน อันส่งผลต่อความจำเป็นของหน่วยงานที่ต้องขอรับจัดสรรกรอบอัตรากำลังเพื่อดำเนินการรองรับศาลจังหวัด ๗ แห่ง

๒. ทบทวนการขอจัดสรรอัตรากำลังของข้าราชการในบางตำแหน่งอีกครั้ง

๓. ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้ สกธ. ภายในสัปดาห์เพื่อจะได้สรุปข้อมูลเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวสารและชุดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

  วันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 15.30 น. ปยธ. ได้มอบหมายให้ ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวสารและชุดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ที่มาของการประชุม  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ “มอบหมายให้ทุกกระทรวงจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด ส่งให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อประมวลเป็นชุดความรู้ในภาพรวม ส่งให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดทำเป็นชุดความรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน” ประเด็นสำคัญจากการประชุม 1. ผลผลิต : เอกสารชุดความรู้ และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2. เป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 3.…

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ โดยมีนายธานินทร์ ผะเอม เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและหารือในประเด็นต่อไปนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการประชุมเสวนาทางวิชาการ ในงาน Thailand Research Expo 2017 เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ ส.ค.๖๐ ที่ผ่านมา ทั้ง ๓ หัวข้อ โดยมอบหมายให้ผู้ประสานในแต่ละหัวข้อทำการสรุปเนื้อหาการเสวนาในแต่ละหัวข้อไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 เพื่อจัดส่งให้ วช. นำไปรวบรวมและเผยแพร่ต่อไป โดยพร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหัวข้อที่จะร่วมนำเสนอในงาน Thailand Research Expo 2018 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ส.ค. ๖๑ ด้วย โดยที่ประชุมเห็นว่ากำหนดให้มี ๑ ห้องประชุม โดยมีลักษณะเป็น…

ครบรอบ 10 ปี ไทยพีบีเอส

 

วันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 13.00น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี กับ สถานีไทยพีบีเอส เนื่องในวัน”ครบรอบ 10 ปี ไทยพีบีเอส”

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น นิทรรศการ การแสดงสื่อผสม”ก้าวต่อไปไทยพีบีเอส” และการเสวนาในหัวข้อ ทศวรรษใหม่ไทยพีบีเอส

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากรายการ “เปิดบ้านไทยพีบีเอส” ในการสัมภาษณ์พิเศษ ในหัวข้อ “สื่อสารธารณะกับกระบวนการยุติธรรม”

ยธ.ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย

  วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นวันที่สองของโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สยจ.หนองคาย และศยช. 2 แห่ง ดังนี้ 1. สยจ.หนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สยจ. ในเรื่องการนำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 7 งาน มาปรับใช้ใน สยจ. และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 2. ศยช.ตำบลโพธิ์ชัย (เข้มแข็ง) มีการขับเคลื่อนภารกิจของ ศยช. และสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในพื้นที่หมู่บ้าน เนื่องจากผู้นำในพื้นที่มีความเข้มแข็ง 3. ศยช.ตำบลสระใคร (ต้องพัฒนา) ด้วยเป็นพื้นที่ห่างไกล และประชาชนในพื้นที่ยังไม่เข้าใจในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ผอ.สกธ. ได้เน้นย้ำ เรื่องการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสมุดภาพ Infographic…