กพยจ.กับแนวทางการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.)

  วันที่ 11 มกราคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลนาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อน กพยจ. แนวทางการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ตลอดจนเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 10 จังหวัด ได้แก่ จ.หนองคาย จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.นครพนม จ.บึงกาฬ จ.มุกดาหาร จ.เลย จ.สกลนคร จ.หนองบัวลำภู และ จ.อุดรธานี โดยในเวลา 13.00-18.00 น. เป็นการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ สยจ. และหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้…

ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

  วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ คือ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ตำรวจกองประจำการ) โดยได้นำเสนอร่างดังกล่าวตั้งแต่มาตรา 1-7 ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ กรรมการได้เห็นชอบในร่างดังกล่าว เนื่องจากไม่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 50 (5) 2. ประเด็นสำคัญในการพิจารณาของคณะกรรมการ คือ ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ โดยได้มีการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.…

ยธ.เตรียมแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม

  วันที่ 9 ม.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ยธ.2 โดยมี ผอ.สกม. สป.ยธ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายขายฝากในต่างประเทศ ข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายขายฝากว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้ 1. คณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่ เห็นว่าไม่ควรยกเลิกกฎหมายขายฝากไปเสีย เนื่องจากยังเป็นแหล่งเงินทุนที่มีสภาพคล่องและเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจบางกลุ่มโดยเฉพาะภาค SMEs และธุรกิจ startup ต่างๆ 2. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยอาจดำเนินการใน ปพพ. หรือ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องโดยที่ปัจจุบันมี พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกเอาเปรียบจากการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินเกษตรกรรม โดยอาจเพิ่มมาตรการพิเศษในเรื่องการขายฝากทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ อาทิ * การตั้งศูนย์ควบคุม/ขึ้นทะเบียนผู้ซื้อฝากในการทำสัญญาขายฝากที่เพิ่มกลไกจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย * การแยกประเภทเกษตรกร * การกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนขั้นต่ำแก่ทรัพย์บางประเภท และขยายเวลาให้นานขึ้นสำหรับทรัพย์ที่เป็นที่ดิน * การลดค่าธรรมเนียมในการไถ่ทรัพย์ *…

แนวทางการขับเคลื่อน สกธ. ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม

  นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม: พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ และรับฟังการบรรยาย ภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานกิจการยุติธรรม ในวันนี้ (8 ม.ค. 61) เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องวิวิธกิจกรรม โดยมีกิจกรรม ดังนี ช่วงเช้า พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน สกธ. ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” โดย ผอ.สกธ. มีประเด็นสำคัญคือ ขอให้บุคลากรทุกท่านปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน และสามารถลงมือดำเนินงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้โดยทันที หากไม่เข้าใจประเด็นใด สามารถสอบถามผู้บังคับบัญชาได้ ช่วงบ่าย การบรรยายเรื่อง “ธรรมะพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรม และความไม่ทนต่อการทุจริต” จาก นายสุภีร์ ทุมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรม อดีตวิศวกรเครือซิเมนต์ไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ –…

“ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” และสวัสดีปีใหม่ 2561

 

“ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” และสวัสดีปีใหม่ 2561
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ “เปิดใจ และ เปิดอ่าน” ความรู้กฎหมายสมุดภาพอินโฟกราฟิก จากความตั้งใจของพวกเรา สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และสถานีรถไฟหัวลำโพง ให้กับท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านและนำไปฝากให้กับคนที่ท่านรักและครอบครัว เพื่อเป็นเกราะป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมรวมทั้งช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อได้รับความเดือดร้อน

พวกเราชาว สกธ.ขอให้แฟนเพจและพี่น้องชาวไทยทุกท่านมีความสุข เดินทางปลอดภัยและเคารพกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตของท่านและครอบครัว ขอกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่ 2561”

เข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

วันนี้ (๑ ม.ค. ๒๕๖๑) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำผู้แทนบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระบรมมหาราชวัง

ประชุมและตรวจเยี่ยมพื้นที่ภารกิจของหน่วยงานในกำกับด้านยุติธรรมและด้านดิจิทัล ครั้งที่ 4/2560 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

  วันนี้ 25 ธ.ค. 2560 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมพื้นที่ภารกิจของหน่วยงานในกำกับด้านยุติธรรมและด้านดิจิทัล ในโอกาสประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะ ดังนี้ เวลา 10.00 น. – ประชุมการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด ยธ. กับ หน่วยงานในจังหวัดอุตรดิสถ์ ณ ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์ โดย สยจ.อุตรดิตถ์ ได้นำเสนอแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับศูนย์ดำรงธรรม ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบ เวลา 11.30 น. – ตรวจเยี่ยม ศยช.ตำบลพระเสด็จ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น ศยช.ที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในด้านเฝ้าระวัง และการป้องกันอาชญากรรม…

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การประชุมสามัญประจำปี สกธ. ครั้งที่ 1/2561

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในช่วงบ่าย (22 ธ.ค. 60 ) ของการประชุมสามัญประจำปี สกธ. ครั้งที่ 1/2561 โดยกลุ่ม สสอ. ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม มีดังนี้
-เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
-เพิ่มพูนทักษะการวางแผนการทำงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
-เสริมสร้างทักษะการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน
-รู้จักลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงานมากยิ่งขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
-การสร้างขวัญและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

 

 

 

การมอบนโยบายและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 5 ด้าน

  การประชุมสามัญประจำปี สกธ. ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 (22 ธ.ค.60) ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ช่วงที่ 1️ ดำเนินการโดย นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. ประกอบด้วย – การมอบนโยบายและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้ง 5 ด้าน พร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบคำถามและวิเคราะห์ว่าภารกิจของ สกธ. ส่วนใดที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม – ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอัพเดตและเผยแพร่การดำเนินงานทุกภารกิจที่มีความสำคัญ ควรเผยแพร่ข้อมูลในหน้าเวปไซด์ของสำนักงานฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และควรศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเวปไซด์หน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำมาพัฒนาเวปไซด์และระบบการจัดการข้อมูลต่อไป – การดำเนินงานปีที่ผ่านมาในเรื่องที่เสนอเข้า กพยช. และผ่าน มติ ครม. 6 เรื่อง ได้แก่ กรอบป้องกันอาชญากรรม กพยจ การพัฒนาบุคลากร การสร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่ประชาชน กรอบการวิจัย การปฏิรูปตำรวจ นอกจากนี้ รอง ผอ.สกธ ได้ให้แง่คิดในการทำงานแก่ทุกคนว่าควรฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้หมั่นศึกษาหาความรู้ให้กับตนเอง รวมถึงควรมีหลักของการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ และควรฝึกฝนในเรื่องที่ตนเองมีความสนใจ…

การประชุมสามัญประจำปี สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมซาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 โดย ผอ.สกธ. ได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในไตรมาสถัดไป พร้อมกันนี้นางสาวนันทรัศมิ์  เทพดลไชย  รอง ผอ.สกธ. ได้มอบนโนบายและหลักการทำงานแบบคนสำราญงานสำเร็จ