กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมสู่ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านป่า จ.สระบุรี

 

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมสู่ยุติธรรมชุมชน โดยการลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านป่า จ.สระบุรี ในวันที่ 21 ธ.ค. 2560 สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน คือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน
– สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ประกอบด้วย ยาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อยที่เกิดจากประชากรแฝง ข้อพิพาทจากของระหว่างบ้านใกล้เรือนเคียง และข้อพิพาทระหว่างบริษัทเอกชนกับชุมชน การขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย (สิทธิต่างๆหนี้สิ้น ) เป็นต้น
– แนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา ยุติธรรมชุมชนบ้านป่าได้สร้างความร่วมมือกับศูนย์ดำรงธรรมที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ก่อนแล้วในการให้บริการประชาชนทั้งในการไกล่เกลี่ย การให้ความช่วยเหลือเยียวยา
– สิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุนหรือช่วยเหลือในอนาคต ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ สื่อเสียง หรือสื่อดิจิทัลที่ใช้ในการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน การจัดให้มีนิติกรมาประจำในศูนย์ยุติธรรมชุมชน(ไม่จำเป็นต้องมานั่งประจำทุกวัน อาจให้มาให้บริการสัปดาห์ละ 1-2 วันก็ได้)

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมสู่ยุติธรรมชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าคล้อ จ.สระบุรี

 

จากกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมสู่ยุติธรรมชุมชน โดยการลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าคล้อ จ.สระบุรี ในวันที่ 21 ธ.ค. 2560 สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

ปัญหาของชุมชน
-ปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน (การขายฝาก, การครอบครองที่ดินประเภทต่างๆ เช่น สปก. ที่ราชพัสดุ, การที่สัตว์ป่าบุกรุกที่ดิน ทำลายพืชผลทางการเกษตรเสียหาย)
-ปัญหาเกี่ยวกับหนี้และการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม
– ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอนกระบวนยุติธรรม รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยุติธรรม
– ประชาชนบางส่วนยังไม่รู้จักกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม

ความต้องการของชุมชน
– ข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่างๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน นิติกรรมสัญญา
– ข้อมูลช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น การขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย, การรับชดเชยเยียวยาในกรณีต่างๆ
– ข้อมูลการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าสู่กระบวนการ เช่น ถูกจับกุม/สอบสวน/ดำเนินคดี, ถูกหมายศาลเรียก

การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่าคล้อในปัจจุบัน
-ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
– ให้คำปรึกษา/ความช่วยเหลือทางกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้น
-ช่วยดู/ดูแลผู้พ้นโทษในชุมชน
– ประสานงานส่งต่อปัญหาไปยังหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในเรื่ิองนั้นๆ โดยตรง

จุดแข็งของศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่าคล้อ
– สามารถจัดการปัญหาได้เบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้องส่งต่อไปยังหลายหน่วยงานโดยไม่จำเป็น

(ยธส.9) ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : การพัฒนาทักษะนักบริหาร ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม

 

วันนี้ (20ธ.ค.60) นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผอ.สพก.นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่9 (ยธส.9) ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์: การพัฒนาทักษะนักบริหาร ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา
โดยมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างต่อเนื่องจนถึง 21.00 น.ดังนี้
พิธีเปิดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
กิจกรรมสร้างพลังทีม
กิจกรรมเกมการบริหาร (Management Game)
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการทำงาน
หลักจิตวิทยาการทำงานร่วมกันเป็นทีม

การประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำมาตรฐานการรับเรื่องราวร้องทุกข์

  วันนี้ (20 ธ.ค.60) เวลา 9.30 น. นายจิรัฏฐ์ สถาปัตย์สิริ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนางสาวกาญจนา จีนพันธุ์ นักวิชาการยุติธรรม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สชจ. สกธ. ให้เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำมาตรฐานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีท่านธวัชชัย ไทยเขียว ประธานในที่ประชุมดังกล่าว ซึ่งมีประเด็น ดังนี้ 1. กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ดำเนินการให้เป็นมาตรฐานกลางเดียวกันทุกภาคส่วน รวมถึงแบบฟอร์มในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2. การใช้ ระบบ IT เข้ามาเป็นช่องทางในการจัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยให้มี Center กลาง ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนภูมิภาคให้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็น Center กลางในการกรอกข้อมูลในระบบ ทั้งนี้ สกธ.โดย สชจ. ได้นำเรียนในที่ประชุมถึงมาตรฐานการให้บริการที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ปฏิบัติอยู่ ณ ตอนนี้ คือ 7 งานบริการ ดังนี้ 1. การให้คำปรึกษากฎหมาย 2. การร้องเรียน/ร้องทุกข์…

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง ยธ. และ สนง. สภาเกษตรกรแห่งชาติ

  วันนี้ (19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รอง ผอ.สกธ. (น.ส. นันทรัศมิ์ฯ) และคณะ (ผอ.กยธ./สวพ./ศยจ./สสอ.) ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สกธ. ให้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง ยธ. และ สนง. สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีสรุปผลการหารือ ดังนี้ สนง. สภาเกษตรกรฯ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือ ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่เกษตรกร เช่น การทำนิติกรรมสัญญา ปัญหาที่ดิน หนี้สิน และการไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านกลไกการจัดสัมมนา อบรม หรือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเกษตรกร ซึ่งมีแผนลงพื้นที่ใน 77 จังหวัด 888 ตำบล 2. การสร้างเครือข่าย พันธมิตรเพื่อเฝ้าระวัง แจ้งข่าว หรือให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กับเกษตรกร 3.…

สกธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ประชาชน โดยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมสู่ยุติธรรมชุมชน

  สกธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ประชาชน โดยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมสู่ยุติธรรมชุมชน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สกธ. ได้ลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยผู้บริหารพร้อมบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม และส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด รวม ๑๐๐ คน โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการ ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กิจกรรมเป็นการพบปะผู้นำชุมชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ – ความเข้มแข็งของชุมชนด้านกระบวนการยุติธรรม – สถานการณ์หรือสภาพปัญหาในพื้นที่ – แนวทางของชุมชนที่ดำเนินการในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อาทิ การป้องกันอาชญากรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กองทุนยุติธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นต้น – ความต้องการในพื้นที่ด้านกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ยังดำเนินการส่งมอบสมุดภาพความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สามารถป้องกันปัญหาอาชญากรรมและไม่กระทำผิดกฎหมาย โดยใช้กลไกของชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยสามารถสรุปผลจากการลงพื้นที่ได้…

การประชุม (KM session) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

  วันนี้ (18 ธ.ค.60) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยฯ เข้าร่วมในการประชุมด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม(KM session) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในส่วนของกรอบการพัฒนาภายในประเทศและในระดับสากล โดยมีประเด็นร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้ -เป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการกำหนดโจทย์วิจัยในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายทิศทางการวิจัยของประเทศ ที่มุ่งส่งเสริมให้การวิจัยนำไปสู่นวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเด็นการวิจัยของ ยธ. ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Big data) และการส่งเสริมการเข้าถึงบริการของกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับประเด็นการวิจัยของ TIJ จะมุ่งประเด็นจากการประชุม Crime Congress เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ โดยมุ่งเน้นผู้ตกเป็นเหยื่อ หรือประเด็นการวิจัยที่ดำเนินการตามปฏิญญาสากล เช่น The Bangkok Rules การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดผู้หญิงหรือกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น…

เสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 2

 

วันนี้ (16 ธ.ค.60) วันสุดท้ายของโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเวียงอินน์ จ.เชียงราย

ในช่วงเเรก 09:00-10:30 น. เป็นการจัดทำแบบสอบหลังการฝึกอบรมและแบบประเมินผลโครงการ รวมทั้งให้ตัวแทนแต่ละจังหวัด ออกมาสะท้อนแนวคิดเพื่อนำไปพัฒนาการอำนวยความเป็นธรรมให้ประชาชน สรุปได้ ดังนี้

ปัญหา
-การขาดอาสาสมัครในการให้คำปรึกษาและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ค่อนข้างมีภารกิจมากเกินกำลัง ประกอบกับช่วงหลังมาไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายค่าตอบแทน ทำให้ไม่มีอาสาสมัครมาเข้าร่วมมากนัก
-ประชาชนในเขตห่างไกลส่วนใหญ่ ยังไม่ค่อยรู้กฎหมายด้านการกู้เงินสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน

ข้อเสนอแนะ
-อยากให้ทุกศูนย์มีโครงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิต่างๆ แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยให้ผู้ที่มาอบรมเป็นวิทยากรถ่ายทอด และจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ และระบบเสียงตามสายในเขตหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล
– อยากให้จัดส่ง Infograghic ในยังพื้นที่ที่ห่างไกลและตามโรงเรียนต่างๆ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ และเด็กๆสามารถเข้าใจได้ง่าย

ความประทับใจ
– ดีใจที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงและ สกธ. ให้ความสำคัญกับงานในระดับชุมชน เพราะในอดีตบางศูนย์ยังเป็นเพียงนามธรรม ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่คอยขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
– Infographic ที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้ชาวบ้านทั่วไป

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมวังคำ จ.เชียงราย

  วันนี้ (15 ธ.ค.60) โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 2 เดินหน้าต่อเนื่อง ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นจนถึงภาคค่ำ ดังนี้ เวลา 9:00-12:00 น. หัวข้อ “1206 : ป.ป.ท. Call center (การสร้าง ความร่วมมือในการป้องกันและการปราบปรามทุจริตในภาครัฐของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน)” โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ท. สาระสำคัญกล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแบ่งเบาภารกิจของ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยแบ่งอำนาจหน้าที่ในการ ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลการกระทำการทุจริต และสรุปสำนวนเพื่อส่งฟ้อง รวมทั้งแต่ง ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย ทั้งนี้ รับผิดชอบในกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่ำกว่าอำนวยการลงมา การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ มีด้วยกัน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เกิดเหตุ (สำนักงาน ปปท. เขต 1-9) 2. สายด่วน 1206 3.…

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย

  (15 ธันวาคม 2560) วันที่สองของ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.30 น. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  นางสาวดวงหทัย แนวพนิช ผอ.สชจ. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สยจ. และ ศยช. ดังนี้ 1. สยจ.เชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สยจ. ในเรื่องการนำมาตรฐานการให้บริการประชาชรมาปรับใช้ใน สยจ. และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ สยจ. อื่นๆ 2. ศยช.ตำบลเวียง (เทศบาลนครเชียงราย) (ศยช.เข้มแข็ง) ประธานฯ คณะกรรมการฯ และเครือข่ายฯ มีภาวะผู้นำ สามารถขับเคลื่อน ศยช.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และสามารถปฏิบัติภารกิจ 5 ด้านของ ศยช. ได้ตามแนวทางของกระทรวงยุติธรรม โดยยึดแนวทางการทำงานที่ว่า “ไม่มีใครรักและห่วงใยชุมชนมากไปกว่า คนที่อยู่ในชุมชนด้วยกันเอง” 3. ศยช.ตำบลดอยฮาง (ศยช.ที่ต้องพัฒนา) เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล ประชาชนใช้บริการน้อย จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ…