ยธ.ลงพื้นที่สตูลในโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2

  วันนี้ (26 พ.ย.) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายวัลลภนาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสตูล โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ในช่วงเช้า ได้มีการหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมี นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์การดำเนินงาน และผลการขอรับบริการด้านงานยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งนี้ จากการที่ประชาชนติดต่อขอรับบริการด้านงานยุติธรรมจากหน่วยงานในพื้นที่ พบว่า สภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยส่วนใหญ่ คือ ปัญหาที่ดิน บุกรุกป่าสงวน ปัญหาการขายฝาก และได้กำชับให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ต่อไป ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนำสถิติข้อมูลการขอรับบริการด้านงานยุติธรรมของประชาชนในด้านต่างๆ มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเสนอกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผ่นที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16

    วันนี้ (24 พ.ย. 60) เวลา 9.00 น. ท่านรองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผ่นที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 และการกำหนดค่าเป้าหมายของประเทศไทยในรายเป้าประสงค์ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศน์ การประชุมวันนี้เป็นการประชุมในด้านการอำนวยให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม (Justice) ประกอบด้วยเป้าประสงค์ที่ 16.3, 16.9, 16.10 และ 16.B ซึ่งมีหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม สาระสำคัญของการประชุม – ในเรื่องการจัดทำ Roadmap นั้น ให้กำหนดเป้าหมาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการ เพื่อตอบเป้าประสงค์ ไม่ใช่ตัวชี้วัด เนื่องจากตัวชี้วัดมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าประสงค์ใหญ่ได้ ทั้งนี้ ควรกำหนด conceptual framework ของแต่ละเป้าประสงค์ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการ แผนงาน/โครงการต่างๆ ได้ครอบคลุมและเป็นมิติมากขึ้น…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม”

  วันนี้ (22 พ.ย. 60) เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” พร้อมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้ฯ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 60 ( 3 วันทำการ) ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการประชุม จะเป็นการนำเอาแนวคิด Systemics Approach มาใช้ในการจัดกิจกรรมระดมความคิด ในช่วงเช้า : เป็นการระดมความคิด เพื่อค้นหาความหมาย คุณค่าที่สามารถสะท้อนออกมาจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เมื่อมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ และช่วงบ่าย : เป็นการระดมความคิด ด้วยเครื่องมือ Systemics เพื่อหาประเด็นท้าทาย รวมถึงนวัตกรรม และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือกำลังเกิดในกระบวนการยุติธรรม และกิจกรรมการตกผลึกทางความคิดร่วมกันในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้ที่ควรเตรียมไว้ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม…

การฝึกอบรม หลักสูตร ยธก.13

วันนี้ (21 พ.ย. 60) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ยธก.13 ได้นำเสนอรายงานทางวิชาการ บทที่ 1-2 โดยมีหัวข้อรายงานที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ของกระทรวงยุติธรรม ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มการเวก 🔸ความสำเร็จของการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 กรณีศึกษา : สำนักงาน ป.ป.ส. กทม.

2. กลุ่มกาสะลอง 🔸 การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

3. กลุ่มจามจุรี 🔸 ความเหมาะสมในการนำการชะลอการฟ้องมาใช้ในประเทศไทย

4. กลุ่มปาริชาติ 🔸 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการนำช้างป่ามาสวมทะเบียนในประเทศไทย

5. กลุ่มพุทธรักษา 🔸 การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในคดีปกครอง : ศึกษาบทบาทของทนายความ

จากนั้นในภาคบ่าย แต่ละกลุ่มได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังคำแนะนำเพื่อเตรียมจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในสัปดาห์หน้าต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16

วันนี้ (21 พ.ย. 60) เวลา 9.00 น. ท่านรองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 และการกำหนดค่าเป้าหมายของประเทศไทยในรายเป้าประสงค์ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศน์ การประชุมวันนี้เป็นการประชุมในด้านการส่งเสริมความสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Peace) ประกอบด้วยเป้าประสงค์ที่ 16.1, 16.2, 16.4 และ 16.5 ซึ่งมีหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 18 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ – ที่ประชุมเสนอให้จัดทำ roadmap ในแต่ละระยะ (สั้น กลาง ยาว) ให้ชัดขึ้น โดยให้จัดกลุ่มใหม่ และแยกให้ชัดเจน เป็นมิติมากขึ้น เช่น เป้าประสงค์ที่ 16.2 ควรแยกเป็นเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน การบังคับใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เป็นต้น ซึ่งจะทำให้มองเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น –…

โครงการฝึกอบรม “การบริหารบุคคลตามลักษณะนิสัย (People Management by Characteristics)” รุ่นที่ 2

  วันนี้ (20 พ.ย. 2560) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องวิวิธกิจกรรม ชั้น 9 น.ส.นันทรัศมิ์ ฯ รอง ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “การบริหารบุคคลตามลักษณะนิสัย (People Management by Characteristics)…ฯ” รุ่นที่ 2 โดยอาจารย์ศิรินารถ ถาวรรัตน์ วิทยากรพิเศษ มาบรรยาย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ การทำงานในทุกองค์กร บุคคลต้องเรียนรู้ลักษณะนิสัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน โดยต้องอาศัยเทคนิคการเรียนรู้เพื่อประสานงานจาก Character ของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ดังนี้ 🌈การทำงานร่วมกับ  t  teacher จะต้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ 🌈การทำงานร่วมกับ  p  Perceiver จะต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยัน พร้อมทั้งเสนอทางเลือกที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจ 🌈การทำงานร่วมกับ  e  Exhorter จะต้องเป็นงานที่มีแนวคิดใหม่ๆ ที่แสดงถึงความทันสมัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 🌈การทำงานร่วมกับ  a…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

  วันนี้ (10 พ.ย. 60) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และ ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานคณะอนุกรรมพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาคี โดยที่ประชุมได้ร่วมระดมความคิดเห็นและร่วมกำหนดเป้าหมายทิศทางการวิจัย ดังนี้ – ช่วงเช้า  เป็นการนำเสนอยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินโยบายการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม และสถานการณ์งานวิจัยในปัจจุบัน โดย ผอ. สกธ. , ศ.ดร.สุรศักดิ์ และ ผอ.สวพ. และการนำเสนอทิศทางการวิจัย ของแต่ละหน่วยงาน – ช่วงบ่าย  เป็นการ focus group เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยร่วมกัน โดยคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ผลสรุปจากการ focus group ดังกล่าว จะนำไปประกอบการจัดทำเป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยฯ และ…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

  วันนี้ (9 พ.ย. 60) เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม และบรรยายพิเศษหัวข้อ “เป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม” โดยมีนายวัลลภ นาคบัวผอ.สกธ. ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานอนุกรรมการวิจัยฯ และคณะผู้บริหาร สกธ. ให้การต้อนรับ ในการนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้นโยบายและมุมมองการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ – การวิจัยคือการหาคำตอบโดยการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ซึ่งสิ่งที่ยากสำหรับการทำวิจัยไม่ใช่การหาคำตอบ แต่เป็นการตั้งคำถามการวิจัยที่ดี (โจทย์วิจัย) – เป้าหมายการวิจัยในกระบวนการยุติธรรมควรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการยุติธรรม เช่น การลดขั้นตอนหรือต้นทุนในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น – การทำวิจัยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของฐานข้อมูลที่ดี (Data Base) เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องหรือมีค่าความเชื่อมั่นที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฐานข้อมูลผู้กระทำผิดซ้ำ – การทำวิจัยต้องมีการบูรณาการโดยเชื่อมโยง/ส่งต่อข้อมูลมากยิ่งขึ้น สำหรับหน่วยงานที่มีภาระงานใกล้เคียงกัน – กระบวนการยุติธรรมจะพัฒนาจะต้องอาศัยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่เป็นนักวิจัยด้วย โดยนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ควรมีลักษณะชอบตั้งคำถามในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีเป้าหมายในการทำวิจัยที่ชัดเจน รวมถึงปรับวิธีคิดและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกเสมอ เช่น การเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี…

การประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยกับระบบงานของกระทรวงยุติธรรม

  วันนี้ (25 ต.ค.2560) เวลา 10.00 – 12.30 น. ท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย์ ผอ.ศทส.สป.ยธ. และ เจ้าหน้าที่ ผู้แทน สรอ. นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และคณะ ผู้แทน สสช. นางหทัยชนก พรรคเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มระเบียบวิธีสถิติ และคณะ ผู้แทน สกธ. นายสายชล ยังรอด(ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์(ทปษ.) และเจ้าหน้าที่ สทก. เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยกับระบบงานของกระทรวงยุติธรรม โดยมีโดยมีประเด็นสำคัญ คือ สรอ.ได้รับมอบหมายให้ดูแลการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะต้องรายงานความคืบหน้าต่อ ครม. ภายในเดือนธันวาคม 2560 ในการดำเนินการนำร่องจะใช้ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ที่ประชาชนมาลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง โดยจะบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการบูรณาการข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกองทุนยุติธรรม ในกระบวนงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการ โดยเกิดประโยชน์ save…

การประชุมการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

  วันนี้ (24 ต.ค. 60) เวลา 09.30 – 14.30 น. สนป. กลุ่มติดตามและประเมินผลได้จัดประชุมการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรม Best Western Plus Vanda Grand Hotel โดยนางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การกำหนดแบบฟอร์ม IB-1 ถึง 4 ซึ่งขอข้อมูลหน่วยงานรายไตรมาส 2. การกรอกข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ BBevMIS ของสำนักงบประมาณรายไตรมาส 3. การลงพื้นที่ของที่ปรึกษา และการขอข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายของแผนบูรณาการ ฯ 61 4. การลงพื้นที่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเกิน 50 ล้านบาท โดยที่ประชุมได้มีการเชิญให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ นำเสนอรายละเอียดแผนงานและความคืบหน้าของโครงการในแต่ละไตรมาส…