การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน OJA – NFC’s MOU on Justice and Law Awareness Promotion

  วันนี้ (วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560)เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ.เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน กับ ว่าที่ ร.ต.สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่เห็นชอบกรอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศให้ได้รับความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อไป On Tuesday, October 17, 2016, The Director of the Office of Office Affairs (OJA), representing the Ministry of Justice, and the Secretary-General of the National…

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 (ยธก.13)

  วันนี้ (16 ต.ค. 60) ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 (ยธก.13) และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” สรุปความได้ว่า “ที่ผ่านมาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างฝ่ายต่างปฏิบัติในกรอบการทำงานของตนเอง การที่ทุกคนมาอบรมในหลักสูตรของ สกธ. มุ่งหวังให้ บุคลากรมองเห็นองค์ความรู้ วิชาการ ถอดบทเรียนออกมาใช้ประโยชน์ มองผลที่อยากได้เป็นตัวตั้ง ถอดหมวกขององค์กรเดิม มาร่วมกันทำงาน เพื่ออำนวยความยุติธรรม” และได้ให้แนวทางการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดไว้ 3 ข้อ คือ ทุกคนคือส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมให้ใช้กรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมเป็นปัญหาของทุกคนไม่ใช่หน่วยงานใดเพียงหน่วยเดียว ถ้าเรามีข้อมูล มีองค์ความรู้ที่ดี จะทำให้สามารถทำงานได้ แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน ในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. บรรยายในหัวข้อ สกธ. กับบทบาทผู้ชี้เป้ากระบวนการยุติธรรมไทย โดยท่านได้ชี้แจงถึงภารกิจหลักของ สกธ. ตามยุทธศาสตร์ระยะชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล วาระการปฏิรูปของ สปท. ประกอบด้วย…

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ท่านวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ,ท่านรอง ศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. และตัวแทนเจ้าหน้าที่ สกธ. ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมทำบุญตักบาตรชุดข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

การประชุมหารือเพื่อให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….

  วันนี้ (9 ตค 2560) เวลาโดยประมาณ 15.30 – 18.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากวช. สวทช. สคก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ ผอ.สกธ. ได้นำเสนอและชี้แจงสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขร่างฯ ในประเด็นสำคัญ อาทิ การกำหนดสถานะและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม วันนี้ที่ประชุมยังไม่ได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ฯ ประธานจึงให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมส่งเอกสารข้อเสนอแนะความเห็นให้ฝ่ายเลขานุการฯ…

งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 15 สำนักงานกิจการยุติธรรม

 

 

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 15

ในช่วงเช้า นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสักการะพระพรหม ณ ศาลพระพรหม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องวิวิธกิจกรรม ชั้น 9 โดยนิมนต์พระจากวัดหลักสี่ จำนวน 5 รูป

ในช่วงบ่าย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ จิตวิทยากับการทำงาน ” โดยมี นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในแนวคิด “สุขภาพที่ดี – มีความสุข – มีความสำเร็จ” และสุดท้าย

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้มีการมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ , สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ , กรมพินิจฯ , และกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย”

  การสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย” ในวันที่ 28 กันยายน 2560 นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และ นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป. ได้เข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานโครงการตำรวจล้ำสมัย ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณตามแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ในปีงบประมาณ 2560 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน 12 แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฯ โดยมี พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผบ.ตร. เป็นประธาน สรุปผลการสัมมนา ได้ดังนี้ โครงการตำรวจล้ำสมัยเป็นการพัฒนาระบบการทำงานของสถานีตำรวจ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา และสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ การบริหารบุคคล และการบริการประชาชน โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น สถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาการทำงานของสถานีตำรวจ และสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้นำเสนอผลการประเมินโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย จากการสำรวจควาเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการ พบว่า ประชาชนค่อนข้างมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คิดเป็นร้อยละ 83.20 (ค่าเฉลี่ย 4.16) ในส่วนของความพึงพอใจพบว่าประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีตำรวจ คิดเป็นร้อยละ…

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณเสาธง หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยมีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

การ workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

  วันนี้ (27/9/2560) เวลา 9.30-12.00 น. ได้มีการจัดทำ workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เป็นศูนย์ข้อมูลยุติธรรมแห่งชาติ (ระดับผู้ปฏิบัติงาน) โดย ดร.สุทธิศักดิ์ อินทวดี และคณะ ร่วมกับ ทปษ. และเจ้าหน้าที่ สทก. มีการนำเสนอ Case study ของประเทศอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่มีระบบ/หน่วยงานบริหารงานยุติธรรม ซึ่งการดำเนินงานคล้ายคลึงกับการศูนย์ DXC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ร่วมกัน โดยลักษณะสำคัญของ – หน่วยงานใน USA เป็นการบริหารงานโดยใช้ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการบริหารงานภายใต้หน่วยงาน Criminal Justice Information Services (CJIS) Division สำนักงานสืบสวนกลาง (FBI) Department of Justice ชื่อว่าระบบ N-DEx – หน่วยงานใน EU…

ผอ.สกธ. ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วานนี้ (25 ก.ย.60) เวลา 17.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– โดยได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมผ่านกลไก กพยช. ซึ่งทิศทางในการขับเคลื่อนคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมฯ วาระการปฏิรูปประเทศ โดยเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง SDGs และ Thailand 4.0
– ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้กล่าวถึงกรอบการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเชื่อมโยงกับประเด็นการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญฯ ปี 2560 ทั้งนี้ ได้นำเสนอถึงการจัดทำตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย
– สำหรับการทำวิจัยเพื่อเสริมองค์ความรู้ที่มีอยู่ อาทิ การปฏิรูปองค์กรและระบบในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกติการระหว่างประเทศ เป็นต้น

– พร้อมกันนี้ …ได้นำเสนอการเข้าถึงข้อมูลของ สกธ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่กฎหมายให้กับประชาชนผ่าน infographic ด้วย

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  วันนี้ ( 25 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประเด็นเรื่อง การพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และนายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1ในประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบ ที่ประชุมเห็นควรให้ใช้กลไกเดิมที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมการคุมประพฤติ ที่มีรัฐมนตรี เป็นประธาน (ภายใต้ พรบ.คุมประพฤติ พ.ศ. 2559) หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติว่าด้วยงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชน ภายใต้ กพยช. ⚖ โดยอาจปรับปรุงองค์ประกอบ หรืออำนาจหน้าที่ให้สอดรับตามข้อเสนอคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความซ้ำซ้อนในบทบาทภารกิจหน้าที่ 2ในประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการสนับสนุนงานขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชนในการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว ใน 8 ประเด็นตามรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มอบหมายให้ สกธ. จัดทำตารางรายละเอียดข้อมูล…