การเข้าหารือเพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าหารือร่วมกับ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)  โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะในครั้งนี้ ในการนี้ที่ประชุมได้มีการหารือกันในหลายประเด็นดังนี้ 1) การขับเคลื่อนยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว โดยอาศัยกลไกของ กพยจ เป็นตัวนำสำคัญ เพื่อผลักดันให้เกิดความชัดเจนภายใต้กรอบการดำเนินงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 2) ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำการทำงานในเชิงป้องกันเป็นหลักในการทำงานของ กพยจ และโดยเฉพาะโครงสร้างของ กพยจ จำเป็นต้องมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาให้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องดึงเครือข่ายเข้ามาช่วย เช่น ภาคประชาชน ภาคสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และพระภิกษุ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้กระทำผิด ผู้ติดยาเสพติด 3) การจัดทำงบประมาณประจำปี 2561…

การตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

  วันนี้ (7 กันยายน 2560) รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ท่านวิทยา สุริยะวงค์) เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2560 โดยมี รอง ผอ.สกธ.(รองนันทรัศมิ์) เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมฯในครั้งนี้ด้วย – การประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด(นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร) และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(มุกดาหาร) เรื่องการขับเคลื่อน กพยจ. โดยยุติธรรมจังหวัดได้รายงาน/ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของ กพยจ. และได้แจ้งคำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 3531/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 ให้ที่ประชุมทราบและได้ร่วมกันให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น – การมี กพยจ.จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน เพราะจะสามารถเป็นกลไกที่จะมาเติมเต็มงานด้านการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ – การทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร ในปี 2561 – 2564 โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถรองรับการของบประมาณด้านกระบวนการยุติธรรมของจังหวัดได้ –…

การ workshop กรอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

  วันนี้ (31 ส.ค.60) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกับที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ในการ workshop กรอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เขิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกม.และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยฝ่ายเลขาฯ ได้นำเสนอร่างกรอบการจัดทำงบประมาณ ปีงบ 2562 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ให้ความเห็นได้ข้อสรุปรายละเอียดของกรอบการจัดทำงบประมาณของแผนงานบูรณาการปฏิรูปกม.และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ -เป้าหมายแผนงานบูรณาการ : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม -ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่หนึ่ง-ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตัวชี้วัดที่สอง-ประชาชน มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมร้อยละ 85 -แบ่งเป็น 4 แนวทางการดำเนินงาน -พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กม. รวมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม -ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก -ส่งเสริมการป้องกันการกระทำผิดและการป้องกันอัชญากรรม -พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีและระบบงานในกระบวนการ ยุติธรรมเพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน (รายละเอียดตัวชี้วัดตามไฟล์แนบ) ทั้งนี้…

งาน “ความสุขราชการไทย 4.0”

 

วันนี้ (5 กันยายน 2560) เวลา 9.00-16.00 น. สกธ. ได้เข้าร่วมงาน “ความสุขราชการไทย 4.0″ ณ สสส. ในฐานะภาคีเครือข่ายโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวติการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันวิจัยสังคม จุฬา และ สสส.

ภายในงานมีการจัดเสวนา”ก้าวไปข้างหน้าความสุขราชการไทย 4.0” และการจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสร้างสุขจากหน่วยงานภาครัฐ 13 หน่วยงาน โดยในส่วนของบูธ สกธ.ได้นำเสนอการสร้างสุขผ่านกรอบการสร้างความสมดุลชีวิตเเละงาน (Happy8) ผ่านกิจกรรมต่างๆในองค์กร นอกจากนี้ภายในบูธเรายังแจกสุข ด้วยการเติมความสดชื่น ดับกระหายด้วยน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จากคลับอาหาร และการเสริมจิตนาการเเละสมาธิด้วยการเพ้นท์กระเป๋า จากคลับศิลปะอีกด้วยค่า แต่ไม้เด็ดเรายังไม่หมดค่ะ เรายังขนทีมซุมบ้ามาสร้างความมันส์ ความบันเทิง เรียกเหงื่อกันเพียบอีกด้วยค่า ว้าวๆๆ

การประชุมหารือโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันนี้ (31 ส.ค. 2560)  ท่านธวัชชัย ไทยเขียว เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีที่ปรึกษา ดนุพล ชื่นอารมณ์ และเจ้าหน้าที่ สทก. เป็นตัวแทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงโครงการ IT ปี 2562 ในการประชุมดังกล่าวได้พิจารณาวางเกณฑ์ในการพัฒนาระบบ IT ซึ่งจะประกาศใช้เป็นนโยบายของกระทรวงฯต่อไปด้วย ประกอบไปด้วยสาระสำคัญหลักๆ ดังนี้ -ครุภัณฑ์ PC และอุปกรณ์จะจัดหาทดต้องมีอายุ ๗ ปีขึ้นไปการเสนอต้องมีข้อมูลอ้างอิงชัดเจน – ค่าการเดินสาย LAN และการติดตั้ง PC ในระบบต่างๆ ต้องเป็นราคากลางและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ศทส.สป.ยธ กำหนดร่วมกับหน่วยงาน) -การจัดหาครุภัณฑ์ต้องเป็นหมวดหมู่หรือจัดทำเป็นโครงการให้ชัดเจนไม่กระจายไปกับโครงการอื่นๆ – การจัดทำโครงการฯต้องใช้ Source จาก MOJ Cloud หลัทั้ง Hardware/ Software/ Network หากมีกรณีจำเป็นให้ประสาน ศทส.สป.ยธ เพื่อเพิ่มการชี้แจงพิเศษ ทั้งนี้ เมื่อปรับลดค่าใช้จ่ายการที่มาใช้ Service ของ…

การประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….

  วันนี้ (29 ส.ค. 60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นและมีประเด็นข้อสังเกตต่อร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจาณาในประเด็นหลักคือ เหตุผลความจำเป็นในการตราร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ประกอบความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายของรัฐบาล โดยที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า ในการพิจาณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ หากพิจาณาความจำเป็นในการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นในการตรากฎหมาย ด้วยเหตุผลประกอบ ดังนี้ 1การดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มีแนวปฏิบัติตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินคดีแพ่งในปัจจุบันอยู่แล้ว 2ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มิได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติขึ้นใหม่ ที่จะส่งเสริมหรือลดภาระในการพิจารณาอรรถคดี ซ้ำยังมีกฎหมายบัญญัติหลักในการดำเนินคดีไว้ด้วยแล้ว ทั้งยังมีความซ้ำซ้อนของกฎหมาย เช่น…

การอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

 

วันนี้ (29 ส.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายสายชล ยังรอด ผชช. เฉพาะด้านนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สทก. เป็นประธานการอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก โดยเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ต่าง ๆ ของ สกธ. ได้เข้าร่วมอบรมการรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน TH e-GIF : Electronic Correspondence Management Services (e-CMS version 2.0 on Cloud) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน ทำให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

  วันนี้ (27 ส.ค. 60) ปิดฉากลงแล้วสำหรับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เป็นประธานในพิธีปิด ทั้งนี้กิจกรรมพิธีปิดประกอบไปด้วย การกล่าวขอบคุณและการมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ และการมอบรางวัล Thailand Research Expo 2017 Award ให้กับหน่วยงานที่มีการนำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ความโดดเด่น มีศักยภาพและสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้รับรางวัลระดับ bronze award จากการนำผลงานวิจัย ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยระบบการดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อข้อมูลจากสถานควบคุมตัวสู่มาตรการคุมประฤติและการสงเคราะห์หลังปล่อย โดยกรมคุมประพฤติ และ 2) รายงานการวิจัยโครงการศึกษาพัฒนานโยบายยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2559 ประเภทดี เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ สรุปยอดรวมผู้เข้าชมบูธนิทรรศการตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 60 มียอดรวมทั้งสิ้น…

“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม”

  วันนี้ (24 ส.ค. 60) กระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในงานหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ รวมทั้งแรงบันดาลใจ นำไปสู่การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ 120 คน และมีผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้นจำนวน 9 เรื่อง ดังนี้ (๑) รายงานการวิจัยโครงการศึกษาพัฒนานโยบายยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ศนย.สป.ยธ. (๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์นิ้วมือมาตรฐาน กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๑ โดย ศทส.สป.ยธ (๓) การวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐไทย: กระบวนการและผลกระทบ โดย สนย.สป.ยธ. (๔) โครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย กบค. (๕)การบูรณาการงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดระหว่างกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดย รท. (๖) รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว…

การประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  วันนี้ (23 ส.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิจการยุติธรรม 2 (JA2) สนป. ได้จัดการประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมี จนท.สกธ. ผู้แทน สำนักงาน ก.พ.ร. สงป. และสภาพัฒน์ฯ เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในประเด็น (ร่าง)กรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายฯ ปีงบ.2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ – เป้าหมายแผนงานบูรณาการ >> เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความเป็นธรรม และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน – ตัวชี้วัดเป้าหมาย >>ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐานในการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 70 / ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 85 – แบ่งเป็น 4 แนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1)พัฒนา…