การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและกำหนดทิศทางการจัดหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรม”

 

วันนี้ (24 ส.ค. 60) สพก. เดินหน้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและกำหนดทิศทางการจัดหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรม”

โดยท่านรองศิวากร คูรัตนเวช ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวนำการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 24 คน ประกอบด้วยผู้ผ่านการฝึกอบรม และนักวิชาการจากสถาบันชั้นนำ

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ระดมความคิดในการกำหนดหลักสูตรตามแนวทางการพัฒนา
k องค์ความรู้ (Knowledge)
s ทักษะ (Skill) และ
a ทัศนคติ (Attitude)
ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ยธก ยธส อีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปปรับเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และ เป็นข้อมูลประกอบการประชุมอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2560

  วันนี้ (24 ส.ค. 60) ผอ.สกธ. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA2) สกธ. โดยมี สกม.สป.ยธ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็น ดังนี้ -ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 ได้แก่ คณะทำงานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันสัญญาของ ยธ. /สภาเกษตรแห่งชาติ/ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม/ มติของ กพยช.โดยการเสนอข้อพิจารณาของคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้กฎหมาย -การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงในปัจจุบันของเกษตรกรว่า เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายขายฝากใน ปพพ. มีความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร หรือยกเลิกกฎหมายขายฝากหรือไมประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแบ่งกระบวนการเป็น 4 ขั้นตอนโดยแบ่งเป็น 5 แนวทางได้แก่ 1. ต้นทางก่อนทำสัญญา 1.1 ความต้องการใช้เงินเพื่อชำระหนี้ของเกษตรกรให้ทันท่วงที และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ 1.2 การสร้างความรับรู้เรื่องกฎหมายในเรื่องความแตกต่างของการทำสัญญากู้ยืมและสัญญาขายฝาก 2. ระหว่างทำสัญญา   หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลหรือสอบสวนคู่สัญญาที่จะให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ อาทิ ระยะเวลาไถ่ถอน เงื่อนไขในสัญญา ดอกเบี้ย สถานที่และวิธีการชำระหนี้…

การประชุมหารือการพัฒนาระบบ DXC เพื่อสนับสนุนการทำงานของ สชง. และสำนักงานกองทุนยุติธรรม

 

วันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธานการประชุมหารือตามข้อสั่งการของ ปยธ. เรื่องการพัฒนาระบบ DXC เพื่อสนับสนุนการทำงานของ สชง. และสำนักงานกองทุนยุติธรรม เนื่องด้วยทาง สชง. และสำนักงานกองทุนยุติธรรม ต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกัน โดยทั้งสองหน่วยงาน จะส่งข้อมูลผังการทำงานของระบบมาให้ทาง DXC ช่วยออกแบบระบบเพิ่มเติม และได้นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

กพยจ. : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด

 

17 สิงหาคม 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด : ภารกิจและ กพยจ. นำโดยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม บรรยาย เรื่อง กพยจ. : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 – 10 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด : ภารกิจ และ กพยจ.

 

วันนี้(16 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 – 10 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด : ภารกิจ และ กพยจ. พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุติธรรมจังหวัดกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม” โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวรายงาน

การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  เมื่อเวลา 09.00 น. ผอ.สกธ พร้อมด้วยเลขานุการกรม ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในการประชุมได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปี2562 พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ผอ.สำนักงบประมาณ ซึ่งสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมวันนี้ ประกอบด้วย 1. นโยบายการจัดทำงบประมาณปี2562 ให้ส่วนราชการจัดทำคำขอที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัดให้มากขึ้น 2. เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนด้อยโอกาส /ประชาชนระดับล่างให้มากขึ้น และควรวิเคราะห์ถึงอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมแต่ละท้องที่ เพื่อให้งบประมาณที่นำไปพัฒนาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาควรดูมิติด้านความเหลื่อมล้ำในพื้นที่และประชาชนเป็นสำคัญ อย่าให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไป 4. ปัญหาค้ามนุษย์และแรวงานต่างด้าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งทำความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้รับทราบเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 5. ให้ส่วนราชการเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ปฏิรูปกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ (กฎหมายที่ออกมาควรได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ไม่ใช่เชิงบังคับ) ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงาน (ข้าราชการมีลักษณะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง) 6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี62 แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดั่งเช่นปีที่ผ่านมา แต่มีเพิ่มเติมด้านการจัดสรรเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเข้ามา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญด้านพื้นที่…

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (11 ส.ค.60) เวลา 13.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม นำโดยนายวัลลภ นาคบัว (ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม) และคณะผู้บริหาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โถงหน้าห้องวิวิธกิจกรรม

 

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 จังหวัดสุรินทร์

  9 สิงหาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ในโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 ณ ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เวลา 09.00 น. ได้ออกเดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ และหลังจากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงนคุมประพฤติ สถานพินิจฯ สำนักงานบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. รมว.ยธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมายังศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านระแวกใกล้เคียงมาต้อนรับตามประเพณีท้องถิ่นโดยนำผ้าขาวม้าผูกเอวรับขวัญประมาณ 400 คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการกล่าวต้อนรับ รมว.ยธ.ได้มอบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 22 คน พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านไทรและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่มาจัดกิจกรรมนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่ง สกธ.ได้นำสมุดภาพอินโฟกราฟิก จำนวน 300 เล่ม สร้างการรับรู้กฎหมายให้ประชาชนและ…

โครงการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ จ.เชียงใหม่

  (9 ส.ค.60)โครงการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ วันนี้เป็นการปฎิบัติภารกิจวันที่สองของโครงการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ.นำทีมเป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป.และ นางสาวดวงหทัย แนวพนิช ผอ.สทก. สามารถสรุปกิจกรรม ดังนี้ 1. จากการลงพื้นที่ ณ เทศบาลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพปัญหาอาชญากรรมและการรับรู้กฎหมายของประชาชนในชุมชน ปัญหาที่สำคัญพบว่า มีการทะเลาะวิวาท การลักขโมย และปัญหายาเสพติด ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะมีการไกล่เกลียคดีความ โดยผู้นำชุมชน เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนที่คดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม – พบว่า ลักษณะการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ชุมชนมีการติดตามดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และ มีการติดตามดูแลสอดส่องผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ยังมีการจัดเวรยามออกตรวจในหมู่บ้าน รวมถึงมีการนำกล้อง CCTV มาใช้ในพื้นที่ – สื่อหรือช่องทางที่คนในชุมชนใช้สื่อสารกัน ได้แก่ หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย / LINE กลุ่ม / Facebook เทศบาล / การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการหมู่บ้าน…

การประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งสำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

      วันนี้ (9 ส.ค.60) เวลา 13.15 น. ณ ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งสำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัย ระหว่างจีน-ไทย โดยมีนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทน รมต. ยุติธรรม โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นดังต่อไปนี้ – การจัดตั้งสำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยเร็วในระยะแรก (ก่อนที่ พรบ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ประกาศใช้) โดยเป้าหมายของการจัดตั้งสำนักงานฯ ต้องเป็นหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการวิจัย และบูรณาการงบประมาณ โดยให้เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการจัดตั้งสำนักงานฯ จะประกอบด้วยโครงสร้างสำนักงาน อำนาจหน้าที่ และการจัดหาอัตรากำลัง ซึ่งจะทำโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หรือพระราชกำหนด ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการยกร่างและนำเสนอต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีส่วนร่วมในการร่าง พรบ.…