การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการในระดับจังหวัด

 

วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  เวลา ๑๓ .๓๐ น. ณ ห้องประชุม บีบี ๒๐๖ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ.เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการในระดับจังหวัด แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ,การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการในเชิงพื้นที่ รวมทั้งกระบวนการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในระดับจังหวัด โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช และนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. เข้าร่วมการชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Association of Police Studies : AAPS

 

วันนี้ ( 27 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Association of Police Studies :AAPS ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยนางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ดร.กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ imagine crime and criminal justice

การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ด้านกระบวนการยุติธรรมและตำรวจ โดยนักวิชาการจากประเทศต่างๆ

ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดงานประชุมในครั้งนี้

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.15 น.  สำนักงานงานกิจการยุติธรรม นำโดยนายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ) และคณะผู้บริหาร ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ณ โถงหน้าห้องวิวิธกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 5/2560

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 5/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัวผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจของตำรวจเป็นเรื่องเพื่อทราบโดยกำหนดขอบเขตการดำเนินงานใน 5 ข้อ คือ (1) อำนาจหน้าที่และภารกิจ พิจารณาศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าภารกิจใดเป็นภารกิจหลัก ภารกิจใดเป็นภารกิจรอง และจะถ่ายโอนภารกิจรองไปให้หน่วยงานอื่นได้หรือไม่ อย่างไร (2) โครงสร้างขององค์กร พิจารณาว่าตำรวจจะยกฐานะเป็นกระทรวง หรือเป็นหน่วยงานระดับกรมเช่นเดิม หรือจะให้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือให้อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (3) ความสัมพันธ์กับองค์กรระดับพื้นที่ ศึกษาความเหมาะสมของวิธีการสรรหา และการเพิ่มบทบาทของ กต.ตร. ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งศึกษาบทบาทของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม (4) งบประมาณระดับ พท. ศึกษาทบทวนปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ (5) ข้อเสนออื่นๆ พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ และจรรยาบรรณของตำรวจระดับพื้นที่ 2. ประเด็นสำคัญในการพิจารณาของคณะกรรมการ…

โครงการ “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ”

  วันนี้ (25 ก.ค. 2560) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ” โดยมีบุคลากร สกธ.และหน่วยงานที่มีตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. นางศิริเนตร กล้าหาญ และที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบราชการ ดร.ประยุทธ์ นามสุบิน โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้ – การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการกำหนดตัวชี้วัดของ สกธ. และตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตาม ม. 44 มีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง คสช. ที่ 5/2559) ให้ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาหลักของประเทศ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

วันนี้ (26 ก.ค. 60) เวลา 09.00 น. ผอ.สกธ. ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 16 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ
ภายในงาน ได้มีการลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” โดย ผอ.สกธ. ในนามของ ยธ. ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวม 6 หน่วยงาน
ทั้งนี้ ภารกิจของหน่วยงานภาคีภายใต้ MOU มีดังนี้
1สนับสนุนช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานเผยแพร่ความรู้ให้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด
2สนับสนุนวิทยากร ในการเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด
3สนับสนุนวิทยากร ในการประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด
4ร่วมจัดทำแผนพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด

การประชุมชี้แจงนโยบายของยุติธรรมจังหวัดในการดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.)

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่20 ก.ค.60) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1)
นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ.ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผอ.สกธ.ในการประชุมชี้แจงนโยบายของยุติธรรมจังหวัดในการดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.) แก่คณะเจ้าหน้าที่จากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ยธ. เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อน กพยจ.ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560

  วันนี้ (18 ก.ค.60) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ประกอบการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแบบการเสนอโครงการวิจัย (Pre-research proposal) เห็นชอบกรอบระยะเวลาและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณการวิจัยของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 18 ส.ค.60 เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ จัดเตรียมการประชุมเครือข่ายนักวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ในต้นปีงบประมาณหน้า เพื่อร่วมจัดทำแผนการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมในระยะ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่…

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีสำคัญ ครั้งที่ 1/2560

  วันนี้ 18 กรกฎาคม 2560 (เวลา 14.30 น.) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีสำคัญ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กรรมการและเลขานุการ และนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุม โดยศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีสำคัญ (ศอตส.) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาในการดำเนินคดีสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ บูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทย การประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญคือ การพิจารณากรอบการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. การกำหนดลักษณะคดีสำคัญที่ต้องดำเนินการติดตาม โดยที่ประชุมพิจารณาจัดแบ่งคดีสำคัญ ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ (1.) คดีตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ คดีค้ามนุษย์ คดียาเสพติด คดีทุจริต คดีการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) และคดีอื่นๆ (2.) คดีที่มีความสำคัญตามลักษณะคดีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และ (3.)…

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร บ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

  วันนี้ (17 ก.ค. 60) ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร บ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง สพก. จัดให้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 43 คนโดยมีท่านรองศิวากร ท่านรองนันทรัศมิ์ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด คณะวิทยากรจาก บ.ฟิวเจอร์ อินไซท์ แมพส์ เอเซีย จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรม โดยวิธีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง ออกเป็น 5 กลุ่ม ในช่วงเช้า ได้เริ่มต้นโดยการฝึกให้แต่ละกลุ่มศึกษาค่านิยมร่วมของหน่วยงานอื่น แล้วช่วยกันหาคำตอบว่าเป็นของหน่วยงานใด จากนั้นแจกการ์ดค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้ทุกคนทำความเข้าใจ ใน T R U S T โดยรับผิดชอบกลุ่มละ 1 ประการ ให้ทุกคนใช้ช่องทางไลน์ สอบถามจากคนรู้จักที่เป็นประชาชนทั่วไป ว่ามองว่าบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม มี/ไม่มีค่านิยมในข้อใด และสรุปออกมาเป็นชาร์ต ภาคบ่าย ให้แต่ละกลุ่ม แสดงความคิดเห็นว่าหน่วยงานของตนเอง มีการสนับสนุนให้เกิดค่านิยมร่วมในแต่ละประการมากน้อยเพียงใด ให้คะแนนจาก 0-10…