พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร บ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

  วันนี้ (17 ก.ค. 60) ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร บ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง สพก. จัดให้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 43 คนโดยมีท่านรองศิวากร ท่านรองนันทรัศมิ์ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด คณะวิทยากรจาก บ.ฟิวเจอร์ อินไซท์ แมพส์ เอเซีย จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรม โดยวิธีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง ออกเป็น 5 กลุ่ม ในช่วงเช้า ได้เริ่มต้นโดยการฝึกให้แต่ละกลุ่มศึกษาค่านิยมร่วมของหน่วยงานอื่น แล้วช่วยกันหาคำตอบว่าเป็นของหน่วยงานใด จากนั้นแจกการ์ดค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้ทุกคนทำความเข้าใจ ใน T R U S T โดยรับผิดชอบกลุ่มละ 1 ประการ ให้ทุกคนใช้ช่องทางไลน์ สอบถามจากคนรู้จักที่เป็นประชาชนทั่วไป ว่ามองว่าบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม มี/ไม่มีค่านิยมในข้อใด และสรุปออกมาเป็นชาร์ต ภาคบ่าย ให้แต่ละกลุ่ม แสดงความคิดเห็นว่าหน่วยงานของตนเอง มีการสนับสนุนให้เกิดค่านิยมร่วมในแต่ละประการมากน้อยเพียงใด ให้คะแนนจาก 0-10…

รมว.ยธ. มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมการบริหารงานยุติธรรม

 

 

 

วันนี้ (14 ก.ค.60) เวลา 13.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักกิจการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 116 คน ประกอบด้วย
หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 8 (ยธส.8 ) จำนวน 56 คน และ หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12 (ยธก.12 ) จำนวน 60 คน โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวง และผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้การต้อนรับและในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบโอวาท แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศต่อไป

สกธ. ส่งมอบดอกไม้จันทน์จากใจ ถวายแด่พ่อหลวง ร. 9

 

สกธ. ส่งมอบดอกไม้จันทน์จากใจ ถวายแด่พ่อหลวง ร. 9
เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 15.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมพร้อมด้วยตัวเเทนเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวนทั้งสิ้น 1,740 ดอก ให้กับโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานกิจการยุติธรรมได้จัดกิจกรรมภายในองค์กร “สกธ.ร้อยรวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” โดยเปิดห้องเรียนประดิษฐ์ดอกไม้จัทน๋ ซึ่งจัดสอนกันเองเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และที่สำคัญเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานกิจการยุติธรรมได้แสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้

สกธ.ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์)

สกธ.ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก

เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 “กัณฑ์ชูชก” พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวเเทนเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน 15 คน ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

สกธ.จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และพัฒนานวัตกรรมตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ

  วันที่ 15-16 มิ.ย. 2560  นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานวัตกรรมตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี บุคลากรทุกหน่วยงานใน สกธ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบคุณภาพและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานรัฐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ (15 มิ.ย. 60) เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศและยั่งยืน ซึ่งสิ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุเจตนารมณ์ของ PMQA ประกอบด้วย 1.กำหนดทิศทางองค์กรและกระบวนทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้ทราบถึง ลักษณะองค์กรที่คาดหวังในอนาคต 2.พัฒนาทุกส่วน ตั้งแต่บุคลากรรวมไปถึงระบบงาน ให้เป็นไปตามทิศทางที่คาดหวังไว้ 3.มีการติดตาม ประเมินผล กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางที่คาดหวังไว้ โดยทบทวนกระบวนทำงานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ทราบถึงอุปสรรคที่ทำให้ไม่บรรลุผล แล้วปรับกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่นำองค์กรให้บรรลุผลที่คาดหวังไว้ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับผลลัพธ์ความสำเร็จของส่วนราชการโดยที่องค์กรต้องออกแบบระบบงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ลดระบบงานที่ซ้ำซ้อน กำหนดทิศทางการทำงานให้ชัดเจน บุคลากรทุกระดับดำเนินงานไปตามทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร (16 มิ.ย. 60) เป็นการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ วิเคราะห์…

สกธ.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ส่งเสริมความสุขทั้ง 8 ประการ (Happy 8)

 

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์เพื่อส่งเสริมความสุขทั้ง 8 ประการ (Happy 8) ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมโดยอาจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก ซึ่งในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองในวัยทำงานเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ เช่น ออฟฟิศซินโดรม  การสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับเพื่อนร่วมงาน การช่วยเหลือผู้อื่น การฝึกสมาธิในชีวิตการทำงาน เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้บุคลากรจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทั้งชีวิตและการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นได้

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (7 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ รองศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ – การประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงยุติธรรม ควรมีชุดการสร้างการรับรู้ของกรม/กระทรวง และเผยแพร่การดำเนินงานของ ยธ.ในรายการเดินหน้าประเทศไทย นอกจากนี้ ยธ.ต้องส่งผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 6 ด้านของกระทรวง และเรื่องที่ประชาชนได้รับผลกระทบ ให้แก่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน – การสร้างการรับรู้ให้แก่ภาคประชาชน ควรให้ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง และดูบริบทของชาวบ้านว่าต้องการรับรู้เรื่องใด นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการงานของทุกกรมให้ไปในทิศทางเดียวกันและลดความซ้ำซ้อน – ความคืบหน้าเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย – จะมีการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาการสอบสวนดำเนินคดีสำคัญ โดยมี ปยธ.เป็นประธาน และ ผอ.สกธ.เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของคดีสำคัญแต่ไม่แทรกแซงคดี…

การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคของกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (5 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคของกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ทปษ.รมว.ยธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยดำเนินการตามระเบียบการประชุม ดังนี้ รับทราบ การปรับปรุงโครงสร้างฯในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ สป.ยธ ดีเอสไอ และกรมราชทัณฑ์ รับทราบ การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 เม.ย60 พิจารณา ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงยุติธรรม ภาระงานที่ส่วนราชการจะมอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปฏิบัติแทน และความเป็นไปได้ของการจัดโครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ในลักษณะที่กำหนดให้มีส่วนราชการประจำจังหวัดที่เป็นผู้แทนกระทรวงแค่เพียงหนึ่งเดียว (One Roof) ซึ่งมีประเด็นคือ กพยจ. ที่มียุติธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการ จะเป็นหน่วยงานที่บูรณาการงานอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ของกระทรวงยุติธรรม และจะเป็นหน่วยงานกลางในการของบ Area base ซึ่งทุกหน่วยงานพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ กพยจ. โดยจะต้องแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ระหว่าง…

การประชุมมอบนโยบายส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ.นราธิวาส

 

2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมอิมพิเรียล นราธิวาส นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ.นราธิวาส ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส, เรือนจำจังหวัดนราธิวาส สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดนราธิวาส รวมถึง จ.สงขลา ปัตตานี และ จ.ยะลา ด้วย ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รมว.ยุติธรรม อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจการทำงานของกระทรวงยุติธรรม และหวังว่าจะทำให้การทำงานของกระทรวงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพ ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้รับการบริการของกระทรวงได้มากขึ้น
ในเวลาต่อมาหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้มีการพูดถึงความสำคัญของการอำนวยความยุติธรรมด้านต่างๆ รวมทั้งภาคประชาชนก็ได้เสนอบทบาทของยุติธรรมชุมชนกรช่วยให้ความช่วยเหลือ และอยากให้หาจิตอาสามาช่วยงานในด้านกระบวนการยุติธรรม
และสุดท้าย รมว.ยุติธรรม ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ให้สังคมมีความปรองดอง ประชาชนอยู่ร่วมอย่างสันติ ยึดหลักนิติธรรมและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยจะดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ซึ่งมียุติธรรมจังหวัดเป็นศูนย์กลาง

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ยธส.8 ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

  ในวันนี้ (2 มิ.ย.) ช่วงเช้า ผอ.สพก. พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ยธส.8 ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ได้รับการประกาศตั้งเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย ประเภทประจำ เมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการด้านสติปัญญาในจังหวัดเชียงราย พะเยา และลำปาง และจากชนเผ่าในพื้นที่เข้าศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตามศักยภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 โดยขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ของสภาต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย บนเนื้อที่ 62 ไร่ โดยในปี พ.ศ.2659 รร. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ (OBEC AWARDS) สถานศึกษาด้านวิชาการยอดเยี่ยม ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 469 คน รร.จัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะที่ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นสำคัญ เช่น การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ทักษะชีวิตในบ้าน ทักษะสังคม ทักษะด้านการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถด้าน ดนตรี กีฬา และนันทนาการ…