การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 

วันนี้ (29 พ.ค.60) เวลา 10.00 น. นายวิพล กิตติทัศนาสรชัย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุม โดยมี พ.ต.ต.ชวนัสถ์ เจนการ ผอ.ศนข.เป็นเลขานุการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ จ.นครปฐม

ในการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันหารือในประเด็น ดังนี้

– พิจารณาคุณค่ากระบวนการยุติธรรมของตัวชี้วัดชุดที่ 1 ความสงบสุข ตัวชี้วัดชุดที่ 2 กระบวนการยุติธรรม (เข้าถึง รวดเร็ว เที่ยงตรง มีประสิทธิภาพ) และตัวชี้วัดชุดที่ 3 ภาคประชาชน ที่ต้องมีความสอดคล้องกับหัวใจ (keywords) ของการปฏิรูปเพื่อจัดทำตัวชี้วัด คือ “`เข้าถึง เที่ยงตรง รวดเร็ว ประสิทธิภาพ” ที่คณะทำงานเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้กำหนดไว้

– ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและหาวิธีการวัดคุณค่ากระบวนการยุติธรรมของตัวชี้วัดทั้ง 3 ชุด โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดร่วมกัน ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและสรุปผลการกำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มต่างๆ ในวันที่ 2 ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560

  วันนี้ (29 พ.ค.60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ทำหน้าเลขานุการ โดยดำเนินการตามระเบียบการประชุม ดังนี้ -รับทราบผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (งบเงินอุดหนุน) ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขาฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในการประชุมครั้งต่อไปด้วย -รับทราบการปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการจัดทำปฏิทินการเสนอของบประมาณปี 62 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอการวิจัย ตามระเบียบที่ได้ปรับปรุงใหม่ -พิจารณาผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2559 ซึ่งรางวัลผลงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท 1) งานวิจัยที่ดำเนินการโดยบุคลากรในหน่วยงาน 2) งานวิจัยที่ดำเนินการโดยจ้างที่ปรึกษา ซึ่งในปีนี้ มีผลงานวิจัยได้รับรางวัลประเภทดี จำนวน…

การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560

  วันนี้ (29 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.30 น. ณ ห้อง bb 201 รร.เซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ นายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ. เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560 โดยฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้ 1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1+2 ของแผนงานบูรณาการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 142,108,931 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.08 ของแผน 2 ไตรมาส และคิดเป็นร้อยละ 18.11 ของแผนงานบูรณาการ รวมทั้งผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละหน่วยงาน 2. การลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ในโครงการที่มีงบประมาณค่อนข้างสูง (วงเงินงบประมาณเกิน 50 ลบ.) รวมทั้งจะส่งผลต่อการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 สกธ.ในฐานะเจ้าภาพหลัก ร่วมกับผู้แทน…

การนำเสนอรายงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ยธส.8

  ในวันนี้ (25 พ.ค.) เวลา 09.30-12.00 น. ผู้บริหารสกธ. นำโดย นางศิวากร คูรัตนเวช นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผอ.สกธ. นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผอ.สพก. นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวอรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม เข้ารับฟังการนำเสนอรายงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ยธส.8 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานทางวิชาการ คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ตามกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ของ กพยช. ทั้ง 6 มิติ โดยมีหัวข้อรายงานทางวิชาการ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการเวก หัวข้อ “ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปราม การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กรณีศึกษาแชร์ลูกโซ่” กลุ่มที่ 2 กลุ่มปาริชาติ หัวข้อ “การออกแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการใช้กล้อง วงจรปิดภายในสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลในประเทศไทย” กลุ่มที่ 3 กลุ่มจามจุรี…

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

วันนี้(24 พ.ค. 60) เวลา 08.30 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ การมอบนโยบาย โดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานกิจการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ 26

  วันนี้ (23 พ.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ Plenary Hall สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลง ในลำดับที่ 7 ในระเบียบวาระที่ 4 Thematic Discussion on Comprehensive and integrate crime prevention strategies : public participation,social policies and education in support of the rule of law. โดยสาระสำคัญของถ้อยแถลงได้กล่าวถึงกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม 6 ด้าน ซึ่งเสนอโดย กพยช. และ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60 ซึ่งจะมีโครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดน่านด้วย  …

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560

  วันนี้ (23 พ.ค.2560) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ นครปฐม -ช่วงเช้า เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อศึกษาโครงการพระราชดำริฯ และร่วมทำดอกไม้จันทน์ -ช่วงบ่าย นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ.(CIO) เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือและพิจารณา 1. การจัดทำงบประมาณบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 62 มติ : เห็นชอบ เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินการบูรณาการงบประมาณด้านไอทีกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 62 และทำ SWOT ของ DXCเพื่อประกอบการดำเนินโครงการของแต่ละหน่วยงาน 2. การขยายเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) หน่วยข่าวกรองทางทหาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมประมง มติ : เห็นชอบให้ทั้ง 3 หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่าย DXC และฝ่ายเลขาฯจะดำเนินการจัดทำรายการให้และใช้ข้อมูลทางกฏหมายให้ชัดเจน…

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตร การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

  วันนี้ (22 พ.ค. 60) ผอ.สกธ. มอบหมายให้รองผอ.สกธ. (นางศิวากรฯ) เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตร การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (สำหรับปลัดกระทรวง/อธิบดี) ป.ย.ป. 1 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อรองนรม.(ดร.วิษณุ เครืองาม) เพื่อเตรียมจัดทำรายงานเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป การนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 1. ประเด็นการพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 (กระทรวงแรงงาน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม และมีแนวทางการดำเนินงาน 7 แนวทาง ซึ่งแต่ละแนวทางได้กำหนด Quick Win ไว้ด้วยทั้งหมด 12 โครงการ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ กลุ่ม: ในครรภ์-มัธยมปลาย แนวทาง: ส่งเสริมสุขภาพ สติปัญญาของทั้งแม่และลูกเพื่อให้คนเกิดมามีต้นทุนที่ดีและพร้อมที่จะพัฒนาในด้านอื่นๆในสังคมอย่างมีคุณภาพ กลุ่ม: อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา แนวทาง: ผลิตกำลังคนภาคอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลรองรับความต้องการในอุตสาหกรรม4.0 ด้วยกลไกประชารัฐ กลุ่ม:…

การอบรมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการรายงานผลการจัดทำกฎหมาย

 

วันนี้ (22 พ.ค.60) เวลา 09.30 น. ผอ.สวพ. ได้กล่าวเปิดการอบรมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการรายงานผลการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายผ่านเว็บไซต์ const.oja.go.th ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม

การอบรมครั้งนี้มีผู้ประสานงานกลางจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังและทดสอบกรอกรายละเอียดการจัดทำกฎหมาย การดำเนินการโดยวิธีการอื่น และมาตรการปฏิรูปประเทศ ในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบ

ทั้งนี้ หน่วยงานข้างต้นจะเริ่มรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฯ ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ารายงานปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ (สปท.) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ารายงานปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูล ประกอบด้วย นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ สกธ และ พตต ชวนัสถ์ เจนการ ผอ. ศนข. ผลการประชุม มีดังนี้ 1. สกธ. ได้นำเรื่องเข้าสู่การประชุม กพยช. เมื่อวันที่ 3 กพ. 60 ซึ่ง กพยช. ได้ให้ความเห็นชอบโครงการและมีการแต่งตั้งอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 กพ. 60 2. อนุกรรมการฯ ซึ่งมี รอง ปยธ. เป็นประธาน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีค 60 เพื่อพิจารณาโครงการและตัวชี้วัดที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ…