พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ แผ่นดิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9

ผอ.สกธ.ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นำโดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

สกธ. ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเข็มเชิญชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

 

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเข็มเชิญชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
สำหรับผู้เข้ารับเกียรติบัตรเข็มเชิญชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้แก่ นางประชุมภร นนท์ธีระสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563

 

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้เข้าเป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 1
คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการ การนำงานวิจัยในกระทรวงยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอ แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรมที่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 จำนวน 58 เรื่อง โดยได้กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมให้ความเห็นทางวิชาการ (peer review) ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
ที่ประชุมได้มีพิจารณาแบบประเมินผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของการนำผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ รวมถึงคัดเลือกนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ซึ่งมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับปรุงแบบประเมินผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของการนำผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ และให้เพิ่มเติมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการสังเคราะห์งานวิจัยจากหน่วยงาน ผู้กำหนดโจทย์วิจัยและผู้รับผลประโยชน์จากงานวิจัย แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

การประชุมเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA 1) นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ประชุมมีเห็นชอบแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 1) ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ (โดยปรับให้ข้อเสนอไม่มีความซ้ำซ้อนกับชุดโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม) 2) กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการภาวะวิกฤตเพื่อสร้างความยุติธรรม และ 3) ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยเดี่ยวที่หน่วยงานประสงค์ดำเนินการ โดยหากเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่มีลักษณะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานหรือเป็นเรื่องเฉพาะของหน่วยงาน ให้ดำเนินการของบประมาณผ่านหน่วยงานของตนเอง (ทั้งนี้ แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม) อีกทั้ง ให้หน่วยงานจัดส่งข้อเสนอที่มีความสอดคล้องกับประเด็นหัวข้อการวิจัยที่กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมต่อไป

การพิจารณามาตรการผ่อนปรน กิจการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19

 

วันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมพิจารณามาตรการผ่อนปรน กิจการและกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่อการกำหนดมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด – 19
โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) จะได้นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตุต่างๆ ของหน่วยงาน ไปประกอบการพิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการผ่อนปรนฯ ต่อไป

การประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดวิธีการจำแนกนักโทษ : กลุ่มคนดี

 

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดวิธีการจำแนกนักโทษ : กลุ่มคนดี (เทวดาตกสวรรค์) ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อเสนอแนวทางและความเหมาะสมของการพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบัน เพื่อนำมากำหนดข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมในลำดับต่อไป

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย

 

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินต่อนายกรัฐมนตรี หรือตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 มอบหมาย พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการ เฉพาะกิจด้านกฎหมาย 3 ด้านสำคัญ ได้แก่
1. งานด้านคดี
2.งานด้านการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย และ
3.งานพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดทำข้อเสนอทางกฎหมายการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือเสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้ ที่ประชุม เห็นควรให้มีการรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน รวมถึงให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานด้านคดีและ งานด้านการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าว

การประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 9

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมราชาบุระ จ.ราชบุรี และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนงาน กพยจ. 2. การขับเคลื่อนงานยุติธรรมสร้างสุข 3. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน สยจ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมีการสะท้อนประเด็นที่ต้องการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนกลาง ดังนี้ การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรใหม่ที่รับผิดชอบงานกองทุนยุติธรรม ควรมีบุคลากรส่วนกลางให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการทำงาน การนำเข้าข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรวมระบบให้นำเข้าข้อมูลครั้งเดียว ไม่ควรนำเข้าข้อมูลเดียวกันหลายระบบ แนวทางการแก้ไขปัญหาการเร่งรัดการจ่ายเงิน สชง. การรักษาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบของ สชง. และข้อมูลของจังหวัด ให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สชจ.สกธ…

พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2563

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนางสาวสุพรรณี ประเสริญทองกร รอง ผอ.สกธ. ผู้แทนหน่วยงาน และมีนางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2563

โดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2562 รวมถึงค่าคะเเนนในเเต่ละหลักเกณฑ์ โดยมุ่งเน้นด้านการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เเละทางปฏิบัติ เมื่อได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยเเล้วอาจทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ที่ได้ปรับปรุงแล้วให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งถัดไป