สกธ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group)

ในวันที่ 3-4 พ.ค.2560 สกธ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนแม่บทฯ และแผนบูรณาการฯ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรในระดับบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านโยบายและแผนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 19 หน่วยงาน สรุปความเห็นการประชุม ดังนี้
กระบวนการดำเนินงาน ควรมุ่งเน้นการแปลงแผนไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและทำได้จริง โดยแผนแม่บทฯจะต้องสามารถแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรมได้ (กระตุ้น-ส่งเสริม-สนับสนุน)

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯและแผนบูรณาการฯ ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหารที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง การสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงความต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบหรือขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธส.8 ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี

  ผอ.นรินทิพย์ นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธส.8 ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัด สมุทรสงครามและเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ในวันนี้ (4 พ.ค.60) ช่วงเช้าเป็นการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาและฟื้นฟูวิถีชีวิตให้กับผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคม” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง โดยมี นางบุษบา เกตอุดม ผบ.เรือนจำกลางเพชรบุรี ให้การต้อนรับ เรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ ถูกตั้งขึ้น เพื่อเป็นสถานที่กักขังบริเวณผู้ต้องขัง และเป็นสถานที่ฝึกอาชีพ ผู้ต้องขังที่จะมาอยู่ที่นี่ได้ต้องมีความประพฤติดี และเหลือโทษไม่เกิน 2 ปี จากเรือนจำกลางเพชรบุรี หรือเรือนจำจังหวัดใกล้เคียง ผู้ต้องขังจะได้รับการปฏิบัติดูแลในลักษณะผ่อนคลาย เช่น การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ การฝึกหัดอาชีพ ให้มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะ เพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ ถือเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมก่อนได้รับการปลดปล่อยกลับสู่สังคม และยังเป็นสถานที่ระบายความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำของจังหวัด ในส่วนการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ทางเรือนจำได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการฝึกสอน ดังนั้นอาชีพที่เกิดขึ้นในเรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ จะเกี่ยวข้องกับการเกษตร ปศุสัตว์ เกือบทั้งหมด อาทิ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง…

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าศึกษาดูงานระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล DXC

 

ในวันนี้ (3 พ.ค.60) เวลา 10.00 น. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าศึกษาดูงานระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC โดยมีท่านที่ปรึกษา นายดนุพล ชื่นอารมณ์ และ สทก.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป
โดย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC เพื่อนำองค์ความรู้นั้นไปพัฒนาโครงการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและบุคคลนิรนาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางเพื่อจัดตั้งศูนย์อัตลักษณ์บุคคลและในช่วงบ่าย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อขอรับคำแนะนำการเตรียมความพร้อมความร่วมมือ ในการขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บท การบริหารงานยุติธรรมแห่งขาติฉบับใหม่

  วันที่ 26 และ 28 เม.ย. 2560 สกธ. ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คณะนิติศาสตร์ มช และ มข. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บท การบริหารงานยุติธรรมแห่งขาติฉบับใหม่ สรุปประเด็นสำคัญดังนี้ ปัญหาและแนวทางแก้ไข -ปัญหากระบวนการยุติธรรม เป็นเรื่องสลับซับซ้อน สาเหตุปัญหามีหลายปัจจัยซ่อนอยู่ ต้องอาศัยการวิเคราะห์, มีการเก็บสถิติข้อมูลที่ดี, มีฐานข้อมูลรวมในการป้องกันอาชญากรรม, เน้นป้องกันปัญหาสร้างคน(ต้นทาง)ให้เป็นคนดี, ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก – กฎหมายมีจำนวนมาก ไม่ทันสมัย ไม่เหมาะกับบริบทสังคมไทย, ใช้ภาษายาก, กำหนดโทษไม่เหมาะสมกับประเภทและความรุนแรงของความผิด ต้องแก้ไขเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปบังคับใช้ – กฎหมายไม่ต้องมีจำนวนมาก แต่เน้นการบังคับใช้ให้้เข้มงวดและเท่าเทียม – การจัดการศึกษาทุกระดับไม่ถูกทิศทาง ไม่ควรเน้นวิชาการ, ควรเน้นปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติที่ดี – การบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดต้องไม่เอื้อให้สร้างเครือข่ายในเรือนจำโดยเฉพาะยาเสพติด, ให้ผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคมได,้ มีงานทำ, ไม่ทำผิดซ้ำ การจัดทำแผนฯ – แผนบริหารงานยุติธรรม ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ทุกหน่วยงานยอมรับ ,ไม่ควรเป็นงาน routine, เน้นปรับองค์กร, เน้นบูรณาการ -การทำ…

“สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

  ผนึกกำลัง สตช. – สกธ. บูรณาการร่วมสร้าง “สถานีตำรวจล้ำสมัย” สร้างความล้ำ 5 ด้าน 5 ประเด็น นำร่อง 3 สน.ต้นแบบ”ภาษีเจริญ-บางแก้ว-พัทยา”สนองตอบนโยบาย” ปฏิรูป ตร.ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0″ พร้อมรับอาเซียน วันนี้(24 เม.ย. 60)ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม(สกธ.)จัดแถลงข่าว “สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสถานีตำรวจให้มีระบบการทำงานที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับบริการและเข้าถึงการให้บริการของสถานีตำรวจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานสถานีตำรวจให้สามารถทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวว่า จากสภาพการณ์ในปัจจุบันพบปัญหาสำคัญในกระบวนการยุติธรรมคือ ระบบการทำงานที่ไม่ทันสมัย มีขั้นตอนมาก การให้บริการที่ล่าช้า ประกอบกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่2 (พ.ศ.2558-2561)โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2558 ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชน ในเนื้อหาสาระได้กำหนดให้มีการปรับปรุงสถานีตำรวจให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยหรือ เครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน…

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

  วันนี้ (21 เม.ย. 60) ท่าน ปยธ. มอบหมายให้ สกธ. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (สำหรับปลัดกระทรวง/อธิบดี) ป.ย.ป. 1 ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานการประชุม ได้ให้ข้อสังเกตวว่าเห็นควรให้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มกับหัวหน้าทีมภาคเอกชนในคณะทำงานสานพลังประชารัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนมาประกอบการจัดทำข้อเสนอ จึงได้เกิดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น ประเด็นสำคัญจากการแลกเปลี่ยนในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง ยธ. ร่วมดำเนินการอยู่ด้วยนั้น มีดังนี้ ข้อเสนอการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ – การปรับโครงสร้างและอัตรากำลังคนภาครัฐ – การเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูล – การปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้ – กลไกประชารัฐ ทั้งนี้ ภารกิจที่ต้องเร่งสร้างเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Quick Win) ได้นำข้อเสนอในหัวข้อ “การเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูล และการสร้างและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม” มากำหนดเป็นประเด็นปฏิรูปที่จะดำเนินการเร่งด่วน และกำหนดเป็นข้อเสนอในภาพรวม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ดศ.…

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  วันนี้ (19 เม.ย.60) เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมี รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก เป็นประธาน และมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นเลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็นในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมความมั่นคง ด้านกฎหมายและกระบวนยุติธรรม โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ – การปกป้องและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ-มุ่งเน้นเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา และการสร้างการรับรู้หลักประชาธิปไตยของไทย – การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม-มุ่งเน้นการสร้างคู่มือการยกร่างกฎหมาย การทบทวนกม. และการบังคับใช้กฎหมาย.ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เกิดการบูรณาการ รวมถึงการสร้างกลไกการรับรู้ (Culture of Law fullness) – การป้องกันและปราบปรามการทุจริต- มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก และการสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่(meta-analysis) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำงานวิจัยของประเทศ มี output และ outcome ที่เป็นรูปธรรม ที่ประชุมจึงได้ร่วมพิจารณาถึงปัจจัยสนับสนุนด้วย ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ การบูรณาการในแต่ละสาขาวิจัย และการกำหนดนโยบายด้านการวิจัยของประเทศที่ชัดเจน…

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเพื่อเตรียมการให้เป็นไปตาม รธน. ฉบับใหม่ ครั้งที่ 1/60

  วันนี้ 5 เม.ย. 60 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเพื่อเตรียมการให้เป็นไปตาม รธน. ฉบับใหม่ ครั้งที่ 1/60 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ปยธ. และ ผอ.สกธ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยการประชุมครั้งนี้ สกธ.ได้นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการติดตามการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์ผ่านเว็บไซต์ const.oja.go.th พร้อมนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้มีข้อสั่งการในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1️.การกำหนดภารกิจความรับผิดชอบของส่วนราชการในการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย รวมถึงกรอบแนวทางที่ต้องดำเนินการตั้งแต่ระยะเวลา 4 เดือน 8 เดือน และ 1-2 ปี อย่างเคร่งครัด 2️.การแจ้งมาตรการลงโทษกรณีที่ส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบ ไม่สามารถจัดทำกฎหมายได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงจะต้องพ้นจากตำแหน่งกรณีที่ไม่สามารถจัดทำกฎหมายในเรื่องนั้นๆได้สัมฤทธิ์ผล 3️.แนวทางการจัดทำและการเสนอ ร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวานนี้ (4 เม.ย.60) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทั้งสองหน่วยงานเป็นผู้ติดตามและประสานงานส่วนราชการที่ต้องจัดทำกฎหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทางเดียวกันต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในภาพรวมต่างๆ โดย…

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย (Justice Report)

 

วันนี้ (3 เมษายน 2560) เวลา 13.00 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รอง.ผอ.สกธ. ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย (Justice Report) ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA 2) โดยการประชุมดังกล่าว ได้มีการรายงานความเป็นมาของการจัดทำ Justice Report การหารือเกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานในการจัดทำ Justice Report และแนวทางการนำเสนอข้อมูล โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

– ข้อมูลที่นำเสนอใน Justice Report ควรเป็นภารกิจที่โดดเด่น ของ สกธ.

– ข้อมูลที่นำเสนอควรสร้าง impact ให้กับประชาชนและรัฐบาล

– ข้อมูลสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมที่นำเสนอ ควรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สำคัญ

– ข้อมูลควรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เช่น Thailand 4.0 หรือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)

สกธ.จัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ Media Training

 

สกธ. จัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในหัวข้อ “การประสานงานกับสื่อมวลชน (Media Training)” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ยธส.8 ระหว่างวันที่วันที่ 29-31 มี.ค. 60 ณ รร.เดอะ กรีนพาร์ค พัทยา

โดยในวันนี้ (29 มี.ค.60) เป็นการฝึกปฏิบัติการนำเสนอข่าวผ่าน Social Media ในช่องทางใหม่ๆ เช่น การแถลงข่าวโดยการ LIVE ผ่าน Facebook พร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติในการให้สัมภาษณ์หน้ากล้องผ่านบทบาทสมมติ การแถลงข่าวแบบนัดแถลง โดยมีคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้สื่อข่าว MCOT คุณณัฐชพงษ์ มูฮำหมัด ผู้สื่อข่าว ช่อง7 และทีมงาน เป็นวิทยากรผู้ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ