การเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 10.30 น. รอง ผอ.สกธ. ท่านศิวากร คูรัตนเวช ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560 โดยมีท่านธวัชชัย ไทยเขียว เป็นประธาน วาระสำคัญของการประชุมวันนี้ คือ
1. การซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เหลือจ่าย เช่น นำเงินเหลือจ่ายจากงบหนึ่งโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นงบอีกประเภทหนึ่ง
2. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ซึ่งสกธ.ไม่มีงบลงทุนที่จะถูกโอนเข้าพ.ร.บ. ฉบับนี้
3. การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายตามมาตรการ ซึ่งสกธ. เราก็ไม่มีปัญหาด้านการเบิกจ่ายอีกเช่นกัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กพยช. ครั้งที่ 2/2560

  วันนี้ (22 มี.ค. 60) เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม Patong Beach Hotel นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อ 1. ทบทวนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานอนุกรรมการใน กพยช. 2. สรุปผลการดำเนินงานและสาระสำคัญของการประชุม กพยช. และคณะอนุกรรมการ 3. พิจารณาแผนการประชุมคณะอนุกรรมการระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ปีงบฯ 2560 (รอบ 6 เดือนหลัง) 4.วาระการประชุมกพยช. ครั้งที่ 2/2560 ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอโดยมีข้อสังเกต/แนะนำ ดังนี้ 1.วาระการประชุม กพยช.ครั้งที่ 2/2560 เรื่องแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ และเรื่องกรอบทิศทางการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562-2565) รอการประชุมของอนุกรรมการ…

ศูนย์ DXC กับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม

  วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 9.30น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (ศูนย์ DXC) กับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม” ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีข้อสรุปและมติในที่ประชุมดังนี้ จัดทำคู่มือการเชื่อมโยง3 หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาระบบ 5 ด้าน ได้แก่ Technology,Process, Data, Policy,People การฝึกอบรมการใช้งานระบบ DXC มี 2 แนวทาง แนวทางที่ 1. ให้ สกธ. จัดฝึกอบรม แนวทางที่. 2. ให้หน่วยงานใส่เนื้อหาเรื่อง. DXC และการใช้งาน ในหลักสูตรอบรมของหน่วยงาน โดยเชิญ สกธ. เป็นวิทยากร – ให้ DXC เป็นระบบประมวลผล…

สกธ.ประชุมเพื่อกำหนดอัตราโทษจำคุกในประมวลกฎหมายอาญา

 

วันนี้ (16 มี.ค. 60) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการในการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษจำคุกในฐานความผิดบางประการตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ โดยมีข้อสังเกตประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินการมีความละเอียดรอบด้าน ดังนี้
1. รวบรวมสถานการณ์การกระทำความผิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงอัตราโทษจำคุก
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการกำหนดความผิดและโทษทางอาญาทั้งระบบ ในทางสากล โดยนำฐานความผิดตามที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอเป็นกรณีศึกษา
3. ในการพิจารณากำหนดความผิดและโทษทางอาญา ให้นำหลักการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน ในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของร่างรัฐธรรมนูญ มาเป็นหลักการในการดำเนินการ ตลอดจนดำเนินการตามพระราชกฤษีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 มาใช้ในการวิเคราะห์และศึกษาการแก้ไขอัตราโทษตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ
ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ และศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดความผิดและโทษทางอาญาทั้งระบบตามประมวลกฎหมายอาญาต่อไป