การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรรมครั้งที่ 1/2563

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องกิจการยุติธรรม 2 สำนักงานกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรรมครั้งที่ 1/2563 โดยสรุป ดังนี้ รับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดฝึกอบรมหลักสูตรของ สพก. – หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 60 คน – หลักสูตร ยธส.11 และ ยธก.15 อยู่ระหว่างฝึกอบรมของหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 5 (ศวธ.5) “วิจัยอย่างมืออาชีพ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 17 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อสังเกตในประเด็น การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม…

ผอ.สกธ.ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ 2 (The Second ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice – ACCPCJ) ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ร่วมรับเสด็จฯและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Promoting the ASEAN Culture of Prevention for a collaborative and innovative Justice for All” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของการป้องกันและการยกระดับกระบวนการยุติธรรมของอาเซียนในการจัดการ
กับรูปแบบอาชญากรรมที่เป็นภัยคุกคามใหม่ โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์(cybercrime) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสมาชิกอาเซียนทั้งในและต่างประเทศ

สกธ.จับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ Volunteers Creative Space

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าว สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรม และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและเครื่องมือในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้เท่าทันยุคแห่งเทคโนโลยี และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 3 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรม นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการ Learning Design เพื่อเสริมสร้าง “ทักษะการออกแบบการเรียนรู้” สำหรับไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมหรือสื่อต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นการรับรู้…

ประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลคำพิพากษา/หมายขัง ให้กับกรมราชทัณฑ์

 

วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. และคณะ ร่วมประชุมหารือกับ นายณัฐกฤต สุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลคำพิพากษา/หมายขัง ให้กับกรมราชทัณฑ์ โดยมีประเด็นในการหารือ ดังนี้
1) การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม (DXC) ในช่วงปี 2563-2564 เพื่อยกระดับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม ในปี 2563 เพื่อนำไปสู่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการและอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ใช้บริการศาล (D-Court)
3) การเชื่อมโยงข้อมูลคำพิพากษาระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมราชทัณฑ์
4) การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำระบบ AI และ BI มาใช้ในการคาดการณ์หรือพยากรณ์ข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
5) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับศูนย์ DXC ในระยะต่อไป

อบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครอง จ.สุโขทัย

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กนป.กลุ่ม IT ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 54 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 16 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 9 อำเภอ รวมทั้ง จนท.สยจ.สุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก
นายชัชชัย กรมชารี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เปิดการอบรมฯ

ในการอบรมครั้งนี้ ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สกธ. ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 90 ปี “9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย”

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา08.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบหมายให้ น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 90 ปี ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย” และร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะทำงานจิตอาสา 904 พิจารณากรอบแนวทางดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา ยธ. ครบรอบ 129 ปี

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวทางดำเนินกิจกรรม การจัดสรรจำนวนบุคลากรเข้าร่วม และการขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินกิจกรรม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 – 12.00 น. ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับส่วนกลางกำหนดจัดกิจกรรม ณ คลองบางแพรก และ ถ.นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี (บริเวณรอบกรมราชทัณฑ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้ – รูปแบบกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์…

ผอ.สกธ.ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และโอกาสนี้ สกธ.ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย
นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย
ศาลพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ…. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี และกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม โดยมีแนวทางการดำเนินการตามมติ ครม. แผนงานการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ซึ่งพิจารณาใน 3 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การจัดหาสถานที่ กรอบมาตรฐานอัตรากำลัง และงบประมาณ

ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม จะนำความคิดเห็นและข้อสังเกตเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ…. ต่อไป

สกธ.จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC จ.ชลบุรี

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 22 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 11 อำเภอ รวมทั้ง จนท.ยจ.ชลบุรี

ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดอยุธยา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น