ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ 9 รายการ   ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ 11/2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นั้น ปรากฏว่า บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนด และเสนอราคาต่ำสุด พร้อมทั้งจำนวนเงินไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ จำนวน 8 รายการ ดังนี้   No. รายการครุภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (Projector) ความละอียด Full HD พร้อมติดตั้งเดินสายสัญญาณ ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-2265U 254,000.00…

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3.2562

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 กำหนดว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ครั้งที่ 3 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่       3    กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

 

 

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม