รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15)

 <<< ย้อนกลับ หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) “เสริมสร้างความรู้สู่ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม” ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 8 เมษายน 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และมีการบูรณาการด้านงบประมาณร่วมกัน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) จำนวน 22 หน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาทนายความ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น หน่วยงานที่มีกฎหมายให้อำนาจในการบังคับใช้ตามภารกิจและมีส่วนสนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า เป็นต้น ผู้บริหารภาคเอกชนผู้มีความสนใจหรือผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 15…

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11)

 <<< ย้อนกลับ หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) “Prison Overcrowding” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 29 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และมีการบูรณาการด้านงบประมาณร่วมกัน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) จำนวน 22 หน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาทนายความ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น หน่วยงานที่มีกฎหมายให้อำนาจในการบังคับใช้ตามภารกิจและมีส่วนสนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า เป็นต้น ผู้บริหารภาคเอกชนผู้มีความสนใจ หรือผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ :…

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3

<<< ย้อนกลับ หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม  กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 55 – 60 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  หน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดกรมที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) นอกเหนือจากข้อ 3.1 เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น หน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 28…

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….

 

เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเปิดเผยและไม่เปิดเผยซึ่งประวัติอาชญากรรม เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสังคมและการให้โอกาสผู้กระทำความผิดในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

Link google form: https://forms.gle/KtTVJbSsYmasFxYR7

ดาวน์โหลด: ร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….

หรือ สแกน QR code ด้านล่าง

 

ประกาศรับสมัคร : เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมาย

  1. รายละเอียดการจ้างงาน 1) ปฏิบัติงานที่กลุ่มกฎหมาย สำนักงานกิจการยุติธรรม 2) ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย 3) ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ/ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ – ติดตาม รวบรวม จัดเก็บ และสรุปข้อมูลการดำเนินการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ – จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารหรือรายงานการประชุม – ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน (ผู้ประสานงานกลาง) เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน งานเสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย – ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำเนื้อหาหรือข้อมูลกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม – สรุปสาระสำคัญ ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ หรือสถานการณ์ หรือข่าวสาร ที่ประชาชนให้ความสนใจ – ใช้งานระบบเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ 2 เครื่องมือหลัก ได้แก่ เว็บไซต์รู้กฎหมาย (http://lamp.oja.go.th) และแชทบอทผู้ใหญ่ลอว์ (Application Line) รวมถึงการดูแล พัฒนา และต่อยอดการทำงานที่เกี่ยวข้อง…

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) หลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) แบบเสนอโครงการวิจัย (Pre-research proposal) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
3) กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2562 – 2565
4) แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัย

หมายเหตุ : จัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (Pre-research proposal) จำนวน 6 ชุด

QR Code ลิงค์รวมเอกสาร : http://bit.ly/31mGiCz

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 ลุ้นรับของรางวัล

 

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยกันเถอะ

ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้เท่านั้น ที่ https://www.etda.or.th/iub

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3

 <<< ย้อนกลับ

หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • กำหนดการพิธีเปิด
  • ตารางเรียนรายวิชา
  • กำหนดการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวรุ่งนภา ศรีตะปัญญะ
โทรศัพท์ 0 2141 3760 / 0 2141 3763 / 08 1451 8350
โทรสาร 0 2143 8932

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3

 <<< ย้อนกลับ หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม   กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 55 – 60 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  หน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดกรมที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) นอกเหนือจากข้อ 3.1 เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น หน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 28…