การประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 8/2563

 

21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รอง ผอ.สกธ. (CIO) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 8/2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหน่วยงานเสนอโครงการของบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ จาก 4 หน่วยงาน ได้เเก่ กรมบังคับคดี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาและมีมติ เห็นชอบจำนวน 17 โครงการ ทั้งนี้ในส่วนโครงการของ สกธ. จะนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมในครั้งต่อไป (24 พ.ย.2563)
นอกจากนี้ในการเสนอโครงการด้าน IT จะต้องดำเนินการโดยผ่านการรับรองจากกรม เสนอฝ่ายเลขาฯ พิจารณาเบื้องต้นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอ จึงจะสามารถนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรมได้

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1/2563

 

15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในปี พ.ศ. 2562 และร่วมกันพิจารณาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประกอบด้วย ชื่อตัวชี้วัด คำนิยาม วิธีการสำรวจ วิธีการคำนวณ แหล่งข้อมูล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ และค่าเปรียบเทียบ เพื่อนำไปปรับปรุงเอกสารแนวคิดเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
โดยมติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บตัวชี้วัดในบางส่วน และทบทวนคำนิยาม วิธีการจัดเก็บ และวิธีการแสดงตัวเลขในทางสากล
อย่างไรก็ตามก็ยังให้คงรายละเอียดตัวชี้วัดตามเดิมในหลายๆตัว แต่ทั้งนี้ ให้จัดทำคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป้าหมายในการจัดเก็บตัวชี้วัด

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขยายผลการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 

9 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขยายผลการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมประชุม
โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจง และติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และยังร่วมกันหารือในเรื่องของการนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบให้บริการประชาชนฯ ซึ่งการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบฯ ของสำนักงานกิจการยุติธรรมนั้น ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และพร้อมใช้งานแล้ว
ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ และเริ่มใช้งานระบบสารบรรณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ครอบคลุมทุกประเภทของหนังสือราชการ และขอให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และความเสี่ยงในการใช้งานระบบอีกด้วย

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2563

  28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ณ สำนักงานวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ โดยมีนายเชิดศักดิ์ สันตวรวุฒิ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น โดยที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ อาทิ ในการดำเนินงานตามแผนพบว่าเนื้อหาบางกลยุทธ์ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองยังมีลักษณะเป็นนามธรรม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน การขาดหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบหลัก การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน และการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนที่กำหนด จากนั้น ได้มีการเสนอร่างคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 2 รองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และแผนระดับที่ 3 รองรับแนวทางการพัฒนาด้านการเมือง…

การประชุมคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2563

  24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฎิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พ.ต.ท. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายด้านปราบปรามการทุจริตและด้านตรวจสอบทรัพย์สิน โดยมีข้อสังเกตให้เพิ่มบทสรุปผู้บริหาร (executive summary) นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการกำกับ ติดตาม โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เช่น การเพิ่มตัวชี้วัดและคาดคะเนผลการประเมินภายหลังการอบรมเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการฝึกอบรม การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์และมีคุณค่ามากขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย มาตรการ กลไกเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2563

 

24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย มาตรการกลไกเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากระบวนงานช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา ตามข้อเสนอเเนะของคณะอนุกรรมการ ในครั้งที่ผ่านมา ถึงกรอบสาระสำคัญในประเด็นที่ต้องการแก้ไข เช่น ชื่อกฎหมาย การขยายความคุ้มครอง การเพิ่มการช่วยเหลือเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นการเพิมสิทธิการได้รับค่าทดแทน การเยียวยาที่มิใช่เฉพาะตัวเงินการเยียวยาจิตใจผู้เสียหาย และการปรับปรุงเงื่อนไขในการรับสิทธิ รวมถึงการลดขั้นตอนการทำงานต่างๆเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน

อีกทั้งพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา ในส่วนของการพิจารณาเลือกชื่อกฎหมาย รูปแบบของการอรัมภบท บทนิยาม การแก้ไขเพิ่มเติมสาระและความหมายในมาตราต่างๆ ในแต่ละหมวด โดยที่ประชุมมีการปรึกษาหารือและเสนอแนะถึงการแก้ไขดังกล่าว และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอีกในภายหลัง

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2563

 

21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 ได้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนุติธรรม เป็นประธาน และมีสถาบันวิจัยเเละพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการฯ

ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของกระทรวงยุติธรรมที่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 โดยมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มเติมเนื้อหา (ร่าง) รายงานดังกล่าว ทั้งในส่วนของหลักการและเหตุผลของโครงการ ฯ กรอบยุทธศาสตร์ และกรอบงานวิจัย ประกอบกับเพิ่มเติมการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกำหนดนิยาม กรอบแนวคิดในการสังเคราะห์ และประเมินผลงานวิจัย และจัดทำตารางแบ่งกลุ่มจำแนกงานวิจัยตามระดับการพิจารณางานวิจัยทั้ง 58 เรื่อง โดยควรจัดเรียงลำดับเนื้อหา การนำเสนอเนื้อหาให้มีความกระชับ และเข้าใจง่าย ให้สอดคล้องกับแนวทางในการใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ

นอกจากนี้ ควรกำหนดขอบเขตของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ของงานวิจัยให้มีความชัดเจน เพื่อจะได้นำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม

 

18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมี ศ.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธาน ร่วมด้วย พ.ต.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ สกธ. และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมี นางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1
โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบในการมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการงบประมาณ และการจัดการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในกรณีการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านกระบวนการยุติธรรม (Program Management Unit : PMU) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กร ตั้งแต่ขั้นตอน/แนวทางการดำเนินงาน/แนวทางการจัดตั้งหน่วยงาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนและท้าทาย และควรมีการศึกษาและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อร่วมกำหนดโจทย์ชุดโครงการวิจัย โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำกลับมารายงานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในครั้งต่อไป ก่อนเสนอ กพยช. เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563

  15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม และมีนางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยที่ประชุมได้เห็นชอบผลการจัดทำคะแนน ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ และการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ประจำปี พ.ศ.2565 ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยให้หน่วยงานที่มีข้อเสนอการวิจัยระดับ A และ B และประสงค์เสนอของบประมาณผ่าน สกธ. ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอการวิจัยระดับ C หากหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะของบประมาณให้ดำเนินการตามข้อเสนอการวิจัยที่ได้ระดับเกรด A และ B โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะนำมาต่อท้ายข้อเสนอการวิจัยลำดับสุดท้ายที่ได้ระดับคะแนน B…

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ยธ.พิจารณาโครงการด้าน IT 3 โครงการ

 

14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 7/2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีการสืบสวนเครือข่ายนักค้ายาเสพติด เสนอโดย ป.ป.ส. 2) โครงการจัดหาอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานฯ เสนอโดยกรมคุมประพฤติ และ3) โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงรองรับการจัดเก็บเอกสารราชการของสารบรรณกลาง สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม