การบรรยายหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรม ตามมติ ครม.”

  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -​ 12.00 น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. มอบหมายให้นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรม ตามมติ ครม.” ภายใต้หลักสูตร ” การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention​ รุ่นที่ 3″ โดยมีประเด็นในการบรรยายสรุปได้ ดังนี้ 1. บทบาทหน้าที่ของ สกธ. และกพยช. 2. สถานการณ์และสถิติ อาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม บุคคลที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และการกระทำผิดซ้ำ 3. มติ ครม. เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ และระดับสากล ซึ่งตลอดการบรรยายได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกระตุ้นการตระหนักคิด และกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันอาชญากรรมตามมติ…

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอโครงการตำรวจมหาวิทยาลัย RSU Police โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม ในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งด่านจุดตรวจสกัด รวมถึงจะมีทีมลาดตระเวนดูแลบริเวณโดยรอบหมู่บ้านเมืองเอกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมการวิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์ หรือเหตุทะเลาะวิวาท อาจจะสร้างความเดือดร้อนแก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งพบว่าจากการดำเนินงานดังกล่าว จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และการประชุมวิเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการฯ พบว่าสถิติอาชญากรรมในพื้นที่มีอัตราลดลงร้อยละ 70 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกรอบแนวทางดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม และมหาวิทยาลัยรังสิต จะได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรอบแนวทางป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ด้าน” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้เป็นภาคีร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในระยะยาว ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 130 ท่าน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ ช่วงเช้า การบรรยายเรื่อง สถานการณ์อาชญากรรมและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และใกล้ชิดกับคนในชุมชน ได้ให้ข้อมูลสถิติด้านอาชญากรรมในพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจสถานการณ์และแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตและจำลองเหตุการณ์ วิธีป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุ เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับความเสียหาย ช่วงบ่าย เป็นการดำเนินกระบวนการจัดทำแนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ และปัญหาที่เกิดขึ้น…

Workshop ขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

  วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กนป.สัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นวันที่ 2 ของการสัมนา โดยมีการบรรยาย การเสวนา และการแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันอาชญากรรม แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 การนำเสนอนวัตกรรมในการป้องกันอาชญากรรม “ศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและการตรวจเปรียบเทียบกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ” โดย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นำเสนอระบบการจัดเก็บหลักฐานข้อมูลอาวุธปืนของศูนย์ข้อมูลอาวุธปืน ประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลวัตถุพยานที่ได้จากที่เกิดเหตุ การยิงปืนเพื่อเก็บลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุน และการเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบเปรียบเทียบในภายหลัง และยังมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อการตรวจพิสูจน์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วงที่ 2 การนำเสนอ ผลการศึกษาโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนำร่อง โดย นางสาวพรนภา หล้าสอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล พบว่าการแก้ปัญหาอาชญากรรมควรมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละด้าน ทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านการเฝ้าระวัง และเจ้าหน้าที่ในการเตือนภัย และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการดำเนินงาน ช่วงที่ 3 การเสวนาในหัวข้อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันอาชญากรรม : ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)…

การอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน ในช่วงเช้า (10.30น.) นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และคณะลงพื้นที่อบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

  • การให้ความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
  • กิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน และเสนอแนะความต้องการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ และในช่วงบ่าย (13.00 น.) ได้มีวิทยากรในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) มาให้ความรู้ในหัวข้อ อาชญากรรมและการป้องกันตนเอง

สำหรับการลงพื้นที่ในวันที่สอง (16 กุมภาพันธ์ 2561) ในช่วงเช้า ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่านยุติธรรมจังหวัดน่าน (นายวราวุธ คันธาเวช) ให้การต้อนรับ คณะจาก สกธ. จากนั้นเป็นกิจกรรมการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดน่าน โดยนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความต้องการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ในช่วงบ่ายวิทยากรตำรวจได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมพื้นฐานและสาธิตวิธีการป้องกันตัวเองอย่างง่ายจากผู้ร้าย โดยกิจกรรมในวันนี้ทำให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้รับความรู้เรื่องการป้องกันอาชญากรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อสำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อสำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับประชาชน โดยมี นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบเนื้อหาในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. เพิ่มเติมประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่คลิปสั้น/โปสเตอร์/pocket book / Application ที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและพ็อกเก็ตบุ๊ก แต่ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม
2. พัฒนาสื่อให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากประเด็นสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ (hot issue)
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย