ประกาศรับสมัคร : เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมาย

  1. รายละเอียดการจ้างงาน 1) ปฏิบัติงานที่กลุ่มกฎหมาย สำนักงานกิจการยุติธรรม 2) ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย 3) ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ/ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ – ติดตาม รวบรวม จัดเก็บ และสรุปข้อมูลการดำเนินการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ – จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารหรือรายงานการประชุม – ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน (ผู้ประสานงานกลาง) เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน งานเสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย – ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำเนื้อหาหรือข้อมูลกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม – สรุปสาระสำคัญ ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ หรือสถานการณ์ หรือข่าวสาร ที่ประชาชนให้ความสนใจ – ใช้งานระบบเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ 2 เครื่องมือหลัก ได้แก่ เว็บไซต์รู้กฎหมาย (http://lamp.oja.go.th) และแชทบอทผู้ใหญ่ลอว์ (Application Line) รวมถึงการดูแล พัฒนา และต่อยอดการทำงานที่เกี่ยวข้อง…