ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ยธก.16 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย

  พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) ศึกษาดูงาน และเก็บข้อมูลประกอบการทำกิจกรรมถอดบทเรียนในหัวข้อ การลดความแออัดในเรือนจำ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ พื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดังนี้ การเสวนา หัวข้อ “การสร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ” โดย ตัวแทนจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านหลุม และบริษัทโตโยต้าสุโขทัย ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้โอกาสเยาวชนผู้เคยกระทำผิดและเคยอยู่ในความดูแลของสถานพินิจได้เข้าทำงานและฝึกอาชีพ การบรรยาย หัวข้อ “การจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย นายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานฯ พณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน จ.สุโขทัย) การเสวนา หัวข้อ “การลดความแออัดในเรือนจำด้วยการสร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ” โดยเครือข่ายยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้แทนจากสนง. จัดหางานจังหวัดฯและสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุโขทัย ให้เกียรติต้อนรับคณะ การศึกษาดูงาน หัวข้อ…

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16)

 <<< ย้อนกลับ ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เชิญให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมส่งบุคลากรสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นั้น   บัดนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) จำนวน ๕๐ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งอาคารจอดรถ ชั้น ๕) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง…

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16)

 <<< ย้อนกลับ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กันยายน 2563   ดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (www.oja.go.th) และส่งใบสมัครฉบับจริงที่มีการลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชา ภายในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (www.oja.go.th) ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563     ดาวน์โหลดเอกสาร : ใบสมัคร           ติดต่อสอบถาม : นางสาวสุดาทิพย์ ผิวสุข    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์      0 2141 3740 : 06 4526 3514…

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร ศวธ.5

 <<< ย้อนกลับ   “วิจัยอย่างมืออาชีพ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 17 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม     หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการวิจัยของหน่วยงานหรือสนใจในการจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรรม ประกอบด้วย – บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรม – บุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม        – ข้าราชการ (ปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี)        – พนักงานราชการ (ปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี) – สามารถเข้าอบรมตามวัน เวลา สถานที่ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนวันการฝึกอบรม –…

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธก.15 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี

  วันที่ 3 และวันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. – การบรรยาย หัวข้อ “ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” ณ สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี โดยนายเกียรติภูมิ แสงศศิธร รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ศาลปกครอง มีเขตอำนาจและมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรืออำนาจของศาลปกครอง แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองนั้นจะใช้ “ระบบไต่สวน” ทั้งนี้ คณะผู้เข้ารับการอบรม ยธก.15 ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ห้องไต่สวน ห้องไกล่เกลี่ย ห้องพิจารณาคดี แผนกคดีสิ่งแวดล้อม แผนกคดีบริหารงานบุคคล และคดีวินัยการคลังและการงบประมาณอีกด้วย เวลา 13.00 – 16.00…

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ยธก.15 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ จังหวัดราชบุรี

  วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สพก. นำคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้ เวลา 10.00 – 12.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาและฟื้นฟูวิถีชีวิตให้กับผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคม” ณ เรือนจำกลางราชบุรี โดยนายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ เรือนจำกลางราชบุรี เป็นเรือนจำแห่งหนึ่งที่มีผู้ต้องขังจำนวนมากสูงเกินกว่าพื้นที่ที่สามารถรองรับได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เช่น ทำโครงการเกษตรวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สวนเกษตรที่เปิดขึ้นเพื่ออบรมและฝึกสอนผู้ต้องขังในการประกอบอาชีพ โดยมีร้านกาแฟ “คุกแอนคอฟ” ที่สร้างขึ้น และผู้ต้องขังเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองงานฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและอาชีพแก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ กองงานฝึกวิชาชีพมีงานหลากหลายที่จะฝึกฝนผู้ต้องขังในเรื่องอาชีพต่างๆตามความถนัดของเขา ฝึกด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและมืออาชีพจากภายนอก เวลา 13.00 – 16.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “ เรือนจำความมั่นคงสูง และมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดียาเสพติด” ณ…

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธส.11 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดย นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้เกียรติต้อนรับ และคณะวิทยากรของโรงพยาบาลได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สุขภาพผู้บริหาร” คณะวิทยากรบรรยายถึงปัญหาด้านสุขภาพของผู้บริหาร ภาวะความเสี่ยง และแนวทางการป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้บริหาร เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน และภาวะเครียด เป็นต้น รวมทั้งฟังการบรรยายการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย “ชะลอวัย ไกลโรค ด้วยภูมิปัญญาไทย” ตามหลักตรีโทษ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคตามหลักแพทย์แผนไทย กฎของธรรมชาติกฎแห่งความเหมือน (Law of similar) และการทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล เช่น ปรับความสมดุลด้วยอาหาร ยา การนวด และการออกกำลังกาย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการเรียนรู้ทักษะ การฝึกปฏิบัติยืดกล้ามเนื้อ การนวดตนเอง และการบริหารร่างกายเบื้องต้น โดยวิทยากรจากทางโรงพยาบาล นอกจากนี้…

ผอ.สกธ.บรรยายพิเศษ หลักสูตร ยธก.15

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) ได้รับเกียรติจากท่านวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สกธ. กับบทบาทผู้ชี้เป้ากระบวนการยุติธรรมไทย” โดย ผอ.สกธ.ได้กล่าวถึงภารกิจหลักของสำนักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้ ด้านกฎหมาย 1. การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และการทำให้กฎหมายเข้ากับยุคสมัย 2. Law enforcement หรือในหลายประเทศใช้ Law implementation คือทำอย่างไรให้นำกฎหมายไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 3. การสร้างการรับรู้กฎหมาย ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย ไปจนถึงประชาชน ล่าสุดได้สร้างสรรค์ แชทบอทผู้ใหญ่ลอว์ เพื่อให้ข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านกระบวนการยุติธรรม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม ให้สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงการคำนึงถึงต้นทุน ความคุ้มค่าในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อีกด้วย…

หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.15)

 

วันที่ 28 มกราคม 2563
ภาคเช้า – “กิจกรรมกลุ่มพัฒนา” สร้างการทำงานเป็นทีม และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อทำภารกิจในแต่ละฐานให้สำเร็จ บรรลุผลด้วยดี

ภาคบ่าย – “กิจกรรมระดมความคิด” เสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยแต่ละกลุ่มจะร่วมมือร่วมใจกันวางแผนและร่วมกันทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

ภาคกลางคืน – “กิจกรรมการแสดง” สะท้อนปัญหาสังคมที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
1. ด้านยาเสพติด
2. ด้านการกระทำผิดซ้ำ
3. ด้านความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 29 มกราคม  2563
วันสุดท้ายของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในช่วงเช้า ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วม “กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหาร” เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกัน

หลังจากนั้น ครูฝึกได้สรุปผลกิจกรรมที่ผ่านมาตลอด 3 วัน มอบรางวัลกลุ่มคะแนนดีเด่น และพิธีปิดกิจกรรม โดย ผอ.สพก.