รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร ศวธ.5

 <<< ย้อนกลับ   “วิจัยอย่างมืออาชีพ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 17 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม     หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการวิจัยของหน่วยงานหรือสนใจในการจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรรม ประกอบด้วย – บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรม – บุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม        – ข้าราชการ (ปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี)        – พนักงานราชการ (ปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี) – สามารถเข้าอบรมตามวัน เวลา สถานที่ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนวันการฝึกอบรม –…

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 4

 <<< ย้อนกลับ

 “วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”

ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 24 เมษายน 2562

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางอัฐภิญญา ปานจันทร์     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์      0 2141 3756 / 08 1833 0578
โทรสาร        0 2143 8932

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร ศวธ.4

 <<< ย้อนกลับ  “วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 24 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม   หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน จำนวน 40 คน   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมจะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร : ใบสมัคร             ผู้ประสานงาน : นางอัฐภิญญา ปานจันทร์     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์      0 2141 3756 / 08 1833 0578…