อาชญากรรมป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 อ่านเพิ่มเติมคลิก

กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

เอกสารเผยแพร่

สื่อเสียงลดเสี่ยงเลี่ยงอาชญากรรม